Start > Om oss > Ekonomi, taxor och avg...

Sjöfartsverket gör skillnad

När vi nu lägger 2014 till handlingarna, kan vi konstatera att vår service till kunderna fungerade väl under hela året. Det mesta vi gör handlar om att skapa hållbara sjövägar och värna liv och miljö, vilket visar sig på många olika sätt. En uppgift som jag vill lyfta fram är hur många olyckor och incidenter som våra sjötrafikinformationscentraler faktiskt har avvärjt genom sina proaktiva insatser.

Totalt rapporterades 95 ingripanden för våra VTS-centraler i Södertälje, Malmö, Göteborg och Marstrand. Det är det svensk-danska samarbetet på Sound VTS i Malmö som står för största delen ingripanden, där det bland annat handlar om att uppmärksamma fartyg när de är på väg att gå på grund.

En annan del av vårt säkerhetshöjande arbete är sjömätningen. Att kartlägga våra havsbottnar är en förutsättning för en säker sjöfart, både för att undvika grundstötningar och göra farlederna effektiva. Under 2014 sjömätte vi 5500 kvadratkilometer, vilket överträffade målet. Det innebär att vi nu har sjömätt 48 procent av Sveriges vatten med moderna metoder.

Inom lotsningen har vi ett antal båtmän, lotsar och andra funktioner, som arbetar året och dygnet runt för att ge våra kunder en bra nautisk service. Att det uppskattas av våra kunder blev också tydligt i den senaste kundmätningen, som visade ett något ökat NKI (nöjd-kund-index) jämfört med den tidigare mätningen 2012, som redan den låg på en relativt hög nivå. Det gläder mig mycket, inte minst att vi får mycket goda omdömen när det gäller bemötande och förtroende.

De senaste åren har vi sett en nedgång i antalet lotsningar, vilket beror både på strukturella förändringar och på lågkonjunktur. De strukturella förändringarna beror bland annat på större fartyg och en högre fyllnadsgrad, vilket innebär färre anlöp. Minskningen av antalet lotsningar fortsatte under de första månaderna 2014, medan vi har sett en liten uppgång i antalet under andra halvåret. Antalet lotsningar för 2014 stannade på drygt 32 500, vilket var en liten ökning jämfört med året tidigare.

Resultatet för året landade mer positivt än budget, vilket innebar att vi kunde lägga tillbaka mer än 300 miljoner i vår resultatutjämningsfond. Förutom anslagshöjningen och det egna effektiviseringsarbetet, var det en lindrig isvinter, lägre sociala avgifter samt en viss återhämtning av de avgiftspliktiga volymerna som bidrog till det positiva resultatet. Det innebär inte att vi har nått en ekonomi i balans, men det är ett steg i rätt riktning.

Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör


Läs mer i vår årsredovisning. Ladda ner den som pdf eller beställ trycksaken.