Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning
Vinschoperatör i räddningshelikopter

Foto: Llyod Horgan

Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddning. Funktionen innebär både operativt arbete under pågående räddningsinsatser och omfattande administration för att följa upp och utveckla verksamheten.

Sjö- och flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för insatser, när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller kustområdet samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden. Sjöfartsverket ansvarar för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Området är hela Sverige. När luftfartyget är lokaliserat, övergår ansvaret till Kommunal räddningstjänst eller Fjällräddningstjänst – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för räddningsinsatsen.

Läkarråd

Sjöfartsverket utför förmedling av läkarråd till fartyg enligt avtal som tecknats med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Funktionen benämns Tele Medical Assistance Service (TMAS) Avtalet ger tillgång till medicinsk rådgivning av särskilt utsedda läkare dygnet runt.
Telefon: 031-69 90 50
Fax: 031-64 80 10
E-post: telemedical@sjofartsverket.se

Register för nödsändare

Sjöfartsverket svarar för registerhållning och/eller informationstjänst för svenska fartyg och luftfartyg. De som har en PLB ska registrera sitt innehav, information om hur man går tillväga finns på www.sjofartsverket.se/plb. Samma sak gäller de som har EPIRB ombord i ett fartyg. ELT ombord i luftfartyg registreras hos Transportstyrelsen. Blankett för anmälan finns för nedladdning till höger. De uppgifter som Sjöfartsverket i egenskap av SAR Data Provider kan tillhandahålla är översättning av nödsändarens identitet, ägaren till fartyg eller luftfartyg, direkta kontaktvägar till objektet och kontaktpersoner.

Ship Security Alert System (SSAS)

Som en följd av inträffade terrorattacker och fartygskapningar har såväl IMO som EU utvecklat direktiv och regelverk för åtgärder vid sådana händelser. En typ av säkerhetslarm har installerats ombord i fartyg. Det är Sjöfartsverket som i Sverige är mottagare av SSAS och svarar för vidarebefordran av information till ansvariga och berörda.