Start > Press

Då tiden från att Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgiften beslutades till att föreskriften träder i kraft har varit kort, har Sjöfartsverket beslutat att det är möjligt att ansöka om förlängd tidsfrist för verifiering av poäng i Clean Shipping Index (CSI).

Den förlängda tidsfristen innebär att fartygsbaserad farledsavgift enligt miljöklass D/E ska betalas för fartygen tills de verifierade CSI poängen har registrerats i CSI databas. Efter att ett meddelande om att de registrerade CSI poängen för fartygen har verifierats i CSI databasen har lämnats till Sjöfartsverket återbetalas miljörabatt.

Sjöfartsverket beslutar att verifierade poäng i CSI, som avgör vilken rabatterad miljöklass varje enskilt fartyg tillhör, nämligen A, B eller C enligt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2017:27) om farledsavgift, får användas för miljöklassning av fartyg före den tidpunkt verifieringen registrerades i CSI databas. Den därmed retroaktivt erhållna miljörabatten på inbetalad fartygsbaserad farledsavgift återbetalas efter ansökan om återbetalning. Villkoren för en sådan återbetalning är att handlingarna i ansökan visar att fartyget har körts enligt de verifierade CSI poängen under den tid återbetalningen gäller och att kontakt med organisationen som ska utföra verifieringen har skett innan den 1 januari 2018 i syfte att verifiera poängen innan dess.

Ansökan lämnas genom att skicka ett undertecknat brev per E-post till sjofartsverket@sjofartsverket.se

Ansökan kan också skickas per post.

Sjöfartsverket granskar inlämnade handlingar i ansökan och avgör för varje enskilt fall om de är tillräckliga för återbetalning av inbetalda farledsavgifter.

Ansökan om återbetalning ska innehålla:

1. Underlag som visar att verifieringen har beställts av eller överenskommits med organisation som är godkänd för att verifiera CSI poäng och inte kan få verifieringen genomförd innan den 1 januari 2018. Det ska framgå när verifieringen kan genomföras.

2. Underlag som visar att fartyget har körts enligt verifierade CSI poäng under tidsperioden.

3. Fartygets namn, IMO-nummer, ägare och operatör.

4. Uppgift om vem som lämnar ansökan och underskrift av samma person som därmed intygar att lämnade uppgifter är korrekta.

5. Uppgift om bankgiro- eller plusgirokonto som återbetalningen ska ske till.

 

Information på engelska / Information in english

Extended verification deadline of Clean Shipping Index (CSI) scores

Due to the short timespan between the approval of the Swedish Maritime Administration (SMA) regulations on fairway dues and when they enter into force, the SMA has decided to give a grace period for the verifying of CSI scores.

The grace period enables ships to pay the vessel-based fairway dues in accordance with environmental class D-E until the verified scores are uploaded into CSIs registry. After notifying the SMA that the ship have verified scores, the environmental based reduction of the vessel-based fairway dues will be reimbursed in accordance with the process outlined further down.

The SMAs decision allows CSI scores to be used before they are actually verified and registered in the CSI registry, through reimbursements. The reimbursed is conditioned on that the documents in the application shows that the ship has been used in accordance with the verified CSI scored during the time for which the application of reimbursed cover and that there has been an attempt to verify the scores before the 1st of January 2018.

The application is to be submitted with a signed letter to sjofartsverket@sjofartsverket.se or by mail. The SMA will review the submitted documents and will then decide on a case by case basis if the vessel is entitled to reimbursements.

A application of reimbursed shall contain the following;

1. Documents that show the date that the verification has been scheduled or agreed to with an organization that are approved to carry out the verification in accordance wity CSI guidelines and that it could not be carried out before the 1st of January.

2. Documents that shows that the ship has fulfilled the criteria in accordance with the verified scores during the period of the application.

3. The name of the ship, IMO-number, owner and operator

4. Information about and signature from the individual that is submitting the application and are accountable for the accuracy of the submitted information.

5. Swedish wire transfer information so that a reimbursement can be made (PlusGiro or BankGiro account).