Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter


                                                                                         Foto: Nicklas Liljegren.

Mycket händer inom projekt Landsortsfarleden. Bland annat görs en fastighetsutredning med stöd av lantmätare, utkast finns till fågel- och bullerutredningar och en hydrodynamisk modell har tagits fram där studier om erosion och svall ingår.

Oktober månad kännetecknades av flera samråd med myndigheter, organisationer och allmänhet. Vid ett riskanalysmöte i Södertälje diskuterades vilka tänkbara nautiska risker samt förebyggande preventiva åtgärder som kan bli aktuella i samband med ny sträckning av Landsortsfarleden.På plats fanns ett 30-tal inbjudna personer som representerade båtklubbar, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen, Sjöräddningssällskapet, kommunal räddningstjänst, Södertälje Hamn, med flera organisationer.

För projekt Landsortsfarleden engagerar. Till och med den 1 november/november hade totalt ett 40-tal skriftliga synpunkter inkommit till Sjöfartsverket från allmänhet, föreningar och myndigheter. Dessa kommer nu att vägas in i riskanalysbedömningen, den slutgiltiga analysen och bedömningen av risker och miljöpåverkan.

– Vi är mycket positiva över gensvaret från allmänheten i dessa frågor, säger Bertil Skoog, projektledare vid Sjöfartsverket.

Mycket jobb i det tysta

Vid sidan av detta pågår ett djuplodande arbete med projektet på många områden. Så här berättar några av flera konsulter som är involverade:

– Under sommaren och hösten har fältundersökningar gjorts av bottenfauna, fåglar, vegetation och fisk. Uppgifterna kommer att sammanställas i höst, säger Mattias Bååth, MKB konsult och uppdragsledare vid Ramböll AB.

I somras genomfördes också översiktliga provtagningar av sediment, bottensatsen. Vidare har en hydrodynamisk modell upprättats för hela vattenområdet. I den ingår bland annat studier om eventuella förändringar som större fartyg kan orsaka när det gäller erosion, svall samt studier av grumling som kan uppkomma till följd av muddring, dumpning och utfyllnad i vattenområden. Till detta kommer också en bullerutredning.

Resultatet av detta arbete ingår i den MKB, miljökonsekvensbeskrivning, som planeras att kungöras, offentliggöras, våren 2017. I samband med kungörelsen finns en ny möjlighet att lämna synpunkter.

Studier av skyddade områden

På juristsidan pågår arbete med fastighetsutredning med stöd av lantmätare för att utreda vilka fastigheter Landsortsfarleden och planerade muddringsområden berör. Dessutom granskas olika underlagsrapporter som tas fram inför upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen.

– Vi studerar också närmare vilka skyddade områden som den nya farledsdragningen kan påverka och om vi behöver söka tillstånd för intrång i naturreservat eller Natura 2000-områden, säger Agnes Larfeldt Alvén, juridiskt ombud för Sjöfartsverket vid Agnes Advokatbyrå.

Ytterligare kolvprover tas

Från Sjöfartsverkets sida berättar Tage Edvardsson, senior expert, att ytterligare kolvprover ska tas under november månad med hjälp av Fyrbjörn som är Sjöfartsverkets underhållsfartyg. Proverna syftar till att kartlägga eventuella föroreningar i områden som planeras för muddring.

– Länsstyrelsen har också inlett steg 1 i den marinarkeologiska utredningen som ska kartlägga om det eventuellt finns gamla fartyg som omfattas av skyddsbestämmelser. Men då måste de vara över 100 år för att betraktas som skyddsvärda, säger Tage Edvardsson.

 
Mattias Bååth, MKB-konsult och upp-      
dragsledare vud Ramböll AB.

 

Dela artikeln