Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Stockholm

VIND, SIKT OCH MÖRKERRESTRIKTIONER SANDHAMNSLEDEN

ALLMÄNT

Dessa riktvärden gäller för fartyg som lotsas av sjöfartsverkets lotsar.

Observera att enskild lots av nautiska säkerhetsskäl kan göra bedömningen som ytterligare skärper dessa krav. Sjöfartsverket kan komma att villkora ett fartygs anlöp med särskilda restriktioner.

VIND-RESTRIKTIONER

För lotsade fartyg med längd över 175m.

I medelvindar mellan 12-15m/s gör sjöfartsverket en bedömning om aktuella fartygs möjligheter att framföras i farleden. Denna bedömning baseras på om fartyget är känt av lotsområdet sedan tidigare, vindriktning, samt andra faktorer som bedöms påverka fartygets framförande. Bedömningen görs i så god tid som möjligt, dock kan faktorer snabbt ändras varför beslut kan fattas under pågående lotsning.

I medelvindar överstigande 15m/s påbörjar SjöV ej lotsningsuppdrag.

För lotsade fartyg upp till 175m

Normalt inga restriktioner.

Vindstyrkor bedöms efter sjöfartsverkets vindmätare på Revengegrundet. Även vindmätaren på Skötkobben, Lagnögrund och SMHI's bizmet vindprognos beaktas.

SIKT-RESTRIKTIONER

För lotsade fartyg med en längd över 175m eller mer än 9m djupgående.

Nedsatt sikt=<500m

Vid sikt < 500m i farleden mellan Skötkobben - Getholmen genomför SjöV ej lotsningsuppdrag på denna sträcka.

Om nedsatt sikt bedöms råda större delen av sträckan Getholmen - Stockholm och förväntas bestå påbörjas ingen lotsning. När nedsatt sikt delvis råder/förväntas/uppkommer bedömer lotsen om lotsningen kan påbörjas/fortsätta.

För lotsade fartyg med en längd mellan 140m - 175m eller mer än 9m djupgående.

Vid sikt < 300m i farleden mellan Skötkobben - Getholmen utför SjöV ej lotsningsuppdrag på denna sträcka.

För lotsade fartyg upp till 140m Normalt inga restriktioner.

Sikten bedöms efter sjöfartsverkets siktmätare på skötkobben.

MÖRKER-RESTRIKTIONER

För lotsade fartyg över 175m eller mer än 9m djupgående samt Örlogsfartyg.

För dessa fartyg skall Sjöfartsverkets tider för första tid vid bordningspunkten samt sista tid för avgång vid kaj följas.

För lotsade fartyg upp till 175m (Undantag - Örlogsfartyg Alltid dagsljuskrav).

Normalt inga restriktioner. 

Sidan uppdaterad: 2019-11-18