Start > Om oss > Forskning och innovation

Sjöfartsverket och Trafikverket har under 2017 kommit överens om att byta statens företrädare i de pågående sjöfartsprojekt som finansierats genom offentliga medel och där Sjöfartsverket hittills har varit den kontrakterande parten. Efter en gradvis övergång har, i och med årsskiftet 2018, Trafikverket tagit över alla befintliga utföraravtal med bibehållna villkor. Det innebär att administration av FoI-projekt och ekonomi avseende offentligt finansierad FoI inom sjöfartsområet nu förvaltas av Trafikverket.

Ambitionen har varit att ni som under 2017 haft pågående FoI-projekt genom SjöV ska inte märka någon skillnad i rapporteringen, förutom att Trafikverket numera sköter den tekniska och ekonomiska redovisningen. Rekvisition/fakturering av medel ska ske i takt med att upparbetade kostnader uppkommer (t.ex. kvartalsvis) i enlighet med era respektive avtal.

Rekvisitionsadress (faktureringsadress):
Trafikverket
FE 851
838 26 Frösön

På rekvisitionen alternativt fakturan ska följande anges:
Emil Fastén EF 1015
Projektets diarienummer hos Trafikverket:

Alla av Sjöfartsverkets administrerade FoI-projekt har under 2017 fått ett mail med ett nytt diarienummer från Trafikverket och information om hur rekvirering av medel ska ske. Från och med 1 juli 2017 ska alla rekvisitioner skickas till Trafikverket. Projekt som rekvirerar medel en gång per år ska skicka sin rekvisition senast den 20 november innevarande år.

Trafikverket ger stöd till forskning och innovation som bidrag, dvs i normalfallet ska medel rekvireras utan moms. I undantagsfall kan medel även faktureras inklusive moms.

Fortsatt möjligt att lämna intresseanmälan
Intresse för att ta del av nationella FoI medel för sjöfartsområdet anmäls fortsättningsvis till Trafikverkets FoI-portfölj för Sjöfartsområdet. Intresseanmälningar/ansökningar kan sändas till diariet hos Trafikverket alternativt till portföljledaren i Trafikverkets sjöfartsportfölj.

Trafikverket har utsett Emil Fastén till ny portföljledare i Sjöfartsportföljen. Emil kan kontaktas på emil.fasten@trafikverket.se eller på telefon 010-123 63 08.

Ekonomirelaterade frågor kan ställas till Trafikverket via Malin Styffe på malin.styffe@trafikverket.se eller 010-123 52 58.

För mer information om FoI och inriktning besök Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Forskning-och-innovation/

Trafikverkets inriktning för forskning och Innovation 2018-2020

Dela artikeln