Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Ledverk vid Kvicksundsbron

Efter midsommar kommer Sjöfartsverket att byta ut ledverken under Kvicksundsbron i Kvicksund. Syftet med ledverken är att skydda brofundamentet från påsegling av större fartyg.

Arbetet kommer att utföras i vattnet intill och under Kvicksundsbron. Stora maskiner på pontoner förs vattenvägen till Kvicksundsbron från Södertälje efter midsommar. Spontningsarbetet är det arbete som kommer att låta mest, det är ett bullrande och störande arbete. Genom att i första hand använda en teknik som vibrerar ner sponten istället för att slå ner den minskar bullernivån.

I samband med att Trafikverket stänger av Kvicksundsbron under veckorna 28-31 för sitt underhållsarbete på Kvicksundsbron på väg 56 i Kvicksund, kommer Sjöfartsverket att utföra arbete direkt under bron. Arbetet under bron går inte att utföra när bron är nedfälld, därför kommer Sjöfartsverket att passa på att arbeta där medan den är avstängd för biltrafiken och kan vara i uppfällt läge.

Arbetet med byte av ledverken under Kvicksundsbron är en del av Mälarprojektet, som är en del i en större satsning på förbättrad sjöfart från regeringen. Projektet ska förbättra framkomligheten och öka säkerheten i Södertälje kanal och sluss, samt i de allmänna farlederna i Mälaren.

Mätningar
Det har gjorts referensmätningar för att ha kontroll över att värdena under byggskedet inte överskrider de miljödomsvillkor som Sjöfartsverket har att rätta sig efter. Under byggskedet kommer buller- och vibrationsmätningar regelbundet att utföras.

Information och kommunikation
Sjöfartsverket använder flera olika kanaler för att löpande aktuell information om vad som händer med bygget.

Vi kommer inför och under hela byggtiden att informera närboende och verksamma i närområdet om de pågående och planerade arbetena. Information om tider och omfattning av bullrande arbeten kommer att kommuniceras inför byggstart samt inför störande moment under genomförandet.

Via jourtelefonnummer 0733-25 27 11 och e-postadress malarprojektet@sjofartsverket.se kan du vända dig till oss med frågor och synpunkter på arbetet. Alla synpunkter följs upp och det kommer att göras en bedömning från fall till fall om det finns ytterligare behov av mätningar eller andra åtgärder som kan vara rimliga att genomföra.

På www.sjofartsverket.se/malarprojektet kan du alltid få aktuell information om projektet.

Du kan följa Mälarprojektet genom det nyhetsbrev som via e-post skickas ut med jämna mellanrum. E-posta malarprojektet@sjofartsverket.se om du önskar få nyhetsbrevet.

Dela artikeln