Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Södertälje kanal & sluss

Vid slussning ska varje fartyg vara väl förtöjt.

Förtöjning ska ske enligt följande:

  • Fartyg med en längd upp till 70 m: minst ett förspring och ett akterspring
  • Fartyg med en längd mellan 70 och 100 m: minst en förända, ett förspring och en akterända.
  • Fartyg med en längd överstigande 100 m eller en bredd överstigande 18 m: minst en förända, ett förspring, ett akterspring och en akterända.

Samtliga fartyg ska överräcka förspring i samband med passage av gamla- respektive nya kanalkontoren, d.v.s. ca 25 m efter passage av slussportarna.

För att minska slitaget på portarna ska fartygets propeller efter förtöjning vara stoppad (FP) eller nollställd (CP).

Dela artikeln