Start > Press

Med hjälp av teknik baserad på STM kan Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, styra exakt vem som ska vara mottagare av viss information. Information till räddningsenheter, särskilda fartyg inom ett visst geografiskt område eller utvalda fartyg som kommer att passera ett område där en sjöräddningsinsats pågår.

– Det kan till exempel vara ett tilldelat sökområde, föreslagen färdväg till sökområdet eller specifika uppdrag, säger Fredrik Kokacka som är projektkoordinator inom STM-projektet och även regional sjö- och flygräddningssamordnare för sydkusten.

– Informationen går att detaljstyra så att varje enskild sjöräddningsenhet får unik information. På samma sätt kan enheterna återkoppla till JRCC, till exempel genom att skicka bilder eller lägesrapporter.

I nuläget delas samma information från JRCC till sjöräddningsenheterna via VHF, telefon, Rakel och ibland via e-post.

– Informationsutbyte via kanaler som VHF och telefon innebär oftast att besättningen ombord på sjöräddningsenheterna får skriva ner informationen om sökområde och uppgifter för hand. Det är en metod som fungerar, men genom att informationen istället finns digitalt hos räddningsenheten minskar risken för missförstånd. I förlängningen kan man tänka sig att informationen om räddningsinsatsen och sökområdet redan finns samlad i båten när besättningen kommer ombord i samband med larm, säger Fredrik Kokacka.

I vintras prövades den nya tekniken vid en övning i Göteborgs skärgård. Tre båtar från Sjöräddningssällskapet försågs med vanliga surfplattor utrustade med en navigationsmjukvara dit uppgifterna från JRCC skickades. Kommunikationen är IP-baserad och skickades till plattorna via mobilnätet.

– Övningen gav resultatet att tekniken fungerar. Trafiken över VHF minskade och det kom relativt få frågor om insatsen från de deltagande båtarna, men man upplevde också att det var lite svårare att få en helhetsbild av insatsen i och med att man inte tog del av kommunikationen mellan JRCC och de andra deltagande enheterna på samma sätt som tidigare, säger Fredrik Kokacka.

När det tekniska stödet för att använda STM-tekniken i sjöräddningsinsatser blir klar ska stödet installeras i JRCC:s testmiljö. Under hösten och vintern 2017-2018 kommer ytterligare tester att genomföras.

Dela artikeln