Start > Sjöfart > Farleder och underhåll
Green Rhine, byggt 2013, är ett modernt LNG-drivet tankfartyg för inlandssjöfart.

Foto: Martin van Dijk

Det finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjöfart i Sverige. Men sjöfarten har svårt att hävda sig i konkurrensen med väg och järnvägstrafiken. Det konstaterar Sjöfartsverket som analyserat utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart.

Sjöfartsverket fick i början av 2016 i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Trafikverket se över förutsättningarna för inlands- och kustsjöfart.I uppdraget ingår att föreslå konkreta åtgärder som ska stimulera och underlätta för nationella och internationella gods- och persontransporter att använda sjövägen mellan svenska hamnar och kajer/lastageplatser. Uppdraget har nu redovisats i form av en rapport.

Slutrapport - Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige

Rapportens slutsatser

En av de övergripande slutsatserna i rapporten är att det behövs omfattande strukturella åtgärder för att göra inlands- kust- och närsjöfart konkurrenskraftig. Transporttid, flexibilitet och frekvens är faktorer som i betydligt större utsträckning än förr påverkar transportköparens val, men framför allt är transportpriset direkt avgörande och där har sjöfarten svårt att konkurrera.

Att utreda vilka styrmedel som kan minska trösklarna vid etablering av nya transportupplägg och att hamnarna ser över sina prismodeller är några av de förslag som presenteras i rapporten. För att få till en överflyttning av gods till sjöfarten föreslås en nationell samordnare som ska se till att både offentliga och privata aktörer jobbar mot samma mål.

Sjöfartens potential

Efterfrågan att frakta stora godsmängder mellan svenska hamnar är begränsad till ett fåtal branscher som redan idag använder sjötransporter. Stor potential finns istället i närsjöfartslösningar baserade på slingor som knyter ihop svenska hamnar med andra europeiska hamnar. I rapporten konstaterar man också att transporter på inre vattenvägar kan avlasta trafiken på vägarna och minska trängseln. Det gäller bland annat vid större byggprojekt runt och i storstäderna som till exempel i Mälardalen.

Bakgrund och definitioner

Närmare 90 procent av alla varor och råvaror går via sjövägen till och från Sverige. Historiskt sett har sjöfarten även varit viktig för att flytta gods inom landet och var under stora delar av 1900-talet det dominerande trafikslaget. Men i takt med att järnvägs- och lastbilstrafiken utveckling så har sjöfarten fått allt svårare att konkurrera om det gods som transporteras inom Sverige.

Inlandssjöfart: sjöfart med IVV-certifierade fartyg inom IVV-områden.Fartyg anpassade för inlandssjöfart tillåts bara trafikera områden som definierats som inre vattenvägar. Kraven för IVV-fartyg är inte lika höga jämfört med havsgående fartyg.

Kustsjöfart: sjöfart mellan svenska hamnar med start- och målpunkt i Sverige.

Närsjöfart: sjöfart mellan svenska och europiska hamnar inom SECA-området. SECA är ett utsläppskontrollområde för svavel som geografiskt omfattar områdena Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

Kontaka oss om du har några frågor:

E-post: sjofartsverket@sjofartsverket.se