Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter


Hans Lennartsson, Grimsta och Björn-Erik Pettersson fick besök av Therese Stark, biträdande uppdragsledare hos Ramböll AB med projektuppdrag inom MKB, Miljökonsekvensbeskrivning.

Landsortsfarleden engagerar. Sjöfartsverket hälsade på hos Hans Lennartsson i Grimsta och lyssnade på hans åsikter. Hos Östertälje båtklubb samlades ett 60-tal personer för presentation av projektet.

Hans Lennartsson har i Nynäshamns Posten uttryckt oro främst för att den gamla fiskerätten påverkas negativt om de stora fartygen börjar gå på östra sidan av Himmerfjärden utanför Sorunda. I området finns många fastighetsägare som skulle kunna drabbas av både buller och erosion, enligt honom.

– Sjöfartsverket kan få komma hit och se hur det ser ut, sa han i tidningen.

Därför tog Sjöfartsverket kontakt för besök och Lennartsson blev positivt överraskad.

– Så roligt att ni kunde komma. Det hade jag aldrig trott, hälsade han när Sjöfartsverkets bil rullade fram till honom och Björn-Erik Pettersson. I bilen fanns dels Therese Stark, biträdande uppdragsledare vid konsultbyrån Ramböll AB som har projektuppdrag inom området MKB, Miljökonsekvensbeskrivning, och dels projektkommunikatör Agne Hörnestig.

Hans Lennartsson berättade att hans familj sedan nio generationer bott i Grimsta. Det är cirka 50 fastighetsägare som har del i fiskerätten från 1863. Totalt rör det sig om 275- 300 hektar i Himmerfjärden.

Duon visade fiskevattnen, där den nya farleden kommer närmast deras kustremsa och skär igenom fiskevattnet. Med föreslagen dragning går det aldrig mer att lägga nät där. Samtidigt berättade Hans Lennartsson att i sådana här fall ser ju var och en till "sin egen lilla brygga". Duon hävdade att med de stora fartygen skulle bryggorna troligen behövde förstärkas med mera. Men Hans Lennartsson förstod också att Sjöfartsverket behövde väga samman alla enskilda faktorer i sammanhanget för att få en helhetsbild.

Grimstadbon upplevde att Sjöfartverket lyssnade ordentligt på framförda åsikter. Hans uppfattning var ändå att farleden blir ett för stort intrång i de gamla fiskevattnen.

– Jag förstår deras oro och inser att Landsortsfarleden kanske begränsar deras fiskemöjligheter i framtiden. Alla synpunkter är viktiga och därför tar jag med dessa i det fortsatta utredningsarbetet, summerade Therese Stark.

Intresserade

Ett 60-tal medlemmar från sammanlagt tio båtklubbar samlades hos Östertälje båtklubb för att lyssna till Johan Wahlström, nautisk expert, och Anders Knutas, mästerlots från Södertälje. Johan Wahlström inledde med att presentera bakgrunden till Landsortsfarleden och visade en animerad film för den aktuella sträckan producerad av Sjögeografi, ett affärsområde inom Sjöfartsverket.

– Åhörarna kom med många spontana frågor. Någon undrade över varför man skulle gå in så långt med fartyg lastade med bränsle och varför man inte kunde ha pipelines i stället. Jag gav också en lägesrapport om projektet, berättade Johan Wahlström.

Anders Knutas, mästerlots från Södertälje, föreläste om vilka grundläggande regler som gäller för mindre båtar som framförs i trånga farvatten. Han gav exempel från verkligheten vilket rönte god respons.

– Efteråt fick vi god respons av arrangörerna, summerade Johan Wahlström.

Lars Klasén, styrelsemedlem och webbmaster i den arrangerande Facilklubben, tyckte det var så bra att Sjöfartsverket kom en lördag för då kunde fler närvara.


På bilden Johan Wahlström, nautisk expert, vid informationsmötet hos Östertälje båtklubb. Foto: Lasse Bergman.

Dela artikeln