Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ...

Här publicerar vi information om tidigare års räddningsinsatser och preliminär statistik för de senaste månaderna. Den preliminära statistiken har inte genomgått den kvalitetskontroll som sker vid framtagande av den officiella årsstatistiken.

Preliminär statistik per månad, 2019

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Sammanfattning av sjö- och flygräddningsinsatser 2017

Antalet sjöräddningsinsatser under 2017 uppgick till 1208, vilket är marginellt högre än 2016. 

En starkt bidragande orsak till hur sjöräddningsinsatserna varierar är väderläget under sommaren. Juni 2017 går till historien som en av de blåsigaste junimånaderna i södra halvan av Sverige på länge, vilket märks på antalet sjöräddningsinsatser. Under juni bokfördes 195 sjöräddningsärenden, vilket är en toppnotering för den månaden sett till de senaste åren. Juli var dock som alltid den mest intensiva månaden för sjöräddningsorganisationen med 291 sjöräddningsinsatser, i samma nivå som föregående år. Merparten av ärendena sker under dag- och kvällstid, främst mellan klockan 9 och 21. Under samma tider har Sjö- och flygräddningscentralen utökad bemanning.

Under augusti passerade stora områden med regn och skurar över landet. Detta kan ha avspeglats i det något minskade antalet insatser i augusti, 206, jämfört med föregående års 240 insatser.

68 procent (824 fall) av sjöräddningsinsatserna rörde fritidsbåtar. 12 procent (145 fall) rörde handels- och passagerarfartyg medan knappt 10 procent (118 fall) av insatserna berörde personer som hamnat i nöd utan farkost, exempelvis simmare, skridskoåkare och pimpelfiskare.

De vanligaste larmorsakerna var maskin-/propellerhaveri (21 procent), grundstötning (16 procent) samt hårt väder/utsatt läge (12 procent).