Start > Press

Sjöfartsverket inför en ny avgiftsmodell som börjar gälla 1 januari 2018. Den nya avgiftsmodellen införs för att säkerställa en hållbar ekonomi för Sjöfartsverket. Samtidigt höjs farledsavgiften med 9% för att säkerställa genomförande och utveckling av de tjänster som Sjöfartsverket tillhandahåller nu och i framtiden.

Isbrytning, lotsning, farledsservice, sjökommunikation, sjögeografi, delar av sjö- och flygräddningen samt sjömansservice finansieras med hjälp av avgifter.

- Målet med den nya avgiftsmodellen är att tydliggöra vad avgifterna relaterar till för kostnader hos Sjöfartsverket och att skapa en avgiftsmodell som är enklare att förstå och härleda direkt till den service och de tjänster som sjöfartsverket erbjuder, säger Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket.

Avgiftsmodellen utgår från fartygens nettodräktighet, det vill säga lastutrymmets volym och fartygets möjlighet att ta passagerare. Innan räknades avgiften på fartygets totala volym och storlek (bruttodräktighet).

- Jag har tagit beslut att utreda miljöstyrningen mer. Från den 1/1 2018 kommer vi därför att behålla det ursprungliga förslaget att räkna och vi kommer inför 2019 tillsammans med sjöfartsnäringen, Sveriges hamnar, Trafikanalys och "ett fossilfritt Sverige" ta fram en alternativ modell med mer kraftfull styrningseffekt som stödjer de framtidssatsningar som görs, säger Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket.

Avgifterna som Sjöfartsverket tar ut av handelssjöfarten kommer från 1 januari 2018 vara uppbyggd på följande sätt:

Passageraravgift
Avgift baserad på antalet passagerare ett fartyg transporterar. Passageraravgifterna är relaterade till fartygets förmåga att debitera sina kunder och räknas utifrån antalet passagerare.

Godsavgift
Avgift baserad på den godsvikt ett fartyg transporterar. På samma sätt som passageraravgiften avgörs godsavgiften på fartygets förmåga att debitera sina kunder för lossad last.

Anlöpsavgift
Avgift för att göra ett anlöp till en svensk hamn. Anlöpsavgiften är indelad i fyra olika miljöklasser. Indelningen är baserad på fartygets verifierade poäng enligt Clean Shipping Index (CSI). Om det verifierade värdet är mindre än 75 (D) eller om fartyget inte har någon poäng (E) betalar de 100%. Fartyg med CSI poäng mellan 75-99 (C) betalar 90%, 100-124 (B) betalar 30% och 125-150 (A) betalar 10% av avgifterna.

Beredskapsavgift
Avgift för att säkerställa att det finns tillgång till lotsar dygnet runt, året om, längs med hela Sveriges kust. Kostnaden ingick tidigare i farledsavgiften men bryts nu ut och blir en egen del av avgiften, med syftet att avgifterna ska bli mer transparenta.

Startavgift
Avgift för att täcka de kostnader som finns vid uppstarten av en lotsning. En grundavgift för påbörjad lotsning.

Rörlig lotsavgift
Tidsbaserad avgift för lotsning. Avgiften är baserad på fartygets nettodräktighet och räknas per halvtimme.

Läs mer om den nya avgiftsmodellen:
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Taxor-och-avgifter/Den-nya-avgiftsmodellen/

Länk till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS):
http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Lagrummet/Systematisk-forteckning/Sjotrafiken---Farledsavgifter-och-andra-avgifter/

 

För mer information kontakta:
Christoper Creutzer
christopher.creutzer@sjofartsverket.se
+46104784970