Start > Om oss

Den verksamhet Sjöfartsverket bedriver innebär att det ibland finns behov av att skydda hemliga uppgifter i samband med upphandling och efterföljande uppdrag. De uppgifter och verksamheter som berör Sveriges säkerhet ska skyddas. Detta innebär att Sjöfartsverkets upphandling ska följa de lagar och förordningar som styr Säkerhetsskydd vid upphandlingar och affärsavtal.

Handläggningstid för SUA

För att korta handläggningstiden kan du som företagare kontrollera ditt underlag en gång extra så att samtliga underlag är korrekt ifyllda innan du skickar in dem till oss.

Utgå från Checklista till säkerhetsansvarig gällande säkerhetsskyddsavtal (SUA). Ärenden omhändertas i den ordning de inkommit till myndigheten. Vi kontaktar er omgående när företaget blivit SUA-godkänt och arbete kan påbörjas för myndigheten.

Aktuella lagrum för SUA

 • Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
 • Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
 • Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
 • Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2)
 • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029)

Så blir du SUA-godkänd

Varje företag genomgår processen för att bli SUA-godkänd inför varje specifikt projekt.

För dig som företag:

 1. Du, som säkerhetsskyddschef/säkerhetsansvarig, får ett säkerhetsskyddsavtal skickat till dig i två exemplar
 2. VD/firmatecknare (eller annan med fullmakt) ska skriva under båda exemplaren
 3. Du ska genomföra en säkerhetsprövningsintervju med var och en av dina medarbetare som ska arbeta med projektet samt med VD/firmatecknare.
 4. Du ska fylla i ett antal blanketter för var och en av dina medarbetare som ska arbeta med projektet samt för VD/firmatecknare.
 5. Samla alla blanketter och skicka in till Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets del:

 1. Sjöfartsverket får dina handlingar och granskar dem.
 2. Sjöfartsverket skickar in registrering av säkerhetsskyddsavtal och registerkontroller till Säkerhetspolisen
 3. Säkerhetspolisen utför kontroller och skickar svar till Sjöfartsverket
 4. Sjöfartsverket sammanställer all information

Du är SUA-godkänd när:

 1. Du får meddelande från Sjöfartsverket att du är SUA-godkänd och kan därmed påbörja uppdraget enligt affärsavtal. 

Dokument som ska skickas in till Sjöfartsverket

 • Påskrivet säkerhetsskyddsavtal i två exemplar, utskriften ska vara enkelsidig
 • Fullmakt från firmatecknare om annan än firmatecknare skrivit på säkerhetsskyddsavtalet
 • Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll
 • Säpos blankett framställan Registerkontroll, samt i vissa fall bilaga, särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2
 • Intyg säkerhetsprövning
 • Uppgifter på personal
 • Registreringsbevis från Bolagsverket (inte äldre än tre månader)
 • Anmälan om underentreprenör (i förekommande fall)

Dokumenten finns att ladda ned till höger på sidan

Observera att Säkerhetspolisens blanketter måste fyllas i digitalt

Alla dokument skickas till:

Sjöfartsverket
Att: Enheten för säkerhet och beredskap
601 78 Norrköping

 

Anmälan om underleverantör

Om du kommer anlita en underentreprenör i projektet ska du också skicka in följande till Sjöfartsverket:

 • Anmälan om underentreprenör, skickas till samma adress som ovan

Säkerhetsskyddsavtal kommer sen att skickas ut till underentreprenörerna.

Tänk på att Sjöfartsverket måste ingå ett enskilt säkerhetsskyddsavtal med samtliga underentreprenörer och era underentreprenörer kommer att genomgå samma prövning som ni genomgått för att bli SUA-godkända.

All kommunikation från Sjöfartsverkets sida sker direkt med de företag som myndigheten har säkerhetsskyddsavtal med. 

Sjöfartsverket ser ändå positivt på om ni tar ett ansvar för era underentreprenörer. Ett exempel kan vara att ni begär in allt underlag från era underentreprenörer och kvalitetsgranskar underlagen innan de skickas in till Sjöfartsverket. Detta för att minska risken att underentreprenörerna skickar in underlag som inte är komplett.

Obs! Om ni agerar som konsultmäklare el. dyl. och underleverantören är ett enmansbolag ska ni genomföra säkerhetsprövning såsom underleverantören vore anställd i företeget även om Sjöfartsverket tecknar säkerhetsskyddsavtal med underleverantören.

 

Dokumentsammanställning:

Underlag som Sjöfartsverket skickar till leverantör

 • Säkerhetsskyddsavtal i två exemplar

Underlag som finns att ladda ned till höger på sidan

 • Checklista till säkerhetsansvarig gällande säkerhetsskyddsavtal (SUA)
 • Information om personuppgiftsbehandling vid SUA

 Blanketter som finns att ladda ned till höger på sidan

 • Uppgifter på personal
 • Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll
 • Framställan om registerkontroll 
 • bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 
 • Intyg säkerhetsprövning
 • Anmälan om underentreprenör

Underlag till säkerhetsprövningsintervju som finns att ladda ned till höger på sidan

Observera att detta material inte ska skickas till Sjöfartsverket. Underlag för bedömning sparas hos leverantör och ska finnas tillgängligt vid eventuell granskning av Sjöfartsverket. Intyg att personen bedöms som lojal och pålitlig ska dock skickas till Sjöfartsverket enligt ovan.

 • Lathund säkerhetsprövning
 • Säkerhetsprövningssamtal vid SUA 
 • Bedömningsgrunder vid säkerhetsprövning