Start > Om oss
En av Sjöfartsverkets lotsar i arbete

Hållbarhet är ett övergripande mål som gäller för alla våra verksamheter, både för huvud- och stödverksamheter. För Sjöfartsverket handlar hållbarhet om att ta ansvar för både dagens och morgondagens samhälle.

Sjöfartsverket är en av få statliga myndigheter som årligen redovisar sitt hållbarhetsarbete, vilket vi gjort sedan 2012. Det gör vi för att visa hur vi – inom vår verksamhet – bidrar till ett hållbart samhälle. Säkra sjövägar i en hållbar framtid genom maritimt partnerskap – så lyder vår vision och vår dagliga utmaning handlar om att upprätthålla sjövägarna för en säker och tillgänglig sjöfart. Det ska bidra till näringslivets konkurrenskraft samtidigt som vi värnar om liv och verkar för minskad klimat- och miljöpåverkan inom vårt verksamhetsområde.

Sjöfartsverkets verksamhet tar avstamp i de tre sk. hållbarhetsdimensionerna.

Social hållbarhet innebär att vi aktivt värnar om våra medmänniskors utveckling och välbefinnande genom ökad säkerhet, tillgänglighet och etiska värderingar.

Ekologisk hållbarhet innebär att vi verkar för ökat skydd av miljön och minskad klimatpåverkan.

Ekonomisk hållbarhet innebär att vi strävar efter ett sunt resursutnyttjande genom att dels verka för att de egna finanserna är goda, dels hjälpa våra kunder att stärka sin konkurrenskraft.

Den övergripande styrningen av Sjöfartsverkets hållbarhetsarbete klargörs i vår verksamhetspolicy samt i myndighetens policy för intern styrning och kontroll. Verksamhetsstyrningen genomsyras av ett tydligt hållbarhetsperspektiv med strategiska mål inom de tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Sjöfartverkets strategiska och taktiska hållbarhetsmål

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete blev Sjöfartsverket certifierat i enlighet med standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Mer om vårt arbete med ledningssystem finns att läsa under "Kvalitets- och miljöcertifikat". 

Hållbarhetsrapport 2018

För verksamhetsåret 2018 tog Sjöfartsverket inte fram en separat hållbarhetsrapport. Myndigheten valde i stället att integrera uppgifter om myndighetens arbete med egna miljömål i årsredovisningen för 2018 (avsnitt "Verksamhetsövergripande miljömål"). Sjöfartsverket arbetar givetvis vidare med att utveckla myndighetens hållbarhetsarbete och ser fram emot att redovisa detta för 2019.