Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Länsstyrelsen beslutar att särskilt bullrande arbeten får utföras på Slussholmen och Lotsudden lördagar och söndagar klockan 09.00-19.00 fram till och med 15 april 2018. Särskilt bullrande arbeten får inte utföras under perioderna 23 december 2017 t.o.m. 7 januari 2018 samt 29 mars t.o.m. 2 april 2018. Aktuella arbeten utförs med en så kallad DHD-teknik, vilken är tystare än konventionell borrning.

Sjöfartsverket har i dom M 6754-13/M 1942-14 meddelats villkor avseende buller i samband med ombyggnad av Södertälje kanal och sluss i Södertälje kommun. I aktuell dom anges att överskridande av de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, vid särskilt bullrande arbeten såsom spontning, pålning och borrning endast får bedrivas helgfria vardagar klockan 07.00-19.00. Särskilt bullrande arbeten får enligt domen inte ske under perioden midsommarafton till och med 31 augusti.

I aktuell dom anges att överskrivande av riktvärden får ske i enskilda fall efter godkännande av tillsynsmyndigheten, dvs Länsstyrelsen. I oktober 2017 gjorde Sjöfartsverket en anmälan till Länsstyrelsen gällande överskridande av villkor avseende särskilt bullrande arbeten på grund av att spontningsarbetet på Slussholmen och Lotsudden har tagit längre tid än beräknat på grund av markförhållandena. Vid installation av spontvägg har hinder i form av block och större sten påträffats i marken vilket medfört fördröjningar i arbetet.

För att inte ytterligare fördröja tidsplanen finns behov av att under lördagar och söndagar klockan 07.00-19.00 under perioden december 2017 till och med mitten av april 2018 utföra arbeten som kan komma att medföra överskridande av bullervillkoren. Inga arbeten kommer dock att pågå under perioden 23 december 2017 t.o.m. 7 januari 2018.

Aktuella arbeten innebär att stagborrning kommer utföras i norra och södra spontgropen på Slussholmen och Lotsudden under lördagar och söndagar. Aktuella arbeten utförs med en så kallad DHD-teknik, vilken är tystare än konventionell borrning.

Sjöfartsverket föreslår i anmälan följande åtgärder för att minimera störning för närboende:
- Bullerskydd vid källan. Bullerabsorbenter kommer att monteras omkring borriggen.
- Borrningen utförs med DHD-metod (Down Hole Drill) vilken är tystare än konventionella metoder såsom t.ex. topphammarborrning.
- Information om planerat arbete kommer tillhandahållas via projektets webbplats och vid arbetsområdet.

Utöver detta kommer kontinuerliga mätningar av ekvivalenta ljudnivåer utföras på fyra platser. Mätningarna registreras i VipNordic som är ett program för omgivningskontroll. Utöver detta kommer manuella mätningar med handhållet instrument att utföras. Utvärdering av insamlade mätdata kommer att göras löpande och åtgärder kommer vidtas vid behov för att begränsa och minimera risken för störning.

Eventuella frågor och synpunkter kring dessa arbeten besvaras av:
Gunnar Henriksson, Züblin, 076-142 29 57

Dela artikeln