Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet

2018-01-11
Del av gång- och cykelväg längs kanalens sydöstra sida stängs av
I samband med utbyggnaden av slussen behöver en av Telge Näts huvudavloppsledningar förnyas och säkras upp. Dels för att minimera risk för skada vid spontnings- och muddringsarbetet, dels för framtida säkring av avloppsnätet. Under arbetets gång behöver delar av gång- och cykelvägen längs kanalens sydöstra sida spärras av. Tydliga skyltar med information finns på aktuellt område.
Läs mer

 

2017-12-19
Spont borras ner vid Grödingevägen
Från brokantbalken på den östra sidan av Slussbron ska en så kallad Berlinerspont borras ner cirka 80 meter längs insidan av byggplanket vid Grödingevägen. Sponten förhindrar att marken utanför arbetsområdet rör sig när jordmassor schaktas bort från arbetsområdet.
Läs mer

 

2017-12-07
Länsstyrelsens beslut: Särskilt bullrande arbeten får utföras lördagar och söndagar
Länsstyrelsen beslutar att särskilt bullrande arbeten får utföras lördagar och söndagar klockan 09.00-19.00 fram till och med 15 april 2018. Särskilt bullrande arbeten får inte utföras under perioderna 23 december 2017 t.o.m. 7 januari 2018 samt 29 mars t.o.m. 2 april 2018.
Läs mer

 

2017-11-28
Del av gång- och cykelvägen vid Bergviksgatan avstängd
På grund av arbeten längs med kanalen stängs gång- och cykelvägen längs med kanalen vid Bergsviksgatan längs kanalen.
Läs mer

 

2017-11-28
Del av gång- och cykelväg tillfälligt avstängd strax norr om slussen
På grund av spontningsarbeten stängs gång- och cykelvägen längs med kanalen tillfälligt av strax norr om slussen.
Läs mer

 

2017-11-21
Spontningsarbetet flyttar norrut
Det senaste halvåret har spontningsarbetet pågått för fullt längs Södertälje kanals sydvästra sida. Inom kort kommer spontningen längs kanalens västra sida att fortsätta norr om slussen och upp mot Kanalholmen.
Läs mer

 

2017-10-17
Svetsjobb nattetid under 1,5 vecka
På kvällen tisdagen den 17 oktober 2017 startar ett tvåskift med svetsning av hammarband på det arbetsområdet som ligger på östra sidan av Södertälje sluss. Hammarbanden ska bilda en invändig ram i spontgroparna, vars syfte är att förstärka groparnas väggar.
Läs mer

 

2017-10-12
Del av gång- och cykelvägen tillfälligt avstängd
På grund av spontningsarbeten stängs gång- och cykelvägen längs med kanalen tillfälligt av.
Läs mer

 

2017-10-10
Trafikinformation gällande Slussgatan och Slussbron
Det södra körfältet på Slussgatan, precis innan Slussbron, har stängts av på en kortare sträcka. Detta på grund av att arbetsmomentet med förborrning och neddrivning av de sista stora stålrören intill västra landfästet för Slussbron ska kunna utföras.
Läs mer

 

2017-09-08
Dumpning i Ragnhildsborgsviken vecka 36-41, 2017
Mälarprojektet utför dumpning av muddermassor i Ragnhildsborgsviken under veckorna 36-41,  2017.
Läs mer

 

2017-09-07
Avlysning 14 oktober 2017
Den allmänna farleden 901 kommer enligt plan att vara avlyst för all sjötrafik fr.o.m. 14 oktober kl. 07.00 t.o.m. 15 oktober kl. 07.00 2017.
Läs mer

 

2017-09-06
Följ Mälarprojektet på Sjöfartsverkets instagram
Den här veckan (vecka 36, 2017) har Nina Brundin, kommunikationsansvarig för Mälarprojektet, den stora äran att vara veckans instagramvärd för Sjöfartsverkets Instagramkonto. Följ gärna projektet där denna vecka.
Läs mer

 

2017-08-30
Besöksplattformen var välbesökt under Södertäljefestivalen 2017
Drygt 100 besökare valde att besöka besöksplattformen vid Södertälje sluss under de tider som Mälarprojektet fanns på plats på plattformen under Södertäljefestivalen. Där berättade representanter från Mälarprojektet om projektet och svarade på frågor.
Läs mer

 

2017-08-25
Träffa oss på Södertäljefestivalen
Varmt välkommen till besöksplattformen vid Södertälje sluss! Den 25 augusti klockan 13.00-18.00 och lördagen den 26 augusti klockan 10.00-15.00 finns representanter för Mälarprojektet på plattformen för att berätta om Mälarprojektet och svara på frågor om projektet.
Läs mer

 

2017-08-25
Snart drar de bullrande arbetena igång igen i centrala Södertälje
Från midsommar till och med augusti månad har de mest bullrande momenten i centrala Södertälje undvikits för att inte störa södertäljeborna under sommarmånaderna.
Läs mer

 

2017-08-25
Sommarens arbete
Under sommaren 2017 har Sjöfartsverket påbörjat arbetet med att byta ut ledverken under både vägbron och järnvägsbron i Kvicksund. Ledverken skyddar bron från att skadas om större fartyg kör på den. I Södertälje har det under sommaren gjort stagborrningar på Slussholmen, Lotsudden och mitt emot Hebbevillan på östra sidan av kanalen.
Läs mer

 

2017-08-25
Konstverk på byggplank med tema musik
I samråd med Sjöfartsverket har Södertälje kommun anlitat ett antal konstnärer som får måla de byggplank som Sjöfartsverket satt upp vid ombyggnaden av Södertälje sluss. Konstnären Lars-Erik Engborg Recht är projektledare för graffitimålningarna som påbörjades under sommaren och ska utföras under hela 2017.
Läs mer

 

2017-06-29
Sommarrestriktion
Från midsommar till och med augusti månad undviks de mest bullrande momenten i centrala Södertälje så att södertäljeborna ska slippa det värsta bullret under sommaren.
Läs mer

 

2017-06-29
Södertälje kanal
Kanalslänterna i Södertälje kanal ska förstärkas genom spontning, det vill säga en stödkonstruktion som ser till att jordmassorna stabiliseras. Därefter ska kanalen breddas under vattenytan genom muddring.
Läs mer

 

2017-06-09
Besöksplattformen har öppnat
Fredagen den 9 juni 2017 öppnades besöksplattformen upp för allmänheten. Från plattformen, som ligger i anslutning till den södra delen av slussen, kommer den intresserade att kunna följa arbetena med den södra slussporten och den nya slussbron.
Läs mer

 

2017-06-08
Avlysningen kommer inte att ske den 17 juni
Den tidigare planerade tillfälliga avlysningen av Södertälje kanal den 17 juni 2017, på grund av ledningsomläggning i kanalen, kommer att ske vid annat tillfälle. När det är klart om när det blir kommer det att aviseras här på hemsidan.
Läs mer

 

2017-05-19
Information om tillfälliga arbeten under helger
Mälarprojektet kommer att utföra bullerarbeten under lördagar och söndagar klockan 09.00-16.00. Helgarbetet är tillfälligt och pågår under perioden 20 maj - 18 juni 2017. Från midsommar fram till 31 augusti kommer ingen spontning att ske i centrala Södertälje.
Läs mer

 

2017-05-11
Flytt av maskiner 12 maj kl. 04.00
En stor del av arbetena med väggen till den södra spontgropen är nu klart på Lotsudden. Klockan 04.00 den 12 maj flyttas maskinerna från Lotsudden till Slussholmen, där de kommer att fortsätta med spontningen i den norra spontgropen.
Läs mer

 

2017-05-11
Flytt av gula maskinhus
Morgonen den 11 maj flyttades ett av tre gula runda maskinhus vid slussen. Det är det södra maskinhuset som flyttats till Lotsudden tillfälligt en tid. Det nordöstra maskinhuset kommer också att flyttas till Lotsudden inom kort.
Läs mer

 

2017-05-05
Sjöfartsverket byter ledverk under Kvicksundsbron
Efter midsommar kommer Sjöfartsverket att byta ut ledverken under Kvicksundsbron i Kvicksund. Syftet med ledverken är att skydda brofundamentet från påsegling av större fartyg.
Läs mer

 

2017-05-03
Räddade backsippor
Förra våren fick Sjöfartsverket kännedom om att den fridlysta backsippan växer på Slussholmen, där ombyggnationen av slussen nu äger rum. För att skydda arten gjordes försök med att flytta blommorna till östra sidan av kanalen utmed gång- och cykelvägen. Flytten skedde både genom fröspridning och flytt av plantor.
Läs mer

 

2017-04-25
Omledning av trafiken på Slussgatan
Omledningen av trafiken på Slussgatan kommer enligt plan att genomföras onsdagen den 26 april 2017.
Läs mer

 

2017-04-19
Avspärrning nordväst om slussen
Området nordväst om slussen, inklusive del av gång- och cykelvägen som passerar området, spärras tillfälligt av på grund av arbeten med ledningsomläggningar. Avspärrningen tas bort så fort som arbetet är utfört.
Läs mer

 

2017-04-13
Ledningsomläggning på Grödingevägen
Tisdagen den 18 april kommer Skanova att förbereda för ledningsomläggning av deras fibernät på Grödingevägen. Viss trafikomläggning kommer att ske.
Läs mer

 

2017-04-11
Kvartalsfilm 2, januari-mars 2017
Mälarprojektet Södertälje kanal och sluss andra kvartalsfilm, januari-mars 2017, finns att titta på nu.
Läs mer

 

2017-04-10
Ny mindre sprängning på Lotsudden
Ny mindre sprängning av ett större hinder i marken som ligger i vägen för spontningsarbetet kommer att utföras under eftermiddagen den 10 april inom arbetsområdet på Lotsudden.
Läs mer

 

2017-04-05
Mindre sprängning på Lotsudden
Inne på arbetsområdet på Lotsudden kommer det inom de närmaste dagarna att utföras en mindre sprängning för att spräcka ett större hinder i marken som ligger i vägen och som inte går att gräva loss.
Läs mer

 

2017-04-05
Trädfällning 5 april
Idag, den 5 april, kommer cirka 12 träd som står på norra sidan av besöksplattformen att fällas. Träden behöver tas ner dels gå grund av att de skymmer sikten mot slussen från besöksplattformen, dels för att några av träden står i vägen för det kommande arbetet med brofundamentet till den nya slussbron.
Läs mer

 

2017-04-03
Pågående ledningsarbete
Just nu pågår ett arbete för att byta ut kabeln till den ledning som går tvärs över kanalen strax norr om den norra slussporten på den östra sidan. Den befintliga kabeln ligger för grunt för att klara sig när kanalen ska fördjupas genom muddring.
Läs mer

 

2017-03-20
Detta händer på Slussgatan
Vid Slussholmen har det körfältet som ligger närmast arbetsområdet stängts av och vid arbetsområdet på Lotsudden kommer Slussgatan att få en ny sträckning.
Läs mer

 

2017-03-17
Så här byggs Södertälje sluss
Den nya slusskonstruktionen kommer att byggas vid sidan av kanalen i två stora gropar, som är ungefär 30 x 50 meter stora och 16 meter djupa. När slusskonstruktionen är färdigbyggd lanseras den ut i kanalen till mottagningsgropar, som schaktats ur på andra sidan kanalen.
Läs mer

 

2017-03-14
Slagning av sponten som komplement till vibrering
Den metod som Mälarprojektet huvudsakligen använder sig av vid neddrivning av spont är vibrering. Dock har de 24 meter långa rören mött på motstånd i marken när den sista delen återstod. Det föranledde att neddrivningen behöver kompletteras med slagning de återstående meterna.
Läs mer

 

2017-03-02
Kompletterande teknik för drivning av spontrören
Den sista biten av spontrören på Slussholmen kommer att drivas ner med slagning. Det kan komma att låta mer än den teknik som vibrerar ner sponten och som i första hand används inom spontningsarbetena i Mälarprojektet.
Läs mer

 

2017-02-22
Spontningen vid slussgatan återupptas
Spontningen, nerslagning av stora rör i marken, återupptogs igår vid slussgatan. Rören är de första stegen i byggprojektet för att skapa det område på mark där den nya slussen senare ska färdigställas.
Läs mer

 

2017-02-21
Sprickor och sättningar i Slussgatan
Arbetslaget upptäckte sprickor och små sättningar i marken på slussgatan i samband med spontningen igår eftermiddag (2017-02-20) och stoppade då allt arbete.
Läs mer

 

2017-02-14
Gång- och cykelvägen stängs tillfälligt av
Beräknas öppna igen i slutet av augusti 2017. På grund av arbeten med ledningsomläggningar kommer vägen längs med kanalen att vara avstängd. Vänligen följ alternativ väg längs Bergviksvägen/Lagmansvägen för att komma ner mot slussområdet.
Läs mer

 

2017-02-06
Spontning på Slussholmen
Det händer mycket runt slussområdet den närmsta tiden. Två stora spontmaskiner, som ska vibrera ner stora rör, anländer inom kort till Slussholmen. Angöringsbryggan vid Lotsudden slutförs, arbetet med besöksplattformen fortsätter och 12-15 träd behöver fällas.
Läs mer

 

2017-01-25
Del av gång- och cykelvägen stängs av tillfälligt
Del av gång- och cykelvägen stängs tillfälligt på västra sidan av kanalen mittemot Östertälje båtklubb på grund av spontningsarbeten längs kanalen.
Läs mer

 

2017-01-13
Arbetet med besöksplattformen fortgår
Besöksplattformen håller på att byggas i anslutning till den södra delen av slussen. När den är klar går det att följa arbetet med byggandet av den nya slussbron och arbetena med den södra slussporten.
Läs mer

 

2017-01-13
Del av gång- och cykelvägen stängs av tillfälligt
Del av gång- och cykelvägen stängs tillfälligt av den 13 januari på västra sidan av kanalen mittemot Östertälje båtklubb på grund av spontningsarbeten längs kanalen.
Läs mer

 

2017-01-10
Mälarprojektets första kvartalsfilm
Ta del av Mälarprojektets första kvartalsfilm. Tanken är att kvartalsvis producera en kortare film om vad som händer inom projektet, som ett komplement till de nyheter som skrivs.
Läs mer

 

2016-12-06
Spontning vid Lotsudden
Den 7 december 2016 planeras spontningsarbetet komma igång vid Lotsudden i Södertälje. En ponton med en spontmaskin anlände till Lotsudden på eftermiddagen den 6 december.
Läs mer

 

2016-11-22
Första spadtaget för Mälarprojektet
Tisdagen den 22 november 2016 togs det första officiella spadtaget för Mälarprojektet. Närmare 200 personer fanns på plats för att delta och höra tal av Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl.
Läs mer

 

2016-11-22
Schaktning för besöksplattform
Nu pågår schaktning på östra sidan av slussbron för fundament till en besöksplattform samt förberedande schakt av kullen vid Grödingevägen.
Läs mer

 

2016-11-14
Mälarprojektets första spadtag 22 november
Nu tar vi det första spadtaget för Mälarprojektet i Södertälje! Kom och fira detta med oss!
Läs mer

 

2016-11-17
Spontning börjar inom kort
Spontningsarbetet planeras att börja i månadsskiftet november/december på kanalens sydvästra sida mittemot Östertälje båtklubb. Spontningsarbetet kommer successivt att flytta sig längs kanalens sida.
Läs mer

 

2016-10-28
Ledningsarbeten 1-20 november
Schaktning och montage av ett nytt ledningspaket för 20 kommunikationskablar. Paketet ersätter befintliga ledningar som påverkas av ombyggnaden Södertälje av kanal.
Läs mer

 

2016-10-18
Arbete strax söder om E4-bron påbörjas den 20 oktober
Den 20 oktober påbörjas arbetet med borrning av provstag strax söder om E4-bron. I samband med det arbetet kommer gång- och cykelvägen vara tillfälligt avstängd.
Läs mer

 

2016-10-14
Varför har det ritats ett rutmönster på östra sidan av Slussbron?
Svar: Rutmönstret är en säkerhetszon, där byggtrafiken obehindrat ska kunna köra in och ut från arbetsområdet utan att bilar blockerar deras väg. 
Läs mer

 

2016-10-12
Mälarprojektet medverkar på Medborgardagen 15 oktober
Välkommen med dina frågor angående Mälarprojektet på Medborgardagen 2016 i Södertälje Stadshus!
Läs mer

 

2016-10-12
Omledning av gång- och cykelbana
Delar av gång- och cykelbanan, som ligger i anslutning till arbetsområdena runt slussen, kommer att stängas av under ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss.
Läs mer

 

2016-10-06
Borrning av provstag
Arbete med borrning av provstag vid Södertälje kanal påbörjades vid Värdsholmen onsdagen den 5 oktober. Borrningarna kommer under två veckors tid att utföras på tre olika ställen längs kanalen mellan Värdsholmen och ner mot E4-bron.
Läs mer

 

2016-10-04
Arbete vid Värdsholmen påbörjas 5 oktober

Arbetet med borrning av provstag vid Södertälje kanal påbörjas onsdagen den 5 oktober vid Värdsholmen. Arbetet etablerades med maskiner vid Värdsholmen den 3 oktober. 
Läs mer

 

2016-09-28
Flytt av backsippor
I våras fick Sjöfartsverket kännedom om att den fridlysta backsippan växer på Slussholmen där nu arbeten med ombyggnad av slussen ska påbörjas. För att skydda arten görs nu försök med att flytta blommorna till östra sidan av kanalen utmed gång- och cykelvägen. Flytten sker både genom fröspridning, som gjordes i början av sommaren, och flytt av plantor. 
Läs mer

 

2016-09-26
Ca 70 träd kommer att fällas i slussområdet

Ca 70 träd behöver fällas för att byggverksamheten ska kunna bedrivas. Trädfällningen börjar preliminärt i slutet av september.
Läs mer

 

2016-09-23
Inhägning av slussområdet
Nu börjar Mälarprojektet på allvar. Arbeten med inhägnader av arbetsområden kommer att ske runt slussen. Gångpassagen över Norra slussporten stängs i slutet av september. Preliminärt kommer trädfällning att påbörjas i mitten av veckan. Alla träd som ska fällas är utmärkta med röda plastband.
Läs mer


2016-09-09
Nordens största sluss byggs om
Torsdagen den 8 september 2016 tecknade Sjöfartsverket kontrakt med Züblin Scandinavia AB, som är den entreprenör som har fått uppdraget att bygga om Södertälje kanal och sluss, inom Mälarprojektet. Anläggningsarbetet, som ska bedrivas i strukturerad samverkan, kommer att starta inom kort och beräknas ta drygt tre år. Värdet av kontraktet är 1.183 Mkr.
Läs mer


2016-08-25
Mälarprojektet medverkar på Kringelfestivalen

Under Kringelfestivalen i Södertälje den 26-28 augusti finns representanter från Mälarprojektet på plats för att berätta om och svara på frågor om projektet.
Läs mer


2016-05-02
Jourtelefon och e-postadress
Från och med måndagen den 2 maj finns ett jourtelefonnummer och en e-postadress dit allmänheten är välkomna att höra av sig med frågor och synpunkter på arbetet.

Jourtelefon: 0733-252711
E-post: malarprojektet@sjofartsverket.se

 

2016-04-08
Fler än 100 gäster kom på informationsmöte
Onsdagkvällen den 6 april höll Mälarprojektet ett informationsmöte i Södertälje stadshus. Fler än 100 gäster kom dit för att få information om det kommande arbetet och för att få svar på sina frågor.
Läs mer

  

2016-03-15
Välkommen på informationsträff 6 april!
Onsdagen den 6 april klockan 19 är du välkommen på informationsträff i Södertälje stadshus för att få information om Mälarprojektet, ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss.
Läs mer

 

2016-02-05
Gång- och cykelvägen leds om 8 februari
Måndagen den 8 februari 2016 kommer gång- och cykelvägen längs kanalens östra sida att ledas om mellan strax norr om Mälarbron och ner till Slussbron. Detta markeras med skyltar.
Läs mer

 

2016-01-29
Skyltar sätts upp
Skyltar angående omledning av gång- och cykelväg sätts nu upp på östra sidan av slussen.
Läs mer

 

2016-01-13
Anläggning av tillfällig gång- och cykelväg
Nu börjar arbetet med att anlägga den tillgängliga gång- och cykelväg, vilken kommer att gå utanför det arbetsområde som kommer att etableras inför ombyggnationen av slussen.
Läs mer

 

2015-11-27
Det förberedande arbetent har påbörjats
Nu har de förberedande arbetena inför den stora ombyggnationen av Södertälje sluss och kanal påbörjats. Det är tre hus som ska rivas och Hamnmagasinet är först ut.
Läs mer

 

2015-10-16
Förberedande arbeten

Några byggnader ska rivas och det ska utföras grävjobb för ledningsomläggningar, vilket föranleder omledning av gång- och cykelvägen vid kanalen på viss sträcka.
Läs mer

 

2015-09-01
Miljöinventering och rivningslov

I början av augusti genomfördes en miljöinventering av de byggnader på Slussholmen som ska rivas inför den planerade starten av Mälarprojektet våren 2016. De byggnader som berörs är Ejdernhuset, Hamnmagasinet och Slussgrillen.
Läs mer

 

2015-08-22
Kringelfestivalen 2015
Lördagen 22 augusti var det många som besökte tältet vid Sjöfartsverkets slusskontor på Kringelfestivalen. Mälarprojektets projektledare Peter Jonsson och projektkommunikatör Nina Brundin fick många frågor om det kommande arbetet.
Läs mer

  

2015-06-18
Mälarprojektet har fått klartecken
Tisdagen den 16 juni 2015 fick Sjöfartsverket klartecken från Mark- och miljödomstolen att genomföra Mälarprojektet enligt plan med byggstart som beräknas till våren 2016.
Läs mer

 

2015-04-17
Mälarprojektet prövas i domstol
Mellan den 14 och 17 april ägde huvudförhandlingen för Mälarprojektet i Mark- och miljödomstolen rum. Sjöfartsverkets sju pärmar långa ansökan om att genomföra projektet har nu prövats.
Läs mer

  

2015-02-18
Förhandlingar i Mark- och miljödomstolen
Den 14 till 17 april hålls förhandlingar om Mälarprojektet i Mark- och miljödomstolen. Allmänheten kan delta som åhörare.
Läs mer

 

2015-02-18
Ny layout på hemsidan
Sajten säkrafarleder.se har fått ett nytt utseende. Nu blir det bland annat lättare att läsa informationen på sidan i mobilen.
Läs mer

 

2015-02-12
Inmätningsarbeten i slussen
Med start tisdagen 17 februari kommer Abesiktning Väst AB att utföra inmätningsarbeten i och omkring slussen och klaffbron i Södertälje samt även vid E4/E20-broarna.
Läs mer

 

Dela artikeln