Start > Om oss > Ekonomi, taxor och avg...

En tydlig röd tråd  

Under 2013 fortsatte nedgången i volymer för sjöfarten på Sverige. Nedgången har pågått sedan 2009 och beror framför allt på konjunkturnedgången. Det finns dock tecken på att det också kan ha skett en del strukturella förändringar, som innebär färre anlöp med större fartyg eller lika stora fartyg med högre fyllnadsgrad. För Sjöfartsverket innebar det att sjöfartsavgifterna, som är den största och viktigaste inkomstkällan för affärsverket, minskade med ungefär 105 miljoner kronor jämfört med budget. Antalet lotsningar fortsatte att gå ned under 2013 och landade på 32 389, vilket är det lägsta antalet i modern tid. 

Tillsammans med en utdragen och relativt kostsam isvinter innebar de låga intäkterna att Sjöfartsverket redovisade ett resultat för 2013 på -58,4 miljoner kronor. Trots detta finns det ett antal ljusglimtar och hopp inför framtiden. Den kanske allra viktigaste var beslutet att öka anslaget till Sjöfartsverket, både genom tillfälliga och permanenta anslag. Beslutet om att skjuta till 300 miljoner kronor extra i tre års tid från och med 2014 ger oss förutsättningar att fortsätta leverera våra sjöfartstjänster utan att i nuläget behöva höja avgifterna. Dessutom innebär det permanenta anslaget om 45 miljoner per år till sjö- och flygräddningen att det finns en balans mellan vilka som använder tjänsten och hur den bekostas. Tidigare subventionerade handelssjöfarten genom farledsavgifterna de delar som användes av allmänheten, men nu bekostas den delen via skattsedeln istället. 

Under 2013 påbörjades arbetet med att se över Sjöfartsverkets avgifter till handels-sjöfarten, med syfte att skapa ett mer transparent och hållbart avgiftssystem. Det arbetet fortsätter under 2014 med målsättningen att det nya systemet ska träda i kraft den 1 januari 2015. Dessutom levererades de första räddningshelikoptrarna AW139 från Agusta Westland för att börja implementeras i sjö- och flygräddningstjänstens helikopterverksamhet. 

Arbetet med att ta fram långsiktiga och framåtriktade strategier för verksamheten har nu skapat en tydlig röd tråd mellan vårt hållbarhetsarbete, strategier, processer och resultat, vilket är mycket glädjande. Från 2014 och framåt låter Sjöfartsverket generationsmålet och miljökvalitetsmålen styra verksamheten genom att de vägs in i vårt styrsystem, vilket också är ett led i vårt arbete med att fokusera tydligare på hållbarhetsarbetet. I samma riktning leder vårt nya ledningssystem verksamheten med fokus på både kvalitets- och miljöaspekter. I Sjöfartsverkets hållbarhetsredovisning för 2013, som är ett separat dokument, finns vårt hållbarhetsarbete sammanfattat och beskrivet. 

Allt detta sammantaget kommer förhoppningsvis att leda oss i riktning mot vår vision – att leverera säkra sjövägar i en hållbar framtid genom maritimt partnerskap.

Läs mer i vår årsredovisning. Ladda ner den som pdf eller beställ trycksaken.