Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ...

I projektet SamSAR samverkar samhällsresurser för att människor ska få bästa möjliga vård vid aktörsgemensamma insatser i en oländig miljö. Det gör vi för att minska lidande och rädda ännu fler liv.

Projektet SamSAR är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten.

Syftet är att Sverige ska bli bättre på att ta hand om skadade och sjuka personer som befinner sig i så kallad oländig miljö som är långt från hälso- och sjukvård. Det kan exempelvis vara där det inte finns farbar väg som vid fjäll-, sjö- och flygräddning.

Bakgrunden finns i ett behov av att kunna skala små individuella händelser till en nationell katastrofnivå. Det skulle innebära att Sverige på sikt har en nationell förberedelse i händelse av små och stora katastrofer där det krävs en samlad insats av räddningstjänst och sjukvårdspersonal att samarbeta för att rädda liv och minska lidande. Det kan ske till exempel i form av medföljande sjukvårdspersonal i båtar och helikoptrar som kan nå oländig terräng.

Målsättningen är att skapa en gemensam inriktning för såväl som räddningstjänst och sjukvård för att ge bästa möjliga förutsättningar att rädda liv i terräng som är svår att nå på ett konventionellt sätt.

Projektet pågått från 2016 och avslutades 2019.

Projektet har haft tre huvudmål:

  • Ta fram en vägledning som beskriver ett nuläge med kartläggning av regelverk, ansvar och mandat för berörda aktörer.
  • Ta fram en rapport som analyserar verksamhetsområdet och beskriver en önskad framtida nationell förmåga.  
  • Skapa förmåga att genomföra dessa insatser vid höjd beredskap som en del i totalförsvaret.

Projektorganisation

Styrgrupp: Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektgrupp: Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Region Skåne, Region Jönköpings län.

Dessutom deltar ett stort antal organisationer, aktörer och experter i samband med workshops och i olika referensgrupper.

 

Länk till processanalys

Länk till systembeskrivning 

Länk till information om civilt försvar