Farledsdeklarationer - Sjofartsverket
Start > Anlöpstjänster

Avgiftspliktiga fartyg som lastar eller lossar gods eller passagerare ska lämna farledsdeklaration. Farledsdeklarationen ska lämnas elektroniskt via MSW Reportal. 

I de fall systemet inte är tillgängligt eller när beställaren av andra orsaker inte har möjlighet att använda sig av den elektroniska tjänsten kan uppgifterna skickas till Sjöfartsverkets Anlöpstjänster på kundstod@sjofartsverket.se eller fax nr 011-10 19 49. Vid manuell rapportering används blanketten Farledsdeklaration.

För att kunna registrera farledsdeklarationer i MSW Reportal behövs ett avtal om kredit tecknas med Sjöfartsverket. Blanketten ”Kreditavtal” ska fyllas i och signeras och skickas till Sjöfartsverket i två exemplar.  När kredit beviljas blir företaget som tecknat avtalet betalningsansvarigt för de farledsdeklarationer som rapporteras in av de användare som är knutna till företaget.

Frågor om farledsdeklarationer

Kontakta Sjöfartsverkets Anlöpstjänster på telefon nr 010-478 58 00 eller via e-post: kundstod@sjofartsverket.se