Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern > Radiopassning & anmälan

Anmälan

På Trollhätte kanal gäller anmälningsplikt till slussar och broar vid speciella rapporteringspunkter. Rapporteringspunkternas positioner är utmärkta i sjökortet.

Befälhavaren ska vid varje anmälan inhämta information om den rådande trafiksituationen och i god tid ta kontakt med annalkande fartyg för samråd om inbördes passage.

Ett fartygs befälhavare är också skyldig att före avgång från kaj anmäla till närmaste bro eller sluss när han avser att avgå och till vilken destination.

Om fartyget ankrats ska detta anmälas till närmaste sluss eller bro.

På Vänern skall fartyg avge allmänt anrop på speciella anropspunkter angivna i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:70. Dessutom skall fartyg på Vänern på färd mot kanalen vid anropspunkt Gälle Udde 58º28,34N 12º28,18E anropa Dalbobron och meddela fartygsnamn och namn på anropspunkt.