Start > Press

Regeringen har idag beslutat om ändring av offentlighets- och sekretesslagen. Ändringen gör att även Sjöfartsverkets rapporter om flygrelaterade händelser och avvikelser omfattas av sekretess. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Sjöfartsverket och andra statliga och kommunala aktörer som bedriver luftfart för statsändamål ska i egenskap av flygoperatör, som en del i arbetet med flygsäkerhet, rapportera flygrelaterade händelser och avvikelser. Rapporteringen är av stor vikt för flygsäkerhetsarbetet. En persons vilja att rapportera in händelser är central för att kunna säkra tillgången till information och förebygga framtida olyckor och tillbud.

Idag gäller sekretessen för andra myndigheter som bedriver flygverksamhet bland andra Polisen, Kustbevakningen och Transportstyrelsen. När lagen infördes 1980 hade inte Sjöfartsverket någon egen flygverksamhet och därför gäller inte sekretesslagen Sjöfartsverket. Det här ska det nu bli ändring på.

Lagrådsremissen innebär att lagrådet granskar så att det nya avsnittet som omfattar Sjöfartsverket inte står i konflikt med några andra lagar innan ändringen införs.

Läs mer på regeringens hemsida:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/handelserapportering-och-sekretess-hos-sjofartsverket-och-andra-statliga-myndigheter/ 

Dela artikeln