Visa mer Visa mindre

Fartygsrapportering av sjötrafik till och från Sverige sker idag till Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Samordning av uppgifter saknas idag, vilket medför att näringslivet måste lämna samma eller snarlika uppgifter till olika myndigheter.

 

Med anledning av ett EU-direktiv (2010/65/EU) gällande krav om samordning av administrativa förfaranden etablerar Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen nu en myndighetsgemensam internetbaserad anmälningsportal för sjötrafiken - ett så kallat Single Window. Syftet är att effektivisera och förenkla för såväl näringsliv som myndigheter.

 

Den myndighetsgemensamma tjänsten Maritime Single Window medför en mer enhetlig hantering, kortare svarstider, bättre kommunikation med och inom myndigheterna, ökade möjligheter för riskanalys, kontroll samt uppföljning och säkerställande av respektive myndighets berörda verksamhetsuppgifter. Det innebär också att de sjöövervakningsuppgifter gällande ankomst och avgång till svensk hamn kommer att baseras på en information som har en sammantaget högre kvalitet än idag.

 

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är nationell behörig myndighet för det gemensamma europeiska fartygsrapporteringssystemet SafeSeaNet (SSN). I det nationella SSN Sweden samlas fartygsinformation in och vidarebefordras elektroniskt till den europeiska indexdatabasen (EIS) – som drivs av den europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) - samt övriga berörda myndigheter. Sjöfartsverket ansvarar även för övervakning och ser till att lämpliga åtgärder vidtas för att fartyg ska följa reglerna för systemet.


Kustbevakningen

Kustbevakningen bedriver sjöövervakning och ansvarar för miljöräddning till sjöss. De är kontaktpunkt för sjötrafiken gällande anmälningar enligt föreskrifter om gränskontroll avseende personer, samt i fråga om sjöfartsskydd enligt överenskommelse med Transportstyrelsen.

 

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen utformar normer och regler för sjöfarten, samt fullgör uppgifter enligt EU-rättsakter och andra internationella överenskommelser. Transportstyrelsens sjöfartsavdelning ansvarar för att införliva många internationella regler inom sjöfartsområdet till svenska föreskrifter, bl.a. övervakningsdirektivet och FAL-direktivet.

 

Tullverket

Tullverket kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige och bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Tullverket förenklar den legala och förhindrar den illegala handeln genom smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.

Visa mer Visa mindre

Har du frågor eller synpunkter på projektet, produkten eller hemsidan? Berätta vad du tycker är bra. Berätta vad du tycker att vi kan göra bättre. Skicka oss ett mail till: msw@sjofartsverket.se.

Visa mer Visa mindre
Ett nytt EU-direktiv, 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i EU:s medlemsstater, kräver att dessa ska ha ett fungerande Maritime Single Window-system i drift senast den 1 juni 2015. Direktivet medför att myndigheters rapporteringsformaliteter underlättas och harmoniseras genom elektronisk överföring.

 

I det nationella projektet ingår arbete i AnNa project. AnNa är ett konsortium av 14 aktiva EU-länder, samt 10 observatörsländer och intresseorganisationer. I nära samarbete med Europeiska kommissionen och Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) arbetar de för att harmonisera Single Window medlemsländer emellan.

 

Aktiva länder:

 • Belgien 
 • Cypern
 • Frankrike
 • Lettland
 • Portugal
 • Slovenien
 • Sverige
 • Bulgarien
 • Italien
 • Grekland
 • Nederländerna
 • Rumänien
 • Spanien
 • Storbritannien

 

Observatörer:

 • Kroatien
 • Tyskland
 • Irland
 • Malta
 • Israel
 • Montenegro
 • Danmark
 • Island
 • Finland
 • Norge

 

Stödjande organisationer:

 • WCO (World Customs Organisation)
 • CLECAT (European organisation for freight forwarding, logistics and customs)
 • FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations)
 • ECASBA (European Community Association of Ship brokers and agents)
 • ECSA (European Community Shipowners' Association)
 • EHMC (European Harbour Masters' Committee)
 • EPSCA (European Port Community Systems Association EEIG)
 • ESPO (European Sea Port Association)
 • TIEKA (Finnish Information Society Development Centre)
 • WSC (World Shipping Council)

 

Sverige har åtagit sig att leda arbetet med prototyper i AnNA och vi kommer att använda oss av arbetet i vårt nationella projekt som grund för detta.

den 21 september 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Ny rutin för farledsdeklaration och avisering om behovet av lots

Från och med den 5 oktober 2016 ska farledsdeklaration och avisering om behovet av lots göras i rapporteringsportalen MSW Reportal. Det innebär förändrade rutiner för Sjöfartsverkets kunder.

Hur ska jag förbereda mig?

Under de kommande veckorna ska vi bygga om en del av sidorna på vår webbplats som är relaterade till våra e-tjänster. Under tiden fram till den 5 oktober kan du använda dig av www.sjofartsverket.se/msw för att hålla dig uppdaterad. Där finns det sedan tidigare en användarguide för rapportering i MSW Reportal och under vecka 39 publicerar vi en ny uppdaterad version med information om lotsbeställning och farledsdeklaration.

Vad behöver jag veta?

Funktionen för lotsbeställning och farledsdeklaration i e-tjänsten Arrivals kommer från och med den 5 oktober flyttas över till MSW Reportal. I det nya systemet har du som användare ett större ansvar att hålla informationen synkroniserad med Sjöfartsverkets system. Du får meddelanden och varningar som påvisar eventuella skillnader om du exempelvis ringt in och gjort ändringar. Det kan handla om ändringar av starttid för lotsning, information om en beställning är definitiv/gällande eller att du ringt till Sjöfartsverkets kundstöd för att göra ändringar av farledsdeklarationen.

Vad är mitt ansvar?

Det blir ditt ansvar att hålla MSW Reportal uppdaterad, vilket innebär att det krävs ett mer aktivt och bevakande beteende för att säkerställa att lotsbeställningarna och farledsdeklarationer är gjorda och synkroniserade mellan MSW Reportal och Sjöfartsverkets system.

Notera att inga uppgifter/anlöp kommer flyttas över från Arrivals till MSW Reportal.

Lotsbeställning

Från och med den 5 oktober 2016 kommer Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler att kunna se grunduppgifterna från fartygsanmälan i form av ett aviserat behov av lots (SJÖFS 2014:9 §7). Aviseringen förutsätter att du markerat i fartygsanmälan att du avser beställa lots, men notera att det inte är en lotsbeställning. En lotsbeställning måste alltid följas av en preliminär eller definitiv sådan.

Fram till och med den 4 oktober ska du göra lotsbeställningar genom Arrivals precis som vanligt, men undvik att lägga lotsbeställningar längre fram än den 5 oktober. En lotsbeställning som är gjord i Arrivals kommer inte flyttas över till MSW Reportal, därför bör du undvika att lägga in framtida beställningarna.

I samband med driftsättningen den 5 oktober kommer Sjöfartsverkets e-tjänster att ligga nere större delen av dagen, var därför förberedd på att det behövs mer kontakt över telefon än normalt.

Samtliga lotsbeställningar och delvis förhalningar, har en tydlig koppling till fartygsanmälan och återanvänder information, exempelvis tillpunkt för ankommande och frånpunkt för avgående samt att systemet erbjuder förslag på rimliga starttider med mera.

Det kommer inte att gå att göra en lotsbeställning med en tidpunkt som ligger närmare än tre timmar.

Många begrepp kommer kännas igen och det är fortfarande så att du förväntas göra preliminär lotsbeställning 18 timmar före önskad lotsstart och definitiv lotsbeställning senast 5 timmar före önskad start för att slippa beställningsavgifter. Rena öppensjö­lotsningar görs som tidigare direkt till lotsbeställningscentralen i Malmö, men vid kombination med hamnlotsning ska MSW Reportal användas.

Farledsdeklaration

Från och med den 5 oktober 2016 ska avgiftspliktiga fartyg som lastar/lossar gods eller passagerare lämna farledsdeklaration via MSW Reportal. Undvik därför att registrera framtida farledsdeklarationer i Arrivals den 4 oktober (efter fakturering) och registrera istället direkt i MSW Reportal från och med den 5 oktober.

 • Eventuella kvarvarande preliminära farledsdeklarationer sätts om till status DEFINITIV den 10 oktober och faktureras den 11 oktober.
 • Arrivals stängs sedan så snart vi kan säkerställa att inga aktiva, preliminära eller periodvisa farledsdeklarationer ligger öppna.

 

Kontaktuppgifter för MSW Support

Hanterar frågor gällande: Rapportering, användarstöd och felanmälan för MSW Reportal Gränssnitt och inmatning

Telefon: 0771- 40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Kontaktuppgifter för Sjöfartsverkets Kundstöd

Hanterar frågor gällande: Fakturor för lotsning och farledsavgifterFartyg och fartygsinformationKund, användare, kreditavtal inklusive förändring av dess

Telefon: 010-478 58 00
Epost: kundstod@sjofartsverket.se

 

Reservrutin

Alla myndigheter som är anslutna till MSW Reportal har egna reservrutiner och det är upp till varje enskild myndighet att ta beslut om när man övergår till reservrutin. Information när detta sker kommer att läggas upp i nyhetsflödet "aktuella meddelanden" på www.mswreportal.se, samt på respektive myndighets webbplats.

Tullverket: www.tullverket.se

Kustbevakningen: www.kustbevakningen.se

Sjöfartsverket: www.sjofartsverket.se

 

den 17 augusti 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Fartygsklarering via MSW från den 1 september

Tullverket har tillämpat ett stegvist införande av Maritime Single Window, MSW. Varje vecka har ett antal nya aktörer börjat rapportera fartygsuppgifter till Tullverket via MSW. Den 1 september öppnas rapporteringen för samtliga aktörer.

Från det datumet kommer det inte längre att gå att skicka in fartygsrapporterna till Tullverket via fax. Den 1 september träder också nya reservrutiner i kraft, dvs. rutiner ni ska använda om det är driftstopp i Tullverkets eller Sjöfartsverkets system.

Att tänka på inför övergången

För att övergången ska gå så smidigt som möjligt för er bör ni tänka på följande:

Om ni inte redan har gjort det är det viktigt att ni skaffar inloggningsuppgifter till www.mswreportal.se.

Sätt er in i vilka uppgifter som ska lämnas via portalen, när dessa ska skickas och på vilket sätt det ska göras. Vissa uppgifter kommer att kunna lämnas som bifogade filer, men mycket måste helt enkelt registreras in i portalen. Se till att ni har rutiner för att hantera detta. Till er hjälp finns en användarhandledning framtagen.

Om vissa uppgifter ska skickas av en annan uppgiftslämnare måste även denne skaffa tillgång till MSW. Detta kan gälla t.ex. lastdeklarationen, bifogade handlingar som T2L, lastmanifest, ansökan om proviantering för visst tillfälle eller begäran om utlämning av proviant.

Det är viktigt att ni ser över era generella trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid) så att samtliga hamnar som ligger utanför giltiga tullklareringsområden (godkända eller av Tullverket anvisade platser) finns med i ert tillstånd. I annat fall kommer anlöpet att avvisas i MSW. Läs mer om tillståndet på sidan Trafiktillstånd för fartygstransport.

Observera att varje anlöp (besöks-ID) enbart ska registreras en gång, ett anlöp per hamn. Om det redan finns ett befintligt besöks-ID är det detta som ska användas om informationen behöver uppdateras eller kompletteras. Ni ska alltså inte skapa ett nytt anlöp, även om det är olika aktörer som rapporterar. Uppgifter om fartygsförråd (Ship's store) och besättningens tillhörigheter (Crew's effects) ska skickas in per anlöp.

Införandet av MSW tar inte bort skyldigheten att låta Tullverket få tillgång till bokningsuppgifter via andra kanaler. Du som tidigare har skickat in bokningsuppgifter till Tullverket via e-post ska göra det även i fortsättningen. Detta gäller samtliga uppgifter som du har lämnat den vägen, det vill säga även lastmanifest.

Mer information

MSW-support är MSW-portalens användarstöd som hanterar frågor gällande rapportering i portalen, inloggningsfrågor och felanmälan.
Telefon: 0771-40 00 50, e-post: support@mswreportal.se.


Tullverket hanterar frågor kopplat till vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas.
Telefon: 0771-520 520 under dagtid (TullSvar).


Utanför kontorstid kontakta fartygsklareringen på telefon: 08-456 65 60.

Läs mer om fartygsrapportering via MSW
Fartygsklareringsexpedition
Reservrutiner

den 28 juni 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Ny version av användarguide

Nu finns en ny version av användarguiden för MSW Reportal. Guiden har kompletterats med korrigering av information om gällande saneringsintyg och förtydligande om Tullverkets beslut sam avsikt med anlöp, det vill säga lossa gods/lasta gods.

Ladda ner och läs portalens användarguide som bland annat beskriver vilka uppgifter som ska lämnas.

den 15 juni 2016 - Publicerad av Tobias Fälth - Permalänk

Den senaste mallen för Exceluppladdning (1.09)

Excelmallen för uppladdning av bland annat ISPS och PAX finns för nedladdning här.

MSWSE Template 1.09 - Example

MSWSE Template 1.09

MSWSE Template 1.09 Sweden Traffic