Start > Om oss > Ekonomi, taxor och avg...

Säkra sjövägar i en hållbar framtid genom maritimt partnerskap – så lyder vår vision. Det är en inriktning som finns med i varje del av vårt arbete på Sjöfartsverket. Vår dagliga utmaning handlar om att upprätthålla sjövägarna för en säker och tillgänglig sjöfart. Det ska bidra till näringslivets konkurrenskraft samtidigt som vi värnar om liv och verkar för minskad klimat- och miljöpåverkan inom vårt verksamhetsområde.

Sjöfartsverkets verksamhet och finansiella ställning påverkas starkt av hur ekonomin i Sverige och omvärlden utvecklas. Den utdragna lågkonjunkturen har i kombination med strukturella förändringar lett till en nedgång i antal fartygsanlöp, godsvolymer och lotsningar, vilket innebär att Sjöfartsverket behöver vidta åtgärder för att säkerställa sin ekonomi långsiktigt. Vi har därför föreslagit en ny avgiftsmodell som ska, om den antas av styrelsen i juni, träda i kraft 2017. Ledorden under arbetet har varit transparens, enkelhet och enhetlighet. De effektmål som vi vill uppnå är framför allt ökade och stabilare intäkter för myndigheten, men också en bibehållen konkurrenskraft för svenskt näringsliv. Förslaget innehåller även en ny miljöstyrning, där vi vil ta hänsyn till fartygens totala miljöpåverkan och inte enbart utgå från utsläpp av kväveoxid som hittills. Klassificering enligt ett miljöindex kommer att införas. Vår förhoppning är att denna förändring bidrar till minskad miljöpåverkan från fartyg som anlöper svenska hamnar.

Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör


Läs mer i vår årsredovisning. Ladda ner den som pdf eller beställ trycksaken.