Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Ufs - Underrättelser f...
Mina som detonerar till havs

Östersjön är troligtvis det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från tiden under och efter världskrigen och föremålen är än i dag farliga att komma i kontakt med.

Under länken "Riskområden" redovisas områden inom svenskt territorialvatten och svensk ekonomisk zon där ökad risk finns för att påträffa minor mer i detalj. Informationen är framtagen av Försvarsmakten i samverkan med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.
  
Försvarsmakten har sedan tidigare ett regeringsuppdrag att tillsammans med Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen informera i stort om minor, åtgärder om du påträffar en mina, oexploderad ammunition (OXA), kemiska stridsmedel till sjöss m.m. Uppdraget har sitt ursprung i en händelse i Göteborg då en yrkesfiskare fick med sig en mina i trålen intill Göteborgs hamn varpå stora delar av staden spärrades av.

Inom uppdraget har ett informationsblad till yrkesverksamma tagits fram innehållande bland annat åtgärder som ska vidtas vid påträffande av riskföremål. Försvarsmakten kan ge mer information om minor till entreprenörer i planering av bottenaktiviteter.

Ett internationellt samarbete mellan militära myndigheter i Östersjöregionen pågår i syfte att lokalisera och röja minor.
 

Interna Länkar

Dela artikeln