Start > Om oss > Forskning och innovation
Illustration över projektets intressenter och syfte

EfficienSea2 är ett e-Navigation-projekt. Den största delen, Maritime Cloud, handlar om att utveckla den digitala infrastruktur som skall ligga till grund för all e-Navigation. I projektet skapar och testar man också 10 tjänster i en portal, Baltic Web. Det är allt ifrån svavelmätningar och navigationsvarningar till isprognoser och rapportering till hamn.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med EfficienSea2 är att skapa och realisera innovativa och smarta lösningar för effektiv, säker och hållbar trafik till sjöss med hjälp av förbättrad uppkoppling för fartyg.
Idag är informationsutbytet mellan fartyg och land instabilt, dyrt och präglas av gammal teknik och icke-standardiserade lösningar. Detta ökar risken för olyckor, ineffektivitet och administrativa bördor. Dessutom är incitamenten att följa utsläppsbestämmelser begränsade, vilket påverkar miljön negativt. Sjöfarten behöver användbara lösningar och det nu.

EfficienSea2 är en demonstrator i Arktis och Östersjön och den första generationen av en sammanhållen lösning för e-Navigation. Genom globalt samarbete, användning av programvara med öppen källkod och ett uttalat mål för standardiserade lösningar, banar Efficiensea2 väg för en global utrullning av e-Navigation.

EfficienSea2 utvecklar grundläggande lösningar som är förutsättningar för att ta e-Navigation från tester till genomförande i verkliga livet: Säkerhets- och effektivitetshöjande slutanvändartjänster, plattformar för tjänster, ett banbrytande Maritime Cloud och smarta kommunikationskanaler. Det vill säga, den första generationen av en sammanhållen lösning för e-Navigation.

Sjöfartsverkets roll i EfficienSea2

Sjöfartsverket fungerar som delprojektledare för ungefär hälften av tjänsterna som ska testas. Vi ansvarar för aktiviteten som försöker förenkla SRS/VTS-rapporteringen från fartyg och ingår i teamen som jobbar med Maritime Safety Information (MSI) och sjögeografi. Vi är också länken mellan EfficienSea2 och STM Validation Project.

Maritime Cloud

Maritime Cloud ansluter alla sjöfartsintressenter till informationstjänster av alla slag. Det nya ramverket kommer att möjliggöra interoperabilitet och övergång mellan befintliga och framtida kommunikations- och informationssystem.

Med Maritime Cloud kan:
• tjänster lätt registreras, upptäcktes och användes;
• identiteter verifieras och användas för att signera kommunikation; data och meddelanden kan utbytas mellan komponenter som är anslutna;
• det geografiska och organisatoriska sammanhanget, t.ex. fartygets läge, användas som en viktig parameter för att upptäcka tillgängliga tjänster, verifiera identiteter och utbyta meddelande.

Maritime Cloud har tre nyckelkomponenter:
Identity Registry - För säker och tillförlitlig identitetshantering, och motsvarar ett Central Person Registry eller ett Central Business Registry. Den innehåller relevant information för godkända aktörer och möjliggör verifiering av äkthet, integritet och konfidentialitet i informationsöverföringsprocesserna. Det ger en enda inloggning till alla tjänster.
Service Registry - För att registrera, upptäcka och använda alla relevant e-Navigation och e-Maritime tjänster, kommersiella och icke-kommersiella, auktoriserade och icke-auktoriserade, gratis och mot betalning. Det kan ses som en sofistikerad variant av de gula sidorna i telefonkatalogen, motsvarande App Store för iPhone eller Google Play för Android.
Messaging Services - Fungerar som en informationsmäklare, som intelligent utbyter information mellan kommunikationssystem som är anslutna till molnet, med hänsyn till det geografiska läget och tillgängliga kommunikationslänkar för mottagaren.

Fakta
• EfficienSea2 löper från 1 maj, 2015 till den 30 april 2018, sammanlagt 36 månader.
• Budgeten uppgår till 11,5 miljoner euro varav 9,8 miljoner euro har beviljats av EU: s Horisont 2020 för forskning och innovation inom ramen för bidragsavtalet nr 636.339.
• EfficienSea2 fokuserar på Östersjön och arktiska farvatten, men banar väg för en global utrullning av e-navigationslösningar .
• Antalet manmånader är 1164, fördelat på 32 EfficienSea2 partners

Dela artikeln