Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter


Representanter för Oaxens samfällighetsförening informerade ledningsgruppen för farledsprojekt Landsortsfarleden.

Ledningsgruppen för Landsortsfarleden har varit samlade till avstämningsmöte i Oaxen. Representanter för Oaxens samfällighetsförening passade också på att ställa frågor till den samlade expertisen på plats.

Projektmötet pågick under en hel dag, där tid var avsatt för Oaxens samfällighetsförening. Ledningsgruppen gav först en övergripande presentation av projektet och informerade om dagsläget.

Representanter för Oaxens samfällighetsförening berättade sedan om öns historik, nuläge och framtidsvisioner. I samband med det ställdes flera frågor. Till exempel om den föreslagna angränsande muddringen kan påverka öns vattentäkt, och om kommande sprängstensmassor, från projektet som helhet, kan användas för att reparera nuvarande erosionsskador till följd av fartygstrafiken.

När det gällde öns vattentäkt löd svaret att ingen påverkan förväntas ske. Angränsande områden som behöver muddras utgörs av grävbara massor och därför blir det inte aktuellt med sprängning i området. Sjöfartsverket ställde sig positiv till att sprängsten kan användas för att reparera uppkomna erosionsskador. Men myndigheten understryker att samfällighetsföreningen själv ansvarar för att nödvändiga tillstånd söks i samband med sådant arbete.

Dela artikeln