Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden

Dokument för Landsort

Här finns möjlighet att läsa, ladda hem och skriva ut dokument.
Alla dokument öppnas i nytt fönster på din bildskärm.

Tillåtlighetsprövning

Sjöfartsverket förbereder ärendet inför regeringens prövning genom en så kallad beredningsremiss. Som underlag för prövningen ska en godkänd miljökonsekvensbeskrivning, MKB, finnas som beskriver konsekvenserna av inrättandet av de nya farledsavsnitten. Efter att regeringen gjort en tillåtlighetsprövning enligt 17:e kapitlet i miljöbalken, fattar Sjöfartsverket beslut om att inrätta en ny allmän farled.

Handlingar inför länsstyrelsens godkännande av MKB

Här kan du se de handlingar som skickades in till länsstyrelsen inför länsstyrelsens beslut om godkännande av MKB:n. Sedan kungörelsen av MKB:n juli 2017 har uppdateringar och justeringar gjorts i Underlagsrapporter A-F.


Länsstyrelsens godkännande av MKB

Länsstyrelsen godkände med stöd av 1b § Lag (1983:293) om inrättande,utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn miljökonsekvensbeskrivningen för rubricerat projekt, daterad 2018-07-06.

Beslutet innebär att Länsstyrelsen anser att huvuddokumentet, med tillhörande underlag, uppfyller de krav på innehåll och kvalitet som ställs i 6 kap miljöbalken i dess lydelse före 1 jan 2018. Detta beslut kan inte överklagas vilket följer av 1b §, 2 st. Lag (1983:293) ominrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

Länsstyrelsens godkännande av MKB, Landsortsfarleden, juli 2018
 Miljökonsekvensbeskrivning, juli 2018
 Underlagsrapport A, Bottenfauna, mars 2018
 Underlagsrapport B, Makrovegetation, mars 2018
 Underlagsrapport C, Kustfiske, mars 2018
 Underlagsrapport D, Fågelstudie, mars 2018
 Underlagsrapport E, Bullerutredning, juli 2018
 Underlagsrapport F, Vågor och svall, mars 2018
 Underlagsrapport G, Riskanalys av Landsortsfarleden, december 2016
 Underlagsrapport H, Revidering av Landsortsfarleden, juni 2017
 Underlagsrapport I, Natura 2000 naturareservat, juni 2017
 Underlagsrapport J, Vattenförekomster, januari 2017
 Underlagsrapport K, Samrådsredogörelse, juni 2017
 Underlagsrapport L, Grundområden, maj 2018
 Underlagsrapport M, Påverkan ejder, maj 2018

Kungjord MKB och underlagsrapporter

Här kan du se de handlingar som kungjordes i juli 2017.

 Miljökonsekvensbeskrivning, juli 2017
 Underlagsrapport A, Bottenfauna, oktober 2016
 Underlagsrapport B, Makrovegetation, oktober 2016
 Underlagsrapport C, Kustfiske, september 2017
 Underlagsrapport D, Fågelstudie, november 2016
 Underlagsrapport E, Bullerutredning driftskedet, september 2017
 Underlagsrapport F, Vågor och svall, oktober 2017
 Underlagsrapport G, Riskanalys av Landsortsfarleden, december 2016
 Underlagsrapport H, Revidering av Landsortsfarleden, juni 2017
 Underlagsrapport I, Natura 2000 naturareservat, juni 2017
 Underlagsrapport J, Vattenförekomster, januari 2017
 Underlagsrapport K, Samrådsredogörelse, juni 2017

Simuleringar

I projekt Landsortsfarleden har tre simuleringsgenomgångar genomförts. Här presenteras en sammanfattning.

 Sammanfattning av genomförda simuleringar

 

 

 

Dela artikeln