Start > Farledsprojekt > Malmporten > Dokument

 Ansökan 2015-10-16

Teknisk beskrivning
 Bilaga 1 - Teknisk beskrivning Malmporten Luleå
 Bilaga 1a - Översiktskarta farledsytor
 Bilaga 1b - Översiktskarta masshantering
 Bilaga 1c - Pegelskala Luleå Larsgrund
 Bilaga 1d - Vattenståndsmärke nr 172 Strömören
 Bilaga 1e - Översiktskarta fast utmärkning
 Bilaga 1f - Rapport Projektering Farledsutmärkning

Miljökonsekvensbeskrivning
 Bilaga 2 - Miljökonsekvensbeskrivning
 Bilaga 2a - Bottenfauna - Undersökningav bottenfauna i Luleå skärgård 2014-2015
 Bilaga 2b - Makrofyter i Luleå skärgård 2015 - Närprovfiske i Luleå skärgård 2014
 Bilaga 2c - Kustprovfiske - Närprovfiske i Luleå skärgård 2014
 Bilaga 2d - Fiskbestånd och fiske i Luleåälvens mynningsområde och utanförliggande skärgård
 Bilaga 2e - Beräkning av spridning av spill vid muddring och dumpning
 Bilaga 2f - Bedömning av erosionsrisk på dumpningsplatserna
 Bilaga 2g - Bedömning av erosionsrisk på dumpningsplatserna
 Bilaga 2h - Marinarkeologisk utredning etapp 1
 Bilaga 2i - Bullerutredning
 Bilaga 2j - Sammanställning fåglar
 Bilaga 2k - Inventering och bedömning av Natura 2000-naturtyper och naturvärden Luleå skärgård - Planerade fyrplatser naturvärdeinventering
 Bilaga 2l - Utredning och bedömning av hur fåglar påverkas av ljus från fyrar
 Bilaga 2m - Riskanalys angående farledsuppgradering för större tonnage till Luleå hamn
 Bilaga 2n - Miljöundersökning av sediment
 Bilaga 2o - Plan för hantering förorenade massor
 Bilaga 2p - Luleå test dredging Environmental monitoring report
 Bilaga 2q - PM Natura 2000

Samhällsekonomisk bedömning
 Bilaga 3

Samrådsredogörelse
 Bilaga 4 - Samrådsrdogörelse
 Bilaga 4a - Samrådsunderlag 2014-10-29
 Bilaga 4b - Inkomna yttranden inledande samråd
 Bilaga 4c - Sändlista svarande inledande samråd
 Bilaga 4d - Annons inbjudan till samråd med allmänheten 2014-11-12
 Bilaga 4e - Anteckningar samråd Länsstyrelsen och kommunen 2014-11-12
 Bilaga 4f - Anteckningar samråd organisationer och aktörer 2014-11-12
 Bilaga 4g - Begäran om huruvida planerad vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller ej
 Bilaga 4h - Beslut i fråga med betyande miljöpåverkan
 Bilaga 4i - Anteckningar möte med yrkesfiskarna 2015-01-22
 Bilaga 4j - Anteckningar samrådsmöte 2015-05-06 Länsstyrelse och Luleå kommun
 Bilaga 4k - Anteckningar samråd 2015-05-06 yrkesfiskarna
 Bilaga 4l - Anteckningar samrådsmöte med allmänheten 2015-05-06
 Bilaga 4m - Annons inbjudan till samråd med allmänheten 2015-05-06
 Bilaga 4n - Inbjudan till kompletterande samråd 2015-05-06 särskilt berörda
 Bilaga 4o - Inkomna skriftliga yttranden kompletterande samråd
 Bilaga 4p - Sammanställning över inkomna yttranden med kommentarer

Fastighetsutredning
Denna bilaga, diarienummer 15-01494-67, innehåller personuppgifter och publiceras därför inte. Bilagan kan dock begäras ut genom att kontakta Sjöfartsverket. Juridisk prövning görs innan utlämnandet.

Rådighetsmedgivande Luleå Kommun
 Bilaga 6 - Rådighetsmedgivande Luleå Kommun

Sammanfattning relevanta domar och beslut
 Bilaga 8 - Sammanfattning relevanta domar och beslut

Kontrollprogram
 Bilaga 9 - Förslag till kontrollprogram
 Bilaga 9a - Förordnande sakkung fiskyngel
 Bilaga 9b - Karta över genomförda provtagningar av bottenfauna 2014-2015
 Bilaga 9c - Karta över genomförd undersökning makrofyter
 Bilaga 9d - Muddrings- och dumpningsområden med provtagningspunkter för vattenkvalitet (grumling), bakgrundspunkter och linjer för utsättning av kontroll
 Bilaga 9e - Karta över provpunkter för kontroll av sedimentkvalitet

Kapacitetsutvidgning för råvarutransporter till och från Norrbotten via Luleå Hamn - Åtgärdsvalsstudier
 Bilaga 10 - Åtfärdsvalsstudie 2014-09-01

Bedömning av skada på allmänt fiskeintresse
 Bilaga 11 - Bedömning av skada på allmänt fiskeintresse

Filmer
Film 1
Film 2

Dela artikeln