Start > Farledsprojekt > Skandiaporten

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och mycket viktig för svensk import och exportindustri. Göteborg är den enda hamnen i Sverige med tillräcklig kapacitet för att ta emot de största transoceana containerfartygen och som har direktanlöp av fartyg till Fjärran Östern.

Utvecklingen inom sjöfarten går generellt mot allt längre, bredare och mer djupgående fartyg. Det innebär att dagens djup i farlederna till Göteborgs hamn och i hamnbassängen vid Skandiahamnen är begränsande faktorer. Redan idag kan de största containerfartygen inte lastas till fullt djupgående.

Projekt Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB för att bibehålla och framtidssäkra den strategiska transportfunktion som direktsjöfarten utgör och som är en viktig förutsättning för det svenska näringslivet.

Fördjupning och breddning
Åtgärderna omfattar fördjupning och breddning av Norra Farleden med en utökning av vändzonen söder om Skandiahamnen genom muddring, och övriga arbeten som behöver göras, kopplade till farleden såsom bland annat uppförande av nya farledsutmärkningar, samt kajförstärkning vid del av Skandiahamnen med tillhörande muddring i hamnbassängen.

Åtgärderna beräknas omfatta cirka 12 miljoner kubikmeter (teoretiskt fast mått) muddermassor, varav cirka 300 000 kubikmeter (teoretiskt fast mått) sprängsten. Planen är att arbetena påbörjas år 2022 och förväntas pågå i olika etapper till och med omkring år 2029.

De planerade åtgärderna är prövningspliktiga enligt bland annat 11 och 15 kapitlet i miljöbalken. Ambitionen är att lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg omkring hösten år 2020.


Murcia Maersk, ett av världens största containerfartyg, anlöper Skandiahamnen. Foto: Sjöfartsverket.

Inför en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken genomförs samråd . Den planerade verksamheten antas med automatik medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet 29 § miljöbalken ska hållas.

Kompletterande samrådsunderlag
Som ett led i tillståndsprocessen och miljökonsekvensbedömningen har ett avgränsningssamråd hållits under vintern med en rad olika intressenter. Samrådsunderlaget finns tillgängligt längre ned på denna webbsida, daterade 20191218 (fullversion) och 20200131 (kortversion).

Efter samrådet har projektet fortsatt diskutera möjliga lösningar för att omhänderta den sprängsten som uppkommer inom projekt Skandiaporten ca 300 000 kubikmeter (teoretiskt fast mått). En möjlig lösning som presenterades var möjligheten att nyttja sprängsten på ett sådant sätt att de kan gynna hårbottenlevande arter och bidra till ökad biologisk mångfald, exempelvis genom tillskapande av konstgjorda rev. Nu har möjliga ytor för dessa områden identifierats och dessa platser fanns inte med i det tidigare samrådet varpå ett kompletterande samråd genomförs.

Det kompletterande samrådet avser endast tillskapande av konstgjorda rev och är främst riktat till vissa utpekade berörda intressenter som kan antas bli berörda av åtgärderna (se bilaga 1) men de som önskar får naturligtvis lämna synpunkter. Inbjudan till kompletterande samråd finns tillgängligt längre ned på denna webbsida, daterad 20200630.

Ta tillvara synpunkter
Syftet med det kompletterande samrådet är att fördjupa det tidigare samrådet och informera och ta tillvara på synpunkter om planerade åtgärder samt avgränsa miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning.

För ytterligare information och frågor, vänligen kontakta:

Patrik Benrick, Sjöfartsverket, 010-123 49 84, patrik.benrick@trafikverket.se

Kristina Bernstén, Göteborgs Hamn AB, 010-850 12 78, kristina.bernsten@portgot.se

Om du har synpunkter är du välkommen att lämna dessa senast den 28 augusti 2020 via epost till skandiaporten@sjofartsverket.se eller per post till Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping. Ange "Skandiaporten 20-02970" i ämnesraden eller på kuvertet.

 Skandiaporten samrådsunderlag konstgjorda rev, 20200630 

 Bilaga 1 Förteckning över identifierade samrådsparter, 20200630

 Bilaga 2 Karta över befintliga fredningsområden, 20200630

 Bilaga 3 Nyskapande av rev som kompensationsåtgärd, 20200630

 Skandiaporten samrådsunderlag, kortversion 20200131

 Skandiaporten samrådsunderlag, 20191218

Dela artikeln