Start > Om oss > Jobba hos oss > Möt våra medarbetare

En stor mängd aktörer på land är inblandade i att sjöfarten till och från Sverige ska fungera. En viktig kugge i det arbetet är enheten Anlöpstjänster på Sjöfartsverket där Ulrika Schleyer och Andreas Fastland är kundansvariga handläggare.

- Vår uppgift är att få formaliteterna i samband med fartygsanlöp att löpa så smidigt som möjligt, säger Ulrika Schleyer.

Handelssjöfarten bekostar i mycket hög grad sin egen infrastruktur genom avgifter till Sjöfartsverket. Den maritima infrastrukturen består bland annat av lotsning, farledshållning, isbrytning och sjökortsproduktion. Modellen är i det närmaste världsunik, bara Finland har ett liknande system. Grundprincipen är att handels- och passagerarfartyg som trafikerar svenska hamnar betalar farleds- och beredskapsavgift. Avgifterna varierar utifrån flera parametrar, bland annat fartygets nettotonnage och dess last eller antal passagerare. Fartyg som anlitar lots betalar även lotsavgift.

Avgifterna till Sjöfartsverket är bara en del av administrationen som måste genomföras vid fartygsanlöp. Sedan 2016 har inrapporteringen av myndighetsinformation kopplad till anlöp samlats till självbetjäningstjänsten Maritime Single Window, MSW.

- Genom MSW behöver skeppsmäklaren eller rederiet rapportera uppgifter om fartyget och lasten endast vid ett tillfälle och på ett ställe, till skillnad mot tidigare då samma uppgifter fick rapporteras separat till flera olika mottagare. MSW fördelar ut informationen till alla de myndigheter som är berörda av fartygsanlöp, huvudsakligen Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Tullverket, säger Andreas Fastland.

Uppgifterna som rapporteras in i MSW ligger bland annat till grund för beräkningen av avgifterna och det är därför viktigt att tjänsten fungerar smidigt. Det gör den för det mesta.

- Generellt får vi bra respons från kunderna som använder MSW. Vår support handlar om att svara på frågor om avgifterna, till exempel om vilka kriterier som gäller för att ett fartyg ska vara avgiftsbefriat eller inte. Vissa delar av rapporteringen i MSW är lite mer krävande för de användare som inte är vana vid systemet vilket kräver mer stöd från vår sida, säger Ulrika Schleyer.

I och med MSW:s tillkomst är delar av administrationen för anlöpen digitaliserade. Målet på längre sikt är att hela anlöpsprocessen ska vara digitaliserad. En digitalisering som sker tillsammans med kunderna.

- Vi vill utveckla nya och digitala tjänster för anlöpsprocessen i samarbete med kunderna. För oss är det viktigt att veta vilka förenklingsbehov de ser, vilka behov har de framåt av smartare planeringsstöd etc. Det är mycket viktigt för det framtida arbetet att vi har goda och konstruktiva kontakter med branschen och andra myndigheter, säger Ulrika Schleyer.

- Att arbeta med kundrelationer handlar om de dagliga kontakterna där samtalen många gånger har sitt ursprung i att det har uppstått en fråga eller oklarhet hos kunden, men merparterna av kontakterna avslutas med att kunden har fått den hjälp de efterfrågar. Feedbacken från kunderna är mycket viktig för att kunna utveckla och förbättra anlöpsprocessen, säger Andreas Fastland.

En annan viktig del av arbetet är efterkontroll av de uppgifter som ligger till grund för avgifterna. Ibland händer att till exempel ett fartygs lastförmåga har förändrats sedan dess förra anlöp utan att uppgifterna rapporterats i MSW, vilket kan resultera i att fartyget hamnar i fel avgiftsklass. Efterkontrollerna kan resultera i debet- eller kreditfakturor.

Text: Daniel Lindblad

Foto: Agne Hörnestig

Dela artikeln