Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ...

I projektet SamSAR, samverkar samhällsresurser för att människor ska få bästa möjliga vård vid räddningsaktioner i en oländig miljö. Det gör vi för att minska lidande och rädda ännu fler liv.

Det finns ingen ensam aktör vid denna typ av händelse. Dessa komplexa räddningsinsatser förutsätter ofta nära samverkan mellan myndigheter, organisationer och frivilliga. De aktörer som berörs har alla olika ansvarsområden som gör att de har skilda behov av information. Exempelvis behöver den aktör som har huvudansvar för räddningsinsatsen snabbt få besked om hur skadade ska tas om hand och till vilket sjukhus de ska föras. Sjukvårdsansvarig behöver samtidigt få besked om situationen på olycksplatsen för att kunna förbereda och ge ett adekvat sjukvårdsomhändertagande.

Projektet har studerat tidigare utredningar och identifierat behov av att uppdatera publikationen "Sjukvårdsinsatser vid sjöräddningens sjuktransporter (2007)". Dessutom finns behov att ta tillvara resultatet från händelseanalys "Båthaveri Harstena (2011/2013)" och workshop om "Informationsdelning vid sjöolyckor (2014)" samt "Haverikommissionens slutsatser i utredningen om Kebnekaisehaveriet".

Tillsammans med FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Sveriges samtliga landsting och andra berörda aktörer inom krisberedskapssystemet (Kustbevakningen, SOS Alarm och sjöräddningssällskapet) har en omfattande processanalys utförts. Det garanterar att det finns en vetenskaplig grund för det fortsatta arbetet i projeketet.

Projektet syftar till att med utgångspunkt i krishanteringssystemets "Gemensamma grunder för samverkan och ledning" öka förmågan till inriktning och samordning gällande sjuktransporter i samband med räddningsinsatser i oländig miljö, t.ex. vid sjö- och flygräddning.

Målet är att ta fram en vägledning för inriktnings- och samordning och öka förmåga att bedöma, initiera, samordna, samverka och leda arbetet vid denna typ av räddningsinsatser.

Projektet har pågått sen 2016 och har ett planerat projektslut andra kvartalet 2019.

Projektorganisation

Styrgrupp: Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektgrupp: Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Region Skåne, Region Jönköpings län.

Dessutom deltar ett stort antal organisationer, aktörer och experter i samband med workshops och i olika referensgrupper.

Kontakt

UserPhoto

Cecilia Wegnelius
Tel: +46104785190
cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Dela artikeln