Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Karta med ledningar
Karta med ledning 11, 14 och 19.

För att kunna utföra arbetena med spontning och muddra längs Södertälje kanal är det viktigt att ha koll på de ledningar som går genom kanalen. Det finns tre ledningar som kommer att behöva omhändertas innan spontning och muddring kan påbörjas i närheten av dem.

Just nu pågår ett arbete för att byta ut kabeln till den ledning (ledning 14 på kartan ovan) som går tvärs över kanalen strax norr om den norra slussporten på den östra sidan. Den befintliga kabeln ligger för grunt för att klara sig när kanalen ska fördjupas genom muddring.

För att kunna utföra arbetet med att bygga de dragbrunnar i vilka den nya kabeln ska kopplas ihop med den befintliga, har spontplankor vibrerats ner i marken på den östra sidan för att förhindra att jordmassorna dras ner i kanalen. Inom kort kommer spontning att starta på den västra sidan.

När arbetet med ledningsomläggningen är klart kommer sponten att tas bort. För säkerhetens skull har gång- och cykelbanan stängts av längs kanalens östra sida medan arbetet pågår fram till juni månad, enligt plan.

Omkoppling av kablarna är planerat att ske under hösten.

 

Dela artikeln