Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet

Cospas-Sarsat är ett internationellt system för mottagning av nödsignaler och lokalisering av nödsändare för bland annat sjö- och flygräddning.

Sverige är ett av medlemsländerna i Cospas-Sarsat. Det finns olika typer av nödsändare som sänder på frekvensen 406 MHz och i vissa fall även på flygets nödfrekvens 121,5 MHz. Cospas-Sarsat upphörde att processa frekvensen 121,5 MHz den 1 februari 2009 – den frekvensen används nu uteslutande för pejling i närområdet.

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) används inom sjöfarten och ingår i det internationella sjösäkerhetsradiosystemet GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

ELT (Emergency Locator Transmitter) är den typ av nödsändare som används av luftfarten.

PLB (Personal Locator Beacon) är som benämningen anger en nödsändare som är registrerad på en person och som är i fickformat och kan tas med i såväl båten och i lätta flygplan.

SAR point of contact (SPOC)

Sveriges kontakt gentemot Cospas-Sarsat satellitsystem är Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC. Mottagna larm från nödsändare dirigeras till rätt instans, beroende på typ av nödsändare och position

SAR Data Provider (SDP)

För uppgifter om identitet och registrering av nödsändare (EPIRB/ELT/PLB) finns en SAR Data Provider som är kontaktpunkt gentemot andra länders räddningstjänster. Ett larm från en nödsändare via satellit måste snabbt kunna identifieras, för att ge uppgifter om identiteten på den som är i svårigheter, eller för att kunna få bekräftat att så inte är fallet.

I fråga om EPIRB och PLB upprätthålls registret över nödsändarna av Sjö- och flygräddningscentralen, medan uppgifter om ELT upprätthålls av Transportstyrelsen. Övriga uppgifter om fartyg och luftfartyg hämtas från respektive allmänna register.

De uppgifter som sjö- och flygräddningscentralen i egenskap av SDP kan tillhandahålla är:

  • Översättning av nödsändarens identitet
  • Ägaren till fartyg eller luftfartyg
  • Direkta kontaktvägar till objektet
  • Kontaktpersoner

Registrering

Registrering av nödsändare sker vid Sjö- och flygräddningscentralen – JRCC (gäller EPIRB och PLB). EPIRB finns tillgänglig i Sjöfartsverkets databas. Även PLB registreras vid JRCC, men dessa sparas i Cospas-Sarsats dataregister IBRD (International Beacon Registration Database).

För registrering av PLB i IBRD ska innehavaren vara svensk medborgare och/eller är folkbokförd i Sverige.

Varje medlems- och användarland inom Cospas-Sarsat har centralt tilldelats ett eller flera så kallade landsnummer för att underlätta identifieringen av nödsändarna samt hanteringen i dataregistret. För svensk del har EPIRB tilldelats landsnummer 265 och 266, för PLB gäller 265 och 266.

En EPIRB eller PLB kan programmeras med olika identiteter. Om den programmeras som MMSI-nummer, kommer den att höra till det fartyg som har den identiteten. För att koppla nödsändaren till en person kan man använda en unik identitet, ett "serialized number". Det är möjligt att registrera EPIRB och PLB hos JRCC.

Blankett för registrering och uppdatering finns för nedladdning i högerkolumnen.

Ovanstående gäller endast för svenskkodade EPIRB och PLB.

JRCC meddelar avsändaren när uppgifterna är mottagna och registrerade, normalt inom 14 dagar.