Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

Spontning längs Södertälje kanal

Det senaste halvåret har spontningsarbetet pågått för fullt längs Södertälje kanals sydvästra sida. Inom kort kommer spontningen längs kanalens västra sida att fortsätta norr om slussen och upp mot Kanalholmen.

Några kortare avsnitt på den sydvästra sidan behöver spontas senare, då de är beroende av att andra jobb åtgärdas innan sponten kan monteras. På kanalens östra sida kan spontningsarbetet komma igång först när den avloppsledning (ledning 11, se kartan på nästa sida), som går under kanalen och vidare söderut i gång- och cykelbanan är omlagd och säkrad så att den inte riskerar att gå sönder av spontarbetet. Arbetet med avloppsledningen kommer att utföras av Tälje Nät och beräknas börja i december 2017 och förväntas pågå till och med hösten 2018. Först efter det ledningsarbetet är utfört kommer även kanalens östra sida att spontas.

Medan spontarbetet övergår till sträckan norr om Södertälje sluss fortsätter arbetet i sydvästra kanalen med att förankra den monterade sponten med dubb och stag. När stagen, som håller sponten på plats, är monterad gjuts en betongbalk, en så kallad krönbalk på spontens topp. Krönbalken fungerar bland annat som ett rostskydd till stålsponten.

Dela artikeln