Visa mer Visa mindre

Fartygsrapportering av sjötrafik till och från Sverige sker idag till Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Samordning av uppgifter saknas idag, vilket medför att näringslivet måste lämna samma eller snarlika uppgifter till olika myndigheter.

 

Med anledning av ett EU-direktiv (2010/65/EU) gällande krav om samordning av administrativa förfaranden etablerar Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen nu en myndighetsgemensam internetbaserad anmälningsportal för sjötrafiken - ett så kallat Single Window. Syftet är att effektivisera och förenkla för såväl näringsliv som myndigheter.

 

Den myndighetsgemensamma tjänsten Maritime Single Window medför en mer enhetlig hantering, kortare svarstider, bättre kommunikation med och inom myndigheterna, ökade möjligheter för riskanalys, kontroll samt uppföljning och säkerställande av respektive myndighets berörda verksamhetsuppgifter. Det innebär också att de sjöövervakningsuppgifter gällande ankomst och avgång till svensk hamn kommer att baseras på en information som har en sammantaget högre kvalitet än idag.

 

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är nationell behörig myndighet för det gemensamma europeiska fartygsrapporteringssystemet SafeSeaNet (SSN). I det nationella SSN Sweden samlas fartygsinformation in och vidarebefordras elektroniskt till den europeiska indexdatabasen (EIS) – som drivs av den europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) - samt övriga berörda myndigheter. Sjöfartsverket ansvarar även för övervakning och ser till att lämpliga åtgärder vidtas för att fartyg ska följa reglerna för systemet.


Kustbevakningen

Kustbevakningen bedriver sjöövervakning och ansvarar för miljöräddning till sjöss. De är kontaktpunkt för sjötrafiken gällande anmälningar enligt föreskrifter om gränskontroll avseende personer, samt i fråga om sjöfartsskydd enligt överenskommelse med Transportstyrelsen.

 

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen utformar normer och regler för sjöfarten, samt fullgör uppgifter enligt EU-rättsakter och andra internationella överenskommelser. Transportstyrelsens sjöfartsavdelning ansvarar för att införliva många internationella regler inom sjöfartsområdet till svenska föreskrifter, bl.a. övervakningsdirektivet och FAL-direktivet.

 

Tullverket

Tullverket kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige och bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Tullverket förenklar den legala och förhindrar den illegala handeln genom smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Visa mer Visa mindre

Har du frågor eller synpunkter på projektet, produkten eller hemsidan? Berätta vad du tycker är bra. Berätta vad du tycker att vi kan göra bättre. Skicka oss ett mail till: msw@sjofartsverket.se.

Visa mer Visa mindre
Ett nytt EU-direktiv, 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i EU:s medlemsstater, kräver att dessa ska ha ett fungerande Maritime Single Window-system i drift senast den 1 juni 2015. Direktivet medför att myndigheters rapporteringsformaliteter underlättas och harmoniseras genom elektronisk överföring.

 

I det nationella projektet ingår arbete i AnNa project. AnNa är ett konsortium av 14 aktiva EU-länder, samt 10 observatörsländer och intresseorganisationer. I nära samarbete med Europeiska kommissionen och Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) arbetar de för att harmonisera Single Window medlemsländer emellan.

 

Aktiva länder:

 • Belgien 
 • Cypern
 • Frankrike
 • Lettland
 • Portugal
 • Slovenien
 • Sverige
 • Bulgarien
 • Italien
 • Grekland
 • Nederländerna
 • Rumänien
 • Spanien
 • Storbritannien

 

Observatörer:

 • Kroatien
 • Tyskland
 • Irland
 • Malta
 • Israel
 • Montenegro
 • Danmark
 • Island
 • Finland
 • Norge

 

Stödjande organisationer:

 • WCO (World Customs Organisation)
 • CLECAT (European organisation for freight forwarding, logistics and customs)
 • FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations)
 • ECASBA (European Community Association of Ship brokers and agents)
 • ECSA (European Community Shipowners' Association)
 • EHMC (European Harbour Masters' Committee)
 • EPSCA (European Port Community Systems Association EEIG)
 • ESPO (European Sea Port Association)
 • TIEKA (Finnish Information Society Development Centre)
 • WSC (World Shipping Council)

 

Sverige har åtagit sig att leda arbetet med prototyper i AnNA och vi kommer att använda oss av arbetet i vårt nationella projekt som grund för detta.

den 17 maj 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Planerat driftstopp onsdag 18 maj mellan kl. 09:00-10:00

Onsdagen den 18 maj kommer det vara ett planerat driftstopp i MSW Reportal mellan kl. 09:00-10:00 på grund av Tullverkets anslutning till Maritime Single Window (MSW). Det kommer inte gå att logga in i portalen under driftstoppet.

Den 1 juni 2016 ändras rutinerna för hur uppgifter ska lämnas till Tullverket i samband med in- och utklarering av fartyg. Sådana uppgifter ska i fortsättningen lämnas elektroniskt via MSW. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som kommer att gälla så att du kan anpassa dina rutiner efter det.

Mellan den 18 maj och 1 juni kommer ett mindre antal användare att testa att lämna sina uppgifter kopplat till in- och utklarering av fartyg via www.mswreportal.se. Under testperioden kommer de delar i MSW Reportal som rör rapportering till Tullverket att vara synlig för alla användare, men det är enbart testanvändarna som ska rapportera via portalen innan den 1 juni.

Läs mer: http://www.tullverket.se/framtidatullhantering/transporteralagravarorframtidaforandringar/fartygstransportframtidaforandringar.4.44a6a1ff14dad48234f21eb.html

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon: 0771-40 00 50 eller epost: support@mswreportal.se

den 10 maj 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Planerat driftstopp onsdag 11 maj mellan kl. 09:00-11:00

Onsdagen den 11 maj kommer det vara ett planerat driftstopp i MSW Reportal mellan kl. 09:00-11:00 pga Kustbevakningens anslutning till MSW.

Kustbevakningens anslutning innebär att all rapportering vid in- och utklarering av fartyg ska ske elektroniskt. Ingen övergångsperiod kommer att finnas.

Läs mer om Kustbevakningens anslutning.

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon: 0771-40 00 50 eller epost: support@mswreportal.se

den 4 maj 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Kustbevakningen ansluter sig till MSW den 11 maj

Den 11 maj anslöt Kustbevakningen fullt ut till Maritime Single Window (MSW). Det innebär att alla uppgifter till Kustbevakningen nu ska lämnas via MSW Reportal.

Detta innebär förändringen

Maritime Single Window har varit i drift sedan oktober 2015 och i dagsläget lämnas uppgifter till Sjöfartsverket, Göteborgs hamn och Kustbevakningen. Från den 11 maj kan besättnings- och passagerarlistor, hälsodeklarationer, uppgifter om saneringsintyg och uppgifter om sjöfartsskydd och fartygsklarering skickas via MSW Reportal till Kustbevakningen. Från den 1 juni ska även uppgifter till Tullverket lämnas i Reportal.

Rapporteringen via Reportal innebär en genomgripande förändring av uppgiftslämnandet. De stora skillnaderna från tidigare är att:

 • Alla uppgifter ska lämnas elektroniskt och via https://www.mswreportal.se
 • Ankomst och avgång måste anmälas för varje enskild hamn

Att tänka på inför övergången

För att övergången ska gå så smidigt som möjligt tänka på följande:

 • Om ni inte redan har inloggningsuppgifter till Reportal ansök om det snarast via https://www.mswreportal.se
 • Sätt er in i vilka uppgifter som ska lämnas via portalen, när dessa ska skickas och på vilket sätt det ska göras.
 • Vissa uppgifter kommer att kunna lämnas som bifogade filer men andra uppgifter ska registreras i portalen. Tänk på ha rutiner för att hantera detta.
 • Om vissa uppgifter ska skickas av en annan uppgiftslämnare måste även denne skaffa tillgång till Sjöfartsverkets portal.

Ladda ner användarguide för MSW Reportal.

Bakgrund

Införandet av MSW är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Målet är att samma uppgift bara ska behöva lämnas en enda gång via en enda kanal, oavsett vilken av myndigheterna som ska använda uppgiften. Tanken är att förenkla administrationen för sjöfartsnäringen.

Mer information

MSW-support är MSW-portalens användarstöd som hanterar frågor gällande rapportering i portalen, inloggningsfrågor och felanmälan.

Telefon: 0771- 40 00 50, E-post: support@mswreportal.se

Kustbevakningen hanterar frågor kopplat till vilka uppgifter som ska lämnas. Läs mer på Kustbevakningens webbplats: https://www.kustbevakningen.se/om-oss/organisation/region-nordost/forhandsanmalan-notification-in-advance/

Mer information finns på: http://www.sjofartsverket.se/sv/e-tjanster/Maritime-Single-Window/

Läs mer om Tullverkets anslutning till MSW

Du kan även följa projektet på Twitter: @MSWSE.

den 21 april 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Tullverket ansluter sig till MSW den 1 juni

Den 1 juni 2016 ansluter sig Tullverket till Maritime Single Window (MSW). Det innebär att all rapportering vid in- och utklarering av fartyg från detta datum ska ske elektroniskt. Ingen övergångsperiod kommer att finnas.

För att säkerställa att systemet är stabilt kommer ett mindre antal användare att testa att lämna sina uppgifter via https://www.mswreportal.se/ redan från den 18 maj. Detta för att säkra en god kvalitet innan driftsättning sker i större skala. Skulle några problem uppstå under den här tiden kan driftsättningen komma att flyttas fram ytterligare.

Under testperioden mellan den 18 maj och 1 juni kommer de delar i MSW Reportal som rör rapportering till Tullverket att vara synlig för alla användare, men det är enbart testanvändarna som ska rapportera via portalen innan den 1 juni.

Att tänka på inför övergången

För att övergången ska gå så smidigt som möjligt för er bör ni tänka på följande:

 • Om ni inte redan har gjort det är det viktigt att ni skaffar inloggningsuppgifter till https://www.mswreportal.se/
 • Sätt er in i vilka uppgifter som ska lämnas via portalen, när dessa ska skickas och på vilket sätt det ska göras. Vissa uppgifter kommer att kunna lämnas som bifogade filer, men mycket måste helt enkelt registreras in i portalen. Se till att ni har rutiner för att hantera detta.
 • Om vissa uppgifter ska skickas av en annan uppgiftslämnare måste även denne skaffa tillgång till MSW. Detta kan gälla t.ex. lastdeklarationen, bifogade handlingar som T2L, ansökan om proviantering för visst tillfälle eller begäran om utlämning av proviant.
 • Observera att varje anlöp (besöks-ID) enbart ska registreras en gång. Om det redan finns ett befintligt besöks-ID är det detta som ska användas om informationen behöver uppdateras eller kompletteras. Ni ska alltså inte skapa ett nytt anlöp, även om det är olika aktörer som rapporterar.
 • Det är viktigt att ni ser över era generella trafiktillstånd så att samtliga hamnar som ligger utanför giltiga tullklareringsområden (godkända eller av Tullverket anvisade platser) finns med i ert tillstånd. I annat fall kommer anlöpet att avvisas i MSW.

I mitten av maj kommer Sjöfartsverket att publicera en användarguide som bland annat beskriver vilka uppgifter som ska lämnas.

Vad innebär förändringen?

MSW har varit i drift sedan den 1 oktober 2015, och i dagsläget lämnas uppgifter till Sjöfartsverket, Göteborgs hamn och Kustbevakningen på detta sätt. Från den 1 juni i år gäller detta även uppgifter till Tullverket.

Rapporteringen via MSW innebär en genomgripande förändring av uppgiftslämnandet. De stora skillnaderna från tidigare är att:

 • alla uppgifter ska lämnas elektroniskt och via https://www.mswreportal.se/
 • ankomst och avgång måste anmälas för varje enskild hamn
 • besluten kommer att ske i fler steg än idag
 • det finns nya tidsgränser att förhålla sig till
 • fler aktörer än idag ska lämna uppgifter.

Läs mer om vad dessa förändringar innebär, vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas.

Viktigt att invänta svar

När ni har skickat uppgifter till Tullverket är det viktigt att ni inväntar och kontrollerar de svar ni får. De uppgifter ni har skickat in kommer att kontrolleras av Tullverket. Vi skickar först en bekräftelse att uppgifterna har tagits emot och först därefter meddelar vi ett beslut. Är någon uppgift felaktig eller om nödvändiga uppgifter saknas kommer vi att skicka en begäran om att ni korrigerar eller kompletterar era uppgifter. Det är därför mycket viktigt att ni inväntar svar från oss så att ni inte får fördröjningar i er hantering.

Mer information

MSW-support är MSW-portalens användarstöd som hanterar frågor gällande rapportering i portalen, inloggningsfrågor och felanmälan.

Telefon: 0771- 40 00 50, E-post: support@mswreportal.se

Tullverket hanterar frågor kopplat till vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas.

Telefon: 0771-520 520

Fakta/Maritime Single Window

Införandet av MSW är ett samarbete mellan Tullverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen, där vi tillsammans har tagit fram en lösning med en enda kontaktpunkt. Tanken är att samma uppgift bara ska behöva lämnas en enda gång via en enda kanal, oavsett vilken av myndigheterna som ska använda uppgiften. Målet med detta är att förenkla för sjöfartsnäringen. Förändringen är också ett led i det förändringsarbete som sker inom Tullverket, vilket innebär att allt informationsutbyte mellan Tullverket och företagen ska vara elektroniskt år 2020.