Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Mellan den 14 och 17 april ägde huvudförhandlingen för Mälarprojektet i Mark- och miljödomstolen rum. Sjöfartsverkets sju pärmar långa ansökan om att genomföra projektet har nu prövats.

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. För att göra det behöver Södertälje sluss byggas om, farledsytan i Södertälje kanal breddas och farleden till Köping rätas ut och breddas.

– En effekt av projektet blir att vi kan avlasta väg- och järnvägsnätet. Mälarregionen är ett tillväxtområde med befolkningsökning och det här ger ökade transportmöjligheter, sade Tage Edvardsson, projektchef på Sjöfartsverket i inledningen av förhandlingen.

De tänkta åtgärderna gör att större fartyg kan gå från Östersjön genom Södertälje kanal och vidare till hamnarna i Mälaren. Utvecklingen av fartygsflottan – fartygen har vuxit de senaste decennierna – kräver större kapacitet i farlederna.

En utbyggnad är också viktig för säkerheten. Projektet finns med i Nationella transportplanen som gäller 2010-2021 och regeringen har avsatt en dryg miljard för genomförandet.

– Man vill öka säkerhetsmarginalerna i våra farleder genom att öka avståndet mellan botten och fartygen samt öka bredden. Man vill frakta mer på vatten och regional sjötrafik är på väg tillbaka, sade Tage Edvardsson.

Nicklas Liljegren, som är lots på Sjöfartsverket, förklarade hur arbetet gått till för att få fram den tänkta farledens sträckning. Arbetet har gjorts i flera steg och farledsutformningen har justerats efterhand. Först genomfördes en desktopsimulering i vanlig pc-miljö, sen en fullskalig simulering som ger en verklig bild av hur det skulle vara att köra ett 160 meter långt fartyg genom farleden och slutligen en riskanalys.

– Under riskanalysen går man igenom olika scenarier och olyckstyper, samt tar fram kritiska platser, sade Nicklas Liljegren.

Utgångspunkten har varit att använda den befintliga farleden så mycket det går.

– Simuleringen har varit ett sätt att minimera muddringsarbetet, men ändå uppnå projektmålen som finns, sade Tage Edvardsson.

Sjöfartsverket har gjort omfattande miljökonsekvensutredningar. Miljöexperterna som har utrett hur planerad muddring, efterföljande dumpning av muddermassor och själva arbetet påverkar vattenmiljön, djurlivet och växtlivet fanns på plats och redogjorde för sina slutsatser.

För att påverka den biologiska faunan så lite som möjligt är muddringen tänkt att ske under en höstsäsong. Anläggningsarbetet är totalt planerat till tre år.

Den 16 april genomfördes en syn på Mälaren och den 17 april genomfördes en syn i Södertälje längs kanalen där planerade åtgärder beskrevs.

Dom från Mark- och miljödomstolen väntas i början av sommaren. Tidsplanen framöver är att fortsätta arbetet med projektering och upphandling under året, sätta spaden i backen i början av 2016 och att arbetet ska vara klart i slutet av 2018.

Dela artikeln