Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden


Foto: Nicklas Liljegren

Parallellt med ansökan om tillåtlighet för att inrätta två nya farledsavsnitt i Landsortsfarleden, har Sjöfartsverket inlett en process för att kunna genomföra de fysiska åtgärder som projektet innebär. Därför har ett samrådsunderlag för tillståndsansökan tagits fram. Ett offentligt möte om samrådsunderlaget hålls i Södertälje stadshus den 24 oktober klockan 18-20.

Projekt Landsortsfarleden syftar till att förbättra sjösäkerheten i den allmänna farleden mellan Landsort och Södertälje och anpassa farleden för framtida fartygstrafik genom ökad kapacitet och tillgänglighet. Landsortsfarleden (farled 511) avser farleden mellan Landsort och Södertälje Hamn. Farleden är cirka 70 km lång.

Projektet innebär inrättande av två nya farledsavsnitt, viss breddning och fördjupning av befintlig farled i form av muddring- och sprängningsarbeten samt förbättrad farledsutmärkning i form av fasta utmärkningar av fyrar och kummel.

Prövas av regeringen

Sjöfartsverket har sedan hösten 2016 arbetat med inrättande av två nya farledsavsnitt på sträckan mellan Fifång och Regarn samt i Himmerfjärden mellan Oaxen och Skanssundet. Inrättandet av de nya farledsavsnitten ska tillåtlighetsprövas av regeringen.

Parallellt med ansökan om tillåtlighet har Sjöfartsverket inlett processen för att kunna genomföra de fysiska åtgärder som projektet innebär, framförallt tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken samt ansökan om dispens enligt 15 kapitlet miljöbalken för dumpning av muddermassor.

Sjöfartsverket avser att under våren 2019 lämna in ansökan om prövning av vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. Arbetet med att fördjupa farlederna bedöms kunna påbörjas tidigast 2020 och pågå under cirka två år.

Samrådsunderlag framtaget

Ett samrådsunderlag för tillståndsansökan är framtaget och finns att ladda hem, se nedan. Detta samrådsunderlag tillhör tillståndsprocessen för vattenverksamhet med mera och syftar till att ge en övergripande beskrivning av planerade verksamheter. Det utgör underlag för avgränsningssamråd inför genomförande av en specifik miljöbedömning samt upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kapitlet 28 § miljöbalken.

Eftersom muddring av farled är en sådan verksamhet som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan genomförs inget särskilt undersökningssamråd. Avgränsningssamrådet syftar till att samråda kring den planerade verksamheten samt tillse att MKB får den omfattning och det innehåll som behövs för prövningen.

Avgränsningssamrådet kommer att hållas för berörda myndigheter, organisationer och kommuner den 23 oktober 2018 i Södertälje Stadshus. Den 24 oktober 2018 kommer ett öppet hus samråd hållas för allmänheten, även det i Södertälje Stadshus klockan 18-20.

Eventuella samrådssynpunkter ska vara Sjöfartsverket tillhanda senast den 7 november 2018.

Synpunkter skickas med e-post till landsortsfarleden@sjofartsverket.se  eller per brev till Sjöfartsverket, Östra Promenaden 7, 601 78 Norrköping. Ange ärendenummer: 18–03264 på ärenderaden i mejlet eller på kuvertets utsida.

I kommande MKB planerar Sjöfartsverket att utifrån bedömd påverkan beskriva påverkan, effekter och konsekvenser som fördjupning och breddning av farleden medför i anläggningsskedet men även påverkan, effekter och konsekvenser på längre sikt kommer att hanteras genom att verksamheterna möjliggör för större fartyg att trafikera farleden.

Som underlag för MKB:n inför regeringens tillåtlighetsprövning av inrättande av farled har ett antal fördjupade studier genomförts. Flera av dessa kommer också att utgöra underlag i kommande MKB för tillståndsprövningen. De kan även behöva kompletteras med ytterligare underlag eller nya utredningar.

 Samrådsunderlag projekt Landsortsfarleden vattenverksamhet, augusti 2018

 

 

 

Dela artikeln