Start > Farledsprojekt

Säkrare sjöfart på Mälaren

Mälarregionen kräver en god infrastruktur för näringslivets transportbehov och goda kommunikationer för medborgarna. Godstransporterna i regionen sker på väg, järnväg och med fartyg. Både vägnätet och järnvägen är hårt belastade. Därför har regeringen avsatt medel för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren som därmed ska kunna avlasta väg och järnväg.

Mälarprojektet innebär att tillgängligheten till Mälarens hamnar ökar samtidigt som sjösäkerheten förbättras genom ökade säkerhetsmarginaler och förfinat navigationsstöd. En ytterligare konsekvens blir att fartygstransporternas miljöpåverkan minskar när färre fartyg kan frakta större godsmängder.

För att genomföra projektet krävs omfattande arbeten för att anpassa Södertälje sluss och kanal till modernt tonnage och att förbättra framkomligheten i Mälaren. Det handlar om att hamnarna ska kunna ta emot längre och bredare fartyg.

Förberedelsearbete med undersökningar och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning har pågått under ett par års tid och våren 2014 lämnades ansökan om tillåtelse för projektet till Mark- och miljödomstolen. Förhandlingarna ägde rum i april 2015 och i juni 2015 fick Sjöfartsverket klartecken från Mark- och miljödomstolen att genomföra Mälarprojektet enligt plan, med byggstart som beräknas till våren 2016.

Tidplanen för projektet är att kunna påbörja arbetena i Södertälje kanal våren 2016. När det gäller muddringsarbetena i Mälaren är planen att de ska genomföras under hösten 2018. Projektet planeras vara klart för driftsättning första halvåret 2019.

Förutom att förbättra framkomlighet och säkerhet i kanalen kommer Sjöfartsverket att rusta upp promenadstråken utmed kanalen och göra dem mer attraktiva och tillgängliga. Detta regleras i ett avtal med Södertälje kommun.

Farledsytan i Södertälje kanal breddas genom att kanalslänterna spontas och delar av dem muddras bort. Vattenspegeln blir därmed oförändrad. Den övre skissen visar var breddningen sker. De nedre bilderna visar en tredimensionell modell av kanalen utan vatten före och efter genomförda åtgärder.

Det finns också en kort film om hur projektet ska förbättra området kring kanalen.

Se filmen på YouTube

Under rubriken ”Ansökan till Mark- och miljödomstolen” i listen upptill på den här sidan hittar du ansökan, miljökonsekvensbeskrivning och övriga dokument som har lämnats till domstolen.

Frågor om Mälarprojektet kan ställas till malarprojektet@sjofartsverket.se.


Dagens Mälarmax för tankfartyg är 5 800 ton bränsle, vilket motsvarar ca 200 tankbilar.

Foto: Tärntank


Med utbyggd sluss och farled kan ett sådant här fartyg frakta 9 100 ton bränsle, vilket motsvarar ca 300 tankbilar.

Foto: Tärntank