Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter


Information inför kommunstyrelsen i Nynäshamn. Projektledare Ida Fossenstrand, bilden, medverkade tillsammans med Marielle Svan, enhetschef och John Sternbeck, miljöhandläggare.

En delegation från projekt Landsortsfarleden har besökt kommunstyrelsen i Nynäshamn och intresseorganisationen Sportfiskarna i Stockholm. Syftet har varit att informera om farledsprojektet.

I sammanträdeslokalen Landsort väntade kommunstyrelsen, ersättare och chefstjänstemän på att få information om Landsortsfarleden och till detta lades sedan en frågestund.

För informationen stod Marielle Svan, chef för Infrastrukturenheten som administrerar alla farledprojekt, Ida Fossenstrand, projektledare för Landsortsfarleden, John Sternbeck, miljöhandläggare och Agne Hörnestig, projektkommunikatör.

Redovisning gjordes om sjöfartens potential i regionen, den omfattande prövningsprocessen, alla utredningar och vilka utmaningar som projektet står inför.

Frågor från kommunstyrelsen var bland annat hur muddringsmassorna ska hanteras, hur Landsortsfarleden hänger ihop med Södertälje sluss och hur dagens fiske kanske påverkas av den framtida föreslagna dragningen. Politikerna visade också intresse för de nautiska riskanalyserna, nationella planen och när nästa samråd kan bli aktuellt.

Projektledningen föreslog vid mötet ett nytt besök hos kommunstyrelsen i Nynäshamn för att hålla politikerna uppdaterade med vad som sker, ett initiativ som verkligen uppskattades.

Besökte Sportfiskarna

Intresseorganisationen Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, har tidigare visat intresse för att vara med i arbetet och ta fram förslag på kompensationsåtgärder, något som framfördes redan i samrådmötet 2016 med synpunkter på provfiske och bottenfauna. Med anledning av det tog en delegation från Sjöfartsverket initiativ till ett nyligen hållet möte på deras kansli i Stockholm.

På plats fanns John Kärki, fiskevård Region Mälardalen och Micael Söderman, projektledare Rovfisk. Organisationen har 60,000 medlemmar, ett medlemstal som ökar med fem procent årligen. Representanterna ville informera om på vilket sätt de kan bistå med kunskap och erfarenhet vid tidigare nämnda framtagningsförslag av kompensationsåtgärder.

– Vi vill diskutera möjligheter som blir bra för alla, inledde John Kärki, som för övrigt var med vid det första samrådsmötet i Södertälje hösten 2016.

Sportfiskarnas representanter undrade bland annat hur provfisket gått till i aktuella farvatten, hur mycket som ska muddras och hur stora områden som påverkas av grumling i samband med muddringen. Från Sjöfartsverkets sida var det Ulf Eriksson, biolog, som svarade på de flesta frågorna, vilket arbetssätt som använts för provfisket mellan Landsort-Södertälje. Det noterades också att tre rödlistade arter förekommer sparsamt: torsk, vimma och lake.

Viktigt med dialog

Både kommunstyrelsen och Sportfiskarna bidrog med värdefull information som kommer att tas med i den fortsatta ärendehanteringen av projektet.

– Det är viktigt att vi krokar arm med andra och för en konstruktiv dialog om hur vi kan komma framåt. Först då kan vi få full utväxling av projektet, underströk Ida Fossenstrand.

 
På plats hos Sportfiskarna. Från vänster Ulf Eriksson, konsult och biolog, Ida Fossenstrand, projektledare, John Sternbeck,  miljöhandläggare -skymd, John Kärki och Micael Söderman, Sportfiskarna samt Mattias Bååth, konsult hos Ramböll, ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningen inom ramen för farledsprojekt Landsortsfarleden.

Dela artikeln