Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR > Nyheter

Projektet har avslutat en första projektdel och går nu in i systemanalysfas där det sker en kartläggning av beslutsvägar och ett aktuellt nuläge beskrivs. Under våren 2018 kommer projektet att titta mer på hur ett önskat läge skulle kunna se ut.

Projektet har identifierat behov av att inkludera fjällräddningsperspektivet och möjligheten att kunna stärka totalförsvarsförmågan. MSB har därför beviljat projektet ytterligare 2:4-medel och förlängt det med 1 år till Q2 2019.

Processanalysen är klar och ett antal tydliga problemområden har identifierats. Projektet kommer att arbeta vidare med dessa och vi har nu fokus på systemanalysfasen.

Följande 5 fokusområden är delar som ingår i projektet;

  • Legalitet
  • Systemanalys
  • Samverkan och Ledning
  • Medföljande sjukvård
  • Kompetenshöjning av räddningspersonal

Systemanalysfasen är påbörjad och arbetar med att kartlägga beslutsvägarna i varje organisation under en räddningsinsats och att tydliggöra hur beslutsnivåerna harmoniserar med varandra under en räddningsinsats.

Kartläggning av ett nuläge. Kartläggningen av nuläget ska vara färdigt under hösten 2017 och projektgruppen kommer då påbörja ett förslag till ett bör/önskat-läge. Resultatet bedöms vara färdigt till våren 2018.

Deltagare som arbetar med kartläggningen kommer från Socialstyrelsen, KMC, Polisen, Räddningstjänsten, landstingen, SOS-Alarm och JRCC under ledning av verksamhetsanalytiker och terminolog.

Referensgrupp 3

Vi har skapat en arbetsgrupp med deltagare från landsting som har en SAR-hkp bas inom sitt ansvarsområde, för erfarenhetsutbyte och harmonisering av medföljande sjukvård i helikoptrar. Arbetsgruppen påbörjar sitt arbete innan sommaren 2018 och kommer träffas 2 gånger per år.

Referensgrupp 4

I projektet kommer ytterligare en arbetsgrupp i projektet skapas med snarlikt upplägg som ovanstående punkt. Arbetsgruppen kommer fokusera på frågor kring medföljande sjukvård i fjällterräng.

Omvärldsanalys

I vissa av de nordiska länderna finns liknande upplägg som undersöks inom SamSAR. Därför kommer projektgruppen besöka och undersöka hur grannländerna har organiserat uppgiften. Finland tar emot första besöket av projektgruppen under hösten.

Civilt försvar

Förberedelse för arbetet gällande den stärkta förmågan till inriktning och samordning av sjukvårdsinsatser i samband med räddningsinsatser i fred och vid höjd beredskap.

Samverkan med andra projekt

Vi fortsätter att ha ett nära samarbete med andra projekt. I första hand projektet Implementering av gemensamma grunder vid samhällsstörning i landstingen gällande systemanalys och terminologi där man tittar på SSL (Särskild Sjukvårds Ledning) och DARWIN som testar resiliens i landstingen.

Kontaktpersoner:

Cecilia Wegnelius, Projektledare, Sjöfartsverket

cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Lennart Engblom, Utredare, Socialstyrelsen

lennart.engblom@socialstyrelsen.se

I projektet SamSAR, samverkar samhällsresurser för att människor ska få bästa möjliga vård vid räddningsaktioner i en oländig miljö. Det gör vi för att minska lidande och rädda ännu fler liv. Projektet är ett myndighetsöverskridande samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för skydd och beredskap, Sjöfartsverket och Socialstyrelsen.

Dela artikeln