Start > Om oss > Ekonomi, taxor och avg...

Ett tufft och händelsrikt år

2012 var ett tufft men händelserikt år för både sjöfarten och Sjöfartsverket. På grund av konjunkturnedgången minskade antalet transporter sjövägen till och från Sverige. För Sjöfartsverket innebar det att sjöfartsavgifterna, som är den största och viktigaste inkomstkällan, minskade med ungefär 60 miljoner kronor med hänsyn tagen till avgiftsförändringar. Det var framför allt på lotsningssidan som nedgången blev mest kännbar med en minskning med cirka 3000 lotsningar jämfört med 2011. Detta tillsammans med effekten av ändrade beräkningsgrunder för pensionsskulden gör att Sjöfartsverket åter visar ett negativt resultat. Vi vidtar nu en rad åtgärder för att komma till rätta med detta.

När det gäller beräkningsgrunden för pensions-skulden pågår dialogen med departement och berörda myndigheter, för att hitta en mer förutsägbar modell. Det här är en fråga vi prioriterar mycket högt, eftersom den påverkar Sjöfartsverkets resultat i så stor utsträckning. Sedan 2007 har den nya beräkningsgrunden för pensionsskulden påverkat vårt resultat negativt med ungefär 800 miljoner kronor. Vid dagens låga realränta har Sjöfartsverket 35 procent högre personalkostnader än de flesta andra verksamheter, vid samma lönenivå, vilket vi anser vara oacceptabelt.

Sjöfartsverket är alltjämt underfinansierat inom de verksamheter som är till gagn för samhället i stort, och som enligt vår uppfattning borde finansieras av anslag i högre utsträckning. I praktiken är det alltjämt handelssjöfarten som belastas med kostnader som avser exempelvis allmänflyg, fritidsbåtstrafik och åtgärder för dammsäkerhet i Trollhätte kanal. Att minska underfinansieringen och därmed korssubventioneringen från handelssjöfarten är en fråga som Sjöfartsverket aktivt driver i dialogen med vår uppdragsgivare Näringsdepartementet.

Vi har påbörjat en genomlysning av hur en fram-tida servicedifferentiering skulle kunna se ut och bekostas. Den är också ett led i arbetet med att se över vårt avgiftssystem och hur det kan anpassas till omvärldens förändringar.

Vi har också fortsatt den interna effektiviseringsresan och arbetat intensivt med de delar vi själva kan påverka. Just nu pågår en genomlysning av bland annat staberna. För fjärde året i rad har effektiviseringsarbetet gett en direkt positiv effekt på resultatet i storleksordningen 50 miljoner kronor, vilket är mycket glädjande. Vi har bland annat dragit ner kraftfullt på externa kostsamma aktiviteter och resor, men också ständigt arbetat med små effektiviseringar i vardagen längs hela linjen.

Det finns dock mycket att glädjas åt sett till 2012 års resultat. Kundanalysen, som genomfördes i slutet av 2012, visar att vårt arbete med att öka kundfokus har nått resultat. Vår kundnöjdhet gällande lotsningstjänsten har förbättrats med 14 enheter från förra mätningen 2008, från 61 till 75. De delar som får högst betyg är bemötande och tillgänglighet. Möjligheten att få lots vid lämplig tidpunkt och lotsens punktlighet har tydligt högre kundnöjdhet än vid förra mätningen. Det här visar att vi är på rätt väg när det gäller vår ambition att vara kundorienterade på alla nivåer. Vi vill ge rätt service till rätt prisnivå till våra kunder, och nu har vi fått en tydlig indikation på att vår ambition har gett resultat hela vägen. Vår service har under året legat på bra nivåer, vilket också är ett tecken på att vi levererar det vi lovar.

 
Läs mer i vår årsredovisning. Ladda ner den som pdf eller beställ trycksaken.