Visa mer Visa mindre

Fartygsrapportering av sjötrafik till och från Sverige sker idag till Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Samordning av uppgifter saknas idag, vilket medför att näringslivet måste lämna samma eller snarlika uppgifter till olika myndigheter.

 

Med anledning av ett EU-direktiv (2010/65/EU) gällande krav om samordning av administrativa förfaranden etablerar Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen nu en myndighetsgemensam internetbaserad anmälningsportal för sjötrafiken - ett så kallat Single Window. Syftet är att effektivisera och förenkla för såväl näringsliv som myndigheter.

 

Den myndighetsgemensamma tjänsten Maritime Single Window medför en mer enhetlig hantering, kortare svarstider, bättre kommunikation med och inom myndigheterna, ökade möjligheter för riskanalys, kontroll samt uppföljning och säkerställande av respektive myndighets berörda verksamhetsuppgifter. Det innebär också att de sjöövervakningsuppgifter gällande ankomst och avgång till svensk hamn kommer att baseras på en information som har en sammantaget högre kvalitet än idag.

 

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är nationell behörig myndighet för det gemensamma europeiska fartygsrapporteringssystemet SafeSeaNet (SSN). I det nationella SSN Sweden samlas fartygsinformation in och vidarebefordras elektroniskt till den europeiska indexdatabasen (EIS) – som drivs av den europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) - samt övriga berörda myndigheter. Sjöfartsverket ansvarar även för övervakning och ser till att lämpliga åtgärder vidtas för att fartyg ska följa reglerna för systemet.


Kustbevakningen

Kustbevakningen bedriver sjöövervakning och ansvarar för miljöräddning till sjöss. De är kontaktpunkt för sjötrafiken gällande anmälningar enligt föreskrifter om gränskontroll avseende personer, samt i fråga om sjöfartsskydd enligt överenskommelse med Transportstyrelsen.

 

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen utformar normer och regler för sjöfarten, samt fullgör uppgifter enligt EU-rättsakter och andra internationella överenskommelser. Transportstyrelsens sjöfartsavdelning ansvarar för att införliva många internationella regler inom sjöfartsområdet till svenska föreskrifter, bl.a. övervakningsdirektivet och FAL-direktivet.

 

Tullverket

Tullverket kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige och bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Tullverket förenklar den legala och förhindrar den illegala handeln genom smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Visa mer Visa mindre

Har du frågor eller synpunkter på projektet, produkten eller hemsidan? Berätta vad du tycker är bra. Berätta vad du tycker att vi kan göra bättre. Skicka oss ett mail till: msw@sjofartsverket.se.

Visa mer Visa mindre
Ett nytt EU-direktiv, 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i EU:s medlemsstater, kräver att dessa ska ha ett fungerande Maritime Single Window-system i drift senast den 1 juni 2015. Direktivet medför att myndigheters rapporteringsformaliteter underlättas och harmoniseras genom elektronisk överföring.

 

I det nationella projektet ingår arbete i AnNa project. AnNa är ett konsortium av 14 aktiva EU-länder, samt 10 observatörsländer och intresseorganisationer. I nära samarbete med Europeiska kommissionen och Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) arbetar de för att harmonisera Single Window medlemsländer emellan.

 

Aktiva länder:

 • Belgien 
 • Cypern
 • Frankrike
 • Lettland
 • Portugal
 • Slovenien
 • Sverige
 • Bulgarien
 • Italien
 • Grekland
 • Nederländerna
 • Rumänien
 • Spanien
 • Storbritannien

 

Observatörer:

 • Kroatien
 • Tyskland
 • Irland
 • Malta
 • Israel
 • Montenegro
 • Danmark
 • Island
 • Finland
 • Norge

 

Stödjande organisationer:

 • WCO (World Customs Organisation)
 • CLECAT (European organisation for freight forwarding, logistics and customs)
 • FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations)
 • ECASBA (European Community Association of Ship brokers and agents)
 • ECSA (European Community Shipowners' Association)
 • EHMC (European Harbour Masters' Committee)
 • EPSCA (European Port Community Systems Association EEIG)
 • ESPO (European Sea Port Association)
 • TIEKA (Finnish Information Society Development Centre)
 • WSC (World Shipping Council)

 

Sverige har åtagit sig att leda arbetet med prototyper i AnNA och vi kommer att använda oss av arbetet i vårt nationella projekt som grund för detta.

den 28 juni 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Ny version av användarguide

Nu finns en ny version av användarguiden för MSW Reportal. Guiden har kompletterats med korrigering av information om gällande saneringsintyg och förtydligande om Tullverkets beslut sam avsikt med anlöp, det vill säga lossa gods/lasta gods.

Ladda ner och läs portalens användarguide som bland annat beskriver vilka uppgifter som ska lämnas.

den 15 juni 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Den senaste mallen för Exceluppladdning (1.09)

Excelmallen för uppladdning av bland annat ISPS och PAX finns för nedladdning här.

MSWSE Template 1.09 - Example

MSWSE Template 1.09

MSWSE Template 1.09 Sweden Traffic

den 13 juni 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Rapportera via MSW – när är det din tur?

Tullverket har tidigare meddelat att de tillämpar ett stegvist införande av Maritime Single Window, MSW. Varje vecka börjar ett antal nya aktörer att rapportera fartygsuppgifter till Tullverket via portalen.

De nya aktörer som ska börja rapportera via https://www.mswreportal.se/ kommer bli kontaktade direkt av Tullverket eller Sjöfartsverket någon vecka innan det är dags att rapportera. Efter midsommar planeras ett sommaruppehåll och då kommer inga nya aktörer att anslutas.

Tullverkets stegvisa anslutning fortsätter sedan i mitten av augusti. Om ni inte har blivit kontaktade senast en vecka innan midsommar kommer ni inte behöva ändra era rutiner förrän tidigast i augusti.

De företag som redan har börjat rapportera via https://www.mswreportal.se/ fortsätter med det även över sommaren.

Den 1 september öppnas rapporteringen för samtliga aktörer. Från det datumet kommer det inte längre att gå att skicka in fartygsrapporterna via fax. Den 1 september träder också nya reservrutiner i kraft, dvs. rutiner ni ska använda om det är driftstopp i Tullverkets eller Sjöfartsverkets system.

Att tänka på inför övergången

För att övergången ska gå så smidigt som möjligt för er bör ni tänka på följande:

 • Om ni inte redan har gjort det är det viktigt att ni skaffar inloggningsuppgifter till www.mswreportal.se
 • Sätt er in i vilka uppgifter som ska lämnas via portalen, när dessa ska skickas och på vilket sätt det ska göras. Vissa uppgifter kommer att kunna lämnas som bifogade filer, men mycket måste helt enkelt registreras in i portalen. Se till att ni har rutiner för att hantera detta. Till er hjälp finns en användarhandledning framtagen.
 • Om vissa uppgifter ska skickas av en annan uppgiftslämnare måste även denne skaffa tillgång till MSW. Detta kan gälla t.ex. lastdeklarationen, bifogade handlingar som T2L, lastmanifest, ansökan om proviantering för visst tillfälle eller begäran om utlämning av proviant.
 • Det är viktigt att ni ser över era generella trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid) så att samtliga hamnar som ligger utanför giltiga tullklareringsområden (godkända eller av Tullverket anvisade platser) finns med i ert tillstånd. I annat fall kommer anlöpet att avvisas i MSW. Ansokan om generellt trafiktillstand (TVTTF) Tv 645.8
 • Observera att varje anlöp (besöks-ID) enbart ska registreras en gång, ett anlöp per hamn. Om det redan finns ett befintligt besöks-ID är det detta som ska användas om informationen behöver uppdateras eller kompletteras. Ni ska alltså inte skapa ett nytt anlöp, även om det är olika aktörer som rapporterar. Uppgifter om fartygsförråd (Ship's store) och besättningens tillhörigheter (Crew's effects) ska skickas in per anlöp. 

Ladda ner och läs portalens användarguide som bland annat beskriver vilka uppgifter som ska lämnas.

Mer information

MSW-support är MSW-portalens användarstöd som hanterar frågor gällande rapportering i portalen, inloggningsfrågor och felanmälan.

Telefon: 0771- 40 00 50, e-post: support@mswreportal.se

Tullverket hanterar frågor kopplat till vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas.
Telefon: 0771-520 520 under dagtid (TullSvar). Utanför kontorstid kontakta fartygsklareringen på telefon: 08-456 65 60.

Läs mer om Läs mer om fartygsklarering via MSW

Läs mer om fartygsklareringsexpedition

Läs mer om reservrutin

den 30 maj 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Stegvis införande för Tullverket

Den 1 juni 2016 ansluter Tullverket fler uppgiftslämnare för in- och utklarering av fartyg via Maritime Single Window (MSW). Sedan den 18 maj har ett mindre antal aktörer testat att lämna sina uppgifter via https://www.mswreportal.se/. Utifrån erfarenheterna från denna pilotverksamhet har Tullverket beslutat att tillämpa ett stegvist införande för övriga uppgiftslämnare. Tullverket kommer att informera er när det är dags för ert företag att börja rapportera i portalen.

Sedan den 18 maj har ett mindre antal aktörer testat att lämna sina uppgifter via https://www.mswreportal.se/. Med hjälp av dessa aktörer har Sjöfartsverket och Tullverket fått möjlighet att säkerställa att det inte uppstår några tekniska problem, och vi har också fått en uppfattning om hur komplex rapporteringen upplevs. Utifrån dessa erfarenheter har hanledningar och riktad information kompletterats – allt för att underlätta för aktörerna att rapportera på ett korrekt sätt.

Som nästa steg har Tullverket beslutat att fortsätta införandet genom ett så kallat stegvist införande. Det innebär att ett antal aktörer påbörjar sin rapportering och att detta antal sedan utökas stegvis. Allt fler kommer att sätta igång sin rapportering tills det slutligen är dags för samtliga aktörer att ansluta sig. Detta gör vi för att säkra ett stabilt införande och en god kvalitet. Blir ditt företag inte kontaktat direkt av Tullverket eller Sjöfartsverkets kundtjänst kan ni fortsätta med att faxa era underlag till Tullverket fram till dess att information kommer om att det stegvisa införandet upphör och det är dags för alla att rapportera via MSW.

Att tänka på inför övergången

För att övergången ska gå så smidigt som möjligt för er bör ni tänka på följande:

 • Om ni inte redan har gjort det är det viktigt att ni skaffar inloggningsuppgifter till www.mswreportal.se
 • Sätt er in i vilka uppgifter som ska lämnas via portalen, när dessa ska skickas och på vilket sätt det ska göras. Vissa uppgifter kommer att kunna lämnas som bifogade filer, men mycket måste helt enkelt registreras in i portalen. Se till att ni har rutiner för att hantera detta. Till er hjälp finns en användarhandledning framtagen.
 • Om vissa uppgifter ska skickas av en annan uppgiftslämnare måste även denne skaffa tillgång till MSW. Detta kan gälla t.ex. lastdeklarationen, bifogade handlingar som T2L, lastmanifest, ansökan om proviantering för visst tillfälle eller begäran om utlämning av proviant.
 • Det är viktigt att ni ser över era generella trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid) så att samtliga hamnar som ligger utanför giltiga tullklareringsområden (godkända eller av Tullverket anvisade platser) finns med i ert tillstånd. I annat fall kommer anlöpet att avvisas i MSW. Ansokan om generellt trafiktillstand (TVTTF) Tv 645.8
 • Observera att varje anlöp (besöks-ID) enbart ska registreras en gång, ett anlöp per hamn. Om det redan finns ett befintligt besöks-ID är det detta som ska användas om informationen behöver uppdateras eller kompletteras. Ni ska alltså inte skapa ett nytt anlöp, även om det är olika aktörer som rapporterar. Uppgifter om fartygsförråd (Ship's store) och besättningens tillhörigheter (Crew's effects) ska skickas in per anlöp. 

Ladda ner och läs portalens användarguide som bland annat beskriver vilka uppgifter som ska lämnas.

Vad innebär förändringen?

MSW har varit i drift sedan den 1 oktober 2015, och i dagsläget lämnas uppgifter till Sjöfartsverket, Göteborgs hamn och Kustbevakningen på detta sätt. Från den 1 juni i år gäller detta även uppgifter till Tullverket.

Rapporteringen via MSW innebär en genomgripande förändring av uppgiftslämnandet. De stora skillnaderna från tidigare är att:

 • alla uppgifter ska lämnas elektroniskt och via www.mswreportal.se
 • ankomst och avgång måste anmälas för varje enskild hamn
 • besluten kommer att ske i fler steg än idag
 • det finns nya tidsgränser att förhålla sig till
 • fler aktörer än idag ska lämna uppgifter. 

Ladda ner och läs portalens användarguide som bland annat beskriver vilka uppgifter som ska lämnas.

Viktigt att invänta svar

När ni har skickat uppgifter till Tullverket är det viktigt att ni inväntar och kontrollerar de svar ni får. De uppgifter ni har skickat in kommer att kontrolleras av Tullverket. Vi skickar först en bekräftelse att uppgifterna har tagits emot och först därefter meddelar vi ett beslut. Är någon uppgift felaktig eller om nödvändiga uppgifter saknas kommer vi att skicka en begäran om att ni korrigerar eller kompletterar era uppgifter. Det är därför mycket viktigt att ni inväntar svar från oss så att ni inte får fördröjningar i er hantering.

Mer information

MSW-support är MSW-portalens användarstöd som hanterar frågor gällande rapportering i portalen, inloggningsfrågor och felanmälan.

Telefon: 0771- 40 00 50, E-post: support@mswreportal.se

Tullverket hanterar frågor kopplat till vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas.

Telefon: 0771-520 520

Fakta/Maritime Single Window

Införandet av MSW är ett samarbete mellan Tullverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen, där vi tillsammans har tagit fram en lösning med en enda kontaktpunkt. Tanken är att samma uppgift bara ska behöva lämnas en enda gång via en enda kanal, oavsett vilken av myndigheterna som ska använda uppgiften. Målet med detta är att förenkla för sjöfartsnäringen. Förändringen är också ett led i det förändringsarbete som sker inom Tullverket, vilket innebär att allt informationsutbyte mellan Tullverket och företagen ska vara elektroniskt år 2020.