Start > Press

Grafisk bild som illusterar hur pengar fördelas genom sjöfartsverket

Sjöfartsverkets målbild för 2020 handlar om att uppnå ännu effektivare processer och tjänster, vidmakthålla en ekonomi i balans, hög trovärdighet och kvalitet.

Genom att använda vår unika sjöfartskompetens bidrar vi till att förmedla kunskap och påverka utvecklingen inom transportområdet och sjöfartsklustret. En ekonomi i balans är en förutsättning när man beaktar de investeringar som Sjöfartsverket kommer att behöva genomföra under den närmaste tjugoårsperioden.

Våra isbrytare har snart nått slutet av sin livslängd och vi börjar se konturerna av framtidens isbrytare genom den analys som nu inletts i syfte att identifiera isbrytarbehoven på lång sikt. Slussarna i Trollhätte kanal firade 100 år nyligen, och under planperioden kommer riksdagen att fatta beslut om att investera i nya slussar, eller ta den alternativa vägen som innebär att Vänersjöfarten har nått sitt slut.

Sjöfarten bär en större del av sina egna kostnader än väg och järnväg, och för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi sjösätts en ny avgiftsmodell den 1 januari 2018. Att sjöfartsavgifterna höjs är förhoppningsvis inte något som påverkar regeringens ambition om att öka andelen gods som går sjövägen.

Sjöfartsverket stödjer fullt ut inriktningen att förstärka sjöfarten i transportsystemet, inte bara för att utnyttja sjöfartens kapacitet, men också för att värna klimatet och miljön. Som exempel kan nämnas att den nya avgiftsmodellen har ett miljöstyrmedel som innebär att fartygens totala miljöpåverkan beaktas, genom klassning enligt ett miljöindex. Det och ytterligare sätt som bidrar till att sjöfarten kan minska miljöpåverkan beskrivs i Sjöfartsverkets åtgärdsplan, som har som mål att nå relevanta delar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Spännande utmaningar för sjöfarten utöver miljö- och klimatfrågan är digitaliseringen, informationsdelning och ett ökat behov av partnerskap.

Vår tekniska strategi styr mot sjöfartens framtida utveckling och behov av effektiva, säkra och hållbara system. Utvecklingen går i en rasande takt, och vår intention är att inte bara följa med utan även att driva delar av den. Här kan nämnas STM Validation, ett EU-finansierat projekt som med över 50 partners i 13 länder skapar sjöfartens framtid genom att dela data i realtid och därigenom bidra till ökad sjösäkerhet, minskad miljöpåverkan och förhöjd effektivitet.

Sjöfartsverkets treårsplan 2018-2020 ger en övergripande bild av de faktorer som påverkar vår verksamhet och beskriver mål och strategier för myndigheten, samt innehåller anslagsframställan till regeringen. Den finns nu i tryckt format men även via denna länk och nedladdningsbar till höger i artikelns topp.

Dela artikeln