Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR > Nyheter

I samband med SamSARs Mid Term Conference, på Rosersberg, Arlanda den 20 september lämnade projektet nulägesfasen för att gå vidare och titta på ett framtida önskat läge.

I nulägesfasen kartlade projektet, via faktainsamling och analysarbete, samverkan vid sjukvårdsinsatser i oländig miljö vid sjö-, flyg- och fjällräddning. Det har resulterat i en publikation som lägger grunden för fortsatt arbete mot ett framtida önskat läge. Ett stort antal personer från olika organisationer och landsdelar har deltagit i arbetet, exempelvis landsting, polis, ambulans, sjöräddning, Socialstyrelsen, MSB mfl.

-Det finns otroligt mycket kunskap kring räddningsinsatser bland dessa organisationer, säger projektledaren Cecilia Wegnelius. Det som tydligt framkommit i nulägesfasen är att vi måste hitta ett sätt att samverka för att kunna förbättra sjukvårdsinsatser i oländig miljö vid sjö-, flyg- och fjällräddning och på så sätt minska lidande och rädda liv.

Förflyttningen från nuläget till önskat läget startades under konferensens andra halva. Utifrån fyra identifierade fokusområden diskuterade deltagarna framtiden.

1) Inriktning och samordning av sjukvårdsinsatsen: ansvar och beslutsfattande

2) Stärka möjligheten för HoS-personal att medfölja olika enheter

3) Möjlighet för räddningspersonal att utföra viss sjukvård

4) Möjlighet att nyttja HoS-legitimation även i rollen som räddningspersonal

Bild: Projektledare Cecilia Wegnelius går igenom de fokusområden som nulägesanalysen identifierat för fortsatt arbete.

-Den Swot-analys min grupp gjorde visade på att en tidig sjukvårdsinsats är positivt inte bara för den skadade utan även för SAR-personal och fjällräddare som drar nytta av detta. Det blir fler "händer och fötter" på skadeplatsen, säger Carina Ekdahl-Hallqvist, Handläggare – Katastrofmedicinsk Utbildning vid Region Skåne.

Bild: Projektgruppsmedlemmen Carina Ekdahl-Hallqvist håller workshop med grupp 2. De gjorde en SWOT-analys kring det framtida önskade läget gällande "möjligheten för utbildad hälso- och sjukvårdspersonal att kunna medfölja annat transportmedel".

 

Fakta om projektet:
SamSAR är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten.

Syftet är att Sverige ska bli bättre på att ta hand om skadade och sjuka personer som befinner sig i så kallad oländig miljö som är långt från hälso- och sjukvård. Det kan exempelvis vara där det inte finns farbar väg som vid fjäll-, sjö- och flygräddning.

Bakgrunden finns i ett behov av att kunna skala små individuella händelser till en nationell katastrofnivå. Det skulle innebära att Sverige på sikt har en nationell förberedelse i händelse av små och stora katastrofer där det krävs en samlad insats av räddningstjänst och sjukvårdspersonal att samarbeta för att rädda liv och minska lidande. Det kan ske till exempel i form av medföljande sjukvårdspersonal i båtar och helikoptrar som kan nå oländig terräng.

Målsättningen är att skapa en gemensam inriktning för såväl som räddningstjänst och sjukvård för att ge bästa möjliga förutsättningar att rädda liv i terräng som är svår att nå på ett konventionellt sätt.

Projektet har pågått sedan 2016 och har ett planerat projektslut andra kvartalet 2019.

Projektet har tre huvudmål:

  • Ta fram en vägledning som beskriver ett nuläge med kartläggning av regelverk, ansvar och mandat för berörda aktörer.
  • Ta fram en rapport som analyserar verksamhetsområdet och beskriver en önskad framtida nationell förmåga.
  • Skapa förmåga att genomföra dessa insatser vid höjd beredskap som en del i totalförsvaret.

 

Dela artikeln