Start > Press

Projektet SamSAR får ytterligare 4,9 miljoner kronor. Samhällsresurserna i Sverige ska bli bättre på att samverka för att snabbare ge nödställda bästa möjliga vård vid räddningsinsatser i oländiga miljöer. Det är syftet med projektet SamSAR som inleddes 2016 och som i måndags fick finansiellt stöd från det statliga krisberedskapsanslaget fram till 2019.

- Sverige ska bli bättre på att ta hand om svårt skadade och sjuka personer som befinner sig långt från den gängse sjukvården, säger Lars Widell, enhetschef på Sjöfartsverket och ansvarig för projektet. Det är ett livsviktigt projekt med många samhällsresurser inblandade och vi är extra glada idag att vi får uppmärksamhet och finansiering för något så viktigt som att rädda liv.

Sjöfartsverket ska i samverkan med Socialstyrelsen och andra aktörer inom krisberedskapssystemet ta fram en plan för en inriktnings- och samordningsfunktion för att öka förmåga till effektiva sjukvårdsinsatser i samband med räddningsinsatser i oländig terräng samt i dessa sammanhang möjliggöra effektivt prehospitalt omhändertagande vid sjuktransport med de resurser som staten förfogar över.

- Det finns utmaningar när det kommer till samverkan vid ovanliga situationer. Målet är att ringa in utmaningarna med vetenskapliga metoder och komma överens om förbättringsmöjligheter både på kort och lång sikt, säger Lennart Engblom, utredare på Socialstyrelsen.

Det är när ordinarie vårdpersonal inte kan ta sig fram av olika orsaker, som till exempel terräng eller hotbild, som annan räddningspersonal blir de som först möter nödställda människor i behov av vård. De situationerna ställer extra höga krav på en human och effektiv vårdkedja för att minska lidande.

- Problembilden är komplex eftersom alla händelseförlopp är olika och involverar många olika aktörer med flera faktorer som kan ha stor påverkan på utgången av en räddningsinsats. Viktigast är då att alla har, ett nära samarbete tillsammans, säger Cecilia Wegnelius, projektledare för SamSAR.

- Det handlar också om arbetsmiljö för den räddningspersonal som möter de skadade men också för de som leder räddnings- och sjukvårdsinsatserna. Vår största utmaning är att få samma bild på vad problemet faktiskt är. Vi har fungerande räddningstjänster i Sverige där alla, i respektive organisation, vet vad de ska göra men där utmaningar ibland uppstår vid samverkan, säger Cecilia Wegnelius.

Fakta: Projektet SamSAR

Sjöfartsverket har tillsammans med Socialstyrelsen, MSB, SKL, landstingen och regionerna samt Polismyndigheten fått 2:4-medel för att genomföra projektet SamSAR.

Projektet syftar till att genom implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning öka förmågan till inriktning och samordning inom krisberedskapssystemet.

Målet är att öka förmågan att bedöma, initiera, samordna, samverka och leda arbetet gällande sjukvårdsinsatser och räddningsinsatser i oländig miljö, därmed också möjliggöra ett adekvat prehospitalt omhändertagande vid dessa sjuktransporter.

Resultatet förväntas användas i alla tre perspektiven, före-, under- efter, som ett underlag för planering och praktisk implementering av inriktnings- och samordningsfunktion för att säkerställa ett gemensamt synsätt. Detta kan också utgöra underlag för uppföljning av inträffade händelser och i samband av erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

Projektet leds av Sjöfartsverket. Cecilia Wegnelius, till vardags räddningsledare på Sjöfartsverket sjö- och flygräddningscentral, är projektledare. Projektet pågår till och med 30 juni 2019.

För mer information om 2:4-medel klicka här.

Ytterligare upplysningar:

Cecilia Wegnelius, projektledare, Sjöfartsverket: 010-478 51 90

Lars Widell, projektägare, Sjöfartsverket: 010-478 48 92

Lennart Engblom, projektledning, Socialstyrelsen

Sjöfartsverkets pressnummer: 010-478 48 40

Dela artikeln