Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter


- Regeringens ambition är att flytta över gods från väg- till sjötransport som dessutom förbättrar miljön, säger Marielle Svan.

Aldrig tidigare har så många sjöfartsobjekt kommit med i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan, uppger Marielle Svan, chef för Infrastrukturenheten vid Sjöfartsverket.

De största projekten utgörs av Landsortsfarleden mellan Landsort och Södertälje;

Malmporten i Luleå där farleden in till hamnen föreslås breddas och muddras så fartyg med 15 meters djupgående kan anlöpa Luleå hamn. Parallellt har Luleå Hamn AB har också ansökt om att få bygga en ny djuphamn med tre permanenta kajer;

Vidare Trollhättekanal där nya slussar behöver byggas för den tekniska livslängden på dagens slussar beräknas till cirka 2030.

Sammantaget handlar det om statliga investeringar för cirka 4 miljarder kronor Slutligen är det regeringen som tar beslut om förslagen våren 2018.

Positivt

I den tidigare infrastrukturplanen utgjordes de enda sjöfartsobjekten av Mälarprojektet, från Södertälje och in till städerna runt Mälaren, samt Gävle projektet.

-Regeringens ambition är att flytta över gods från väg- till sjötransport som dessutom förbättrar miljön, förklarar Marielle Svan vid Infrastrukturenheten, som ansvarar för utredningar, analyser, beräkningar och förslag som behövs i sammanhanget.

- Förslagen är inte bara viktiga för Sverige utan bidrar även till att stärka utrikeshandeln och vidga det europeiska transportnätverket för infrastruktur.

Utbyggnad och förbättring av farleden mellan Landsort och Södertälje, enligt det östliga alternativet, minskar risken för framtida olyckor.

Fram till i dag är farleden i vissa avsnitt en av landets mest olycksdrabbade.

Fortsatt utbyggnad av Södertälje kanal och sluss samt Mälarfarlederna säkrar sjötransporterna på lång sikt.

Modern teknik

En effekt som går igen i sjöfartsprojekten är att farledsutmärkningen förnyas utifrån ett livscykelskostnads- och miljöperspektiv genom energisnåla lösningar med LED-teknik, energiförsörjning med solcell där man i möjligaste mån vill ersätta sjökabelanslutningar till elnätet. Vidare pågår utveckling av "light om demand," där fyr- respektive bojbelysning tänds först vid behov, vilket minskar störande effekter av fyrljus för kringboende.

Mer kan göras

Om regeringen beslutar om infrastrukturplanen enligt förslag, och dessutom skjuter till tio procent ytterligare, innebär det bland annat:

Anpassning av Hjulstabron till ny fartygsstorlek;

Horsstensleden/Farleder till Stockholm; Boende längs Furusundsleden har länge krävt åtgärder för att minska erosionspåverkan från fartygstrafiken.

En utbyggd farled via Horssten/Sandhamn innebär att större delen av dagens trafik kommer att kunna flyttas över till denna mindre erosionskänsliga farled med betydligt större säkerhetsmarginaler. Efter utbyggnad kan farleden med god marginal ta emot den storlek på kryssningsfartyg som i dag trafikerar Furusundsleden.

En utbyggd farled via Horssten/Sandhamn innebär att större delen av dagens trafik kommer att kunna flyttas över till denna mindre erosionskänsliga farled med betydligt större säkerhetsmarginaler.

Efter utbyggnad kan farleden med god marginal ta emot den storlek på kryssningsfartyg som i dag trafikerar Furusundsleden.

Omfattande

Att planera, starta upp processer, söka och få tillstånd för att slutligen bygga farled, är inte heller någonting som görs på kort tid.

-Från ax till limpa, för att uttrycka sig generellt, tar det cirka tio år. Exempelvis kan fiskinventering bara göras en viss tid på året. Det är många yrkesgrupper, konsulter och juridisk process med prövningar i domstol, som behövs för att resultatet ska bli så bra som möjligt, summerar Marielle Svan.

 

 

Dela artikeln