Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Södertälje kanal & sluss

Ett fartygs möjligheter att passera kanalen begränsas av dess längd, bredd, djupgående och höjd i förhållande till kanalanläggningen inklusive sluss, broar och kraftledningar. Eftersom vattenståndet varierar kontinuerligt måste också detta beaktas när man avgör om ett fartyg kan passera kanalen.

I Trafikföreskrifter för Södertälje kanal och Trollhätte kanal (SJÖFS 1993:28) finns maximala fartygsstorlekar för kanalen beskrivna. Avsikten med begränsningarna är att så långt det är möjligt undvika att kanalanläggningen eller broar skadas med  kortare eller längre avstängningar som följd.

Utdrag ur föreskrifter för Södertälje kanal

Fartygs storlek
1. Fartyg får inte utan särskilt tillstånd framföras i Södertälje kanal om det har

- en större längd över allt än 124 meter,
- en större bredd än 18 meter eller
- ett större djupgående än 6,50 meter.

Om fartygets bredd inte är större än 17 meter får djupgåendet vara högst 6,80 meter.

Pråmars storlek
Pråm får inte framföras i kanalen om den har

- en större längd än 60 meter,
- en större bredd än tio meter eller
- ett större djupgående än tre meter.

Bogserbåt med släp
Bogser- eller timmersläp får inte framföras i kanalen
om det har en större bredd än tre meter eller en större
längd än 90 meter, mätt från det bogserande fartygets akter till släpets slut.
För passage med pråm eller bogsersläp med större mått ska dispens sökas hos Transportstyrelsen. En ansökan ska ha inkommit till Transportstyrelsen senast 5 arbetsdagar innan planerad passage. Länk till Transportstyrelsens hemsida finns under externa länkar till höger.

Största tillåtna höjd
Inget fartyg, pråm, bogsersläp eller annan farkost får
framföras i kanalen om det har en större höjd över vattenytan än 39,9 meter.

Särskilt tillstånd för stora fartyg
Ett fartyg kan efter särskilt tillstånd av Sjöfartsverket få framföras i Södertälje kanal om det har.
För att ansöka om särskilt tillstånd finns ett särskilt formulär.

Vattenstånd
3. Referensytan för vattenståndet, mätt vid peglarna i Södertälje sluss, är + 4,10 meter i Mälaren och + 3,50 meter i saltsjön. Om vattenståndet är lägre än referensytan skall de i 1 och 2 angivna djupgåendena minskas i motsvarande mån.

Dela artikeln