Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter


I framtiden är förslaget att större fartyg ska trafikera Landsortsfarleden. Foto: Nicklas Liljegren.
I framtiden föreslås större fartyg trafikera Landsortsfarleden.
– Större fartyg kan ta mer last och det minskar miljöpåverkan per transporterat ton, säger Ida Fossenstrand, projektledare.

Under en följd av år har fartygen blivit allt större och det påverkar även Sverige som är en del av den internationella sjöfarten.

Förutom att större fartyg leder till mindre miljöpåverkan per transporterat ton, sjunker dessutom transportkostnaderna.

Bakgrunden tilll arbetet är att dagens farled är för smal och krokig. Sjöfartsverket driver en farledsutredning som ser över möjligheterna att förbättra säkerheten samtidigt som större fartyg ska kunna anlöpa Södertälje hamn.

Utredningen har en naturlig koppling till regeringens mål om minskad klimatpåverkan från transportsektorn. För att nå målen spelar ökad sjöfart en avgörande roll.

I en MKB, Miljökonsekvensbeskrivning, tas sedan alla tänkbara miljökonsekvenser fram av satsningen liksom planerade skyddsåtgärder.

- I projekt Landsortsfarleden krävs att två MKB:n upprättas. Den första krävs för att göra om sträckningen av farleden, och den andra för att göra fysiska åtgärder under ytan, förklarar Ida Fossenstrand som är projektledare. Hon fortsätter:

- Vår första MKB ska inlämnas till regeringen för beslut om tillåtlighet efter att länsstyrelsen godkänt innehållet och omfattningen.

- Den andra ingår som en del i ansökan om tillstånd för bland annat vattenverksamhet. Den inlämnas till Mark- och miljödomstolen.

Till följd av förslaget behöver cirka 1 miljon kubikmeter muddringsmassor tas om hand.

Mark- och miljödomstolen bestämmer villkoren och sedan upprättas ett kontrollprogram för genomförandet, där villkor för bland annat grumling och buller behandlas. Länsstyrelsen kontrollerar sedan att detta följs.

Hur påverkas stränderna runt farleden?

– Inom ramen för tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen kommer projektet att genomföra en omfattande erosionsutredning med förslag på åtgärder för att minska och förhindra framtida erosion orsakad av fartygstrafiken, förklarar John Sternbeck, delprojektledare för miljöarbetet.

Dela artikeln