Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden


Foto Nicklas Liljegren

Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund - Södertälje (Igelsta).

Sjöfartsverket planerar att inrätta två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts Bredgrund – Södertälje (Igelsta). Inför regeringens tillåtlighetsprövning av inrättandet genomför Sjöfartsverket en beredningsremiss under hösten 2018 för att informera om ärendet samt inhämta synpunkter från myndigheter, organisationer och andra berörda.

Ni bereds härmed möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. Som underlag finns Sjöfartsverkets utredning tillsammans med av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvensbeskrivning. Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga här nedan. 

1 oktober 2018 är senaste dag för yttrande

Ert yttrande ska vara Sjöfartsverket tillhanda senast den 1 oktober 2018.

Yttrandet skickas med e-post till sjofartsverket@sjofartsverket.se, eller per brev till Sjöfartsverket, Östra Promenaden 7, 601 78 Norrköping.

Ange ärendenummer: 18–03034 i mejlet eller på brevet.

Av ert remissyttrande bör det utifrån de intressen ni bevakar framgå om ni tillstyrker att regeringen tillåter inrättande av de två nya farledsavsnitten i enlighet med av Sjöfartsverket presenterat förslag.

Information om ärendet

Enligt 17 kap 1 § 2 punkten miljöbalken ska regeringen tillåtlighetspröva nya allmänna farleder. För regeringens tillåtlighetsbeslut krävs ett underlag med en av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvensbeskrivning som hämtas från den pågående planeringsprocessen. Som ett led i beredningen av ärendet genomförs därutöver en remiss i syfte att ytterligare belysa ärendet utifrån olika aspekter.

Sjöfartsverket ansvarar för att genomföra remiss av ärende av detta slag åt regeringen. Efter genomförd remiss ska Sjöfartsverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för prövning.

Godkänd miljökonsekvensbeskrivning

Planeringsprocessen för inrättande av nya farledsavsnitt och de åtgärder i form av muddring och anläggande av ny utmärkning som de nya farledsavsnitten kräver har pågått under en längre tid. Samråd inom ramen för upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen för tillåtlighetsprövningen har genomförts under 2016-2017. Länsstyrelsen i Stockholms län har den 10 juli 2018 beslutat att godkänna den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats för inrättandet.

Syftet med denna beredningsremiss är att remissinstanserna, som stöd för regeringens avvägningar, ska bidra med argument utifrån sina olika perspektiv. Remissinstansernas synpunkter tillsammans med bifogat utredningsmaterial, som redovisar alternativa lokaliseringar samt det av Sjöfartsverket valda alternativet och konsekvenserna för människors hälsa och miljön, påverkan på sjötransporter samt ekonomi av de utredda alternativen samt nollalternativet kommer att utgöra underlag för regeringens prövning.

Steg två ansökan om arbeten i vatten

I detta skede syftar inte beredningen till att fastställa detaljer avseende skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Under förutsättning att regeringen godkänner inrättandet kommer Sjöfartsverket att ansöka om tillstånd för den vattenverksamhet som erfordras för planerade åtgärder och eventuellt andra erforderliga tillstånd enligt miljöbalken. I en sådan ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer Sjöfartsverket att mer detaljerat redovisa de nya farledavsnittens utformning, skyddsåtgärder och försiktighetsmått m.m.

För frågor om beredningsremissen kontakta projektledaren för Landsortsfarleden, Johan Wahlström, tel: 010-478 56 43, e-post: johan.wahlstrom@sjofartsverket.se , alternativt skicka ett e-postmeddelande till: landsortsfarleden@sjofartsverket.se

Dokumentförteckning

 1 Underlag för beredningsremiss
 2 Åtgärdsvalsstudie Södertälje hamn - Landsort
 3 Miljökonsekvensbeskrivning för inrättande av ny farled
 4 Riskanalys Landsortsfarleden. En nautisk bedömning
 5 Revidering av rapport Riskanalys Landsortsfarleden
 6 Undersökning av bottenlevande fauna i kustvattnet
 7 Undersökning av makrovegetation
 8 Fågelstudie och naturvärdesinventering
 9 Kustprovfiske mellan Södertälje hamn och Landsort
 10 Bullerutredning, för driftskedet
 11 Beräkning av naturligt förekommande vågor
 12 Natura 2000 och naturareservat
 13 Bilaga vattenförekomster
 14 Bedömning av effekter av farledstrafik
 15 Påverkan av svall på ejder utmed planerad farled
 16 Samrådsredogörelse

Dela artikeln