Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter


Fyringenjör Johnny Menard, till höger på bild, demonstrerade olika sjösäkerhetshöjande åtgärder vid samrådsmötet i Södertälje.

Tisdagen den 4 oktober 2016 möttes Sjöfartsverkets delegation och Länsstyrelsen i Stockholm för det första officiella samrådsmötet om ny farledssträckning. På kvällen var allmänheten inbjuden till samrådsmöte i Södertälje stadshus.

En delegation från Sjöfartsverket informerade Länsstyrelsen i Stockholm vid samrådsmötet, där även Länsstyrelsen i Södermanland representerades. Projektledaren och farleds-konstruktören Bertil Skoog berättade inledningsvis att förbättrade sjövägar är en del av EU:s fastslagna strategi-planer för infrastruktur. Sveriges regering har utifrån det prioriterat ett antal hamnar som ska bidra till detta genom att kunna ta emot större fartyg.

På regeringens uppdrag har Trafikverket och Sjöfartsverket därför gjort en åtgärdsvalstudie där olika alternativ prövats och fokus har legat på området mellan Landsort och Södertälje hamn.

Prövning av ny farled sker i två steg: För det första gäller det tillåtlighet för inrättande av ny farled enligt farledslagen och för det andra tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenverksamheten, till exempel muddring. Länsstyrelsen ska först godkänna miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, innan regeringen prövar projektet.

Bland genomförda och planerade undersökningar kan nämnas:

  •  fältundersökningar av fisk och bottenfauna
  •  fågelstudie
  •  undersökningar av bottensediment
  •  erosionsmodellering- och simulering av fartygstrafik.

Bertil Skoog berättade att elva olika delsträckor provkörts i simulator och av dessa är den östliga dragningen nu aktuell att utreda vidare. Detta alternativ innebär att cirka 1,5 miljoner kubikmeter sjöbotten behöver muddras. Maximala djupgåendet för fartyg ökar från dagens nio- till drygt elva meter med en huvudsaklig farledsbredd på cirka 450 meter.

Länsstyrelsen följde sedan upp presentationen genom att ställa många följdfrågor och önskemål om kompletteringar, vilket Sjöfartsverket kommer att arbeta vidare med.

Samrådsmöte i Södertälje

På kvällen hölls sedan ett samrådsmöte för allmänheten i Södertälje stadshus. Efter en kortare inledning av projekt-ledaren Bertil Skoog fick åhörarna möjlighet att ställa frågor till delegationen från Sjöfartsverket med experter inom sjö-trafikfrågor, juridik, miljö och erosion.

Från Södertälje kommun medverkade Mats Johannesson, samhällsstrateg. Han beskrev kortfattat kommunen som expansiv med stor befolkningsökning och ett växande näringsliv.

– Därför behövs också en utökad infrastruktur och vi är väldigt tacksamma över att staten satsar här, sa Mats Johannesson.

Han såg framför sig att Landsortsfarleden i ny sträckning skulle innebära ökad tillgänglighet, för omlastning mellan olika trafikslag.

– Den nya farleden ger oss helt ny potential. Mälardalen är en expansiv region och Södertälje kommer att bli porten dit, summerade han.

Projektering i hamnen

Södertälje hamn har planerat en utbyggnad som är sammankopplat med den utvidgade kapaciteten som den planerade farledsutbyggnaden för med sig.

Vid bränslehamnen ska det byggas både nya kajer och cisterner liksom ny utrustning för lasthantering.

Dela artikeln