Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet

Sjöfartsverkets målsättning är att leda och koordinera sjö- och flygräddningsinsatser 24 timmar om dygnet, året runt. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska Sjöfartsverket tillhandahålla en effektiv och behovsanpassad sjö- och flygräddningstjänst.

Målsättningen för sjöräddningstjänst är att på svenskt territorialvatten - efter det att enheten larmats av Sjöfartsverket - kunna undsätta en nödställd inom 60 minuter i 90 procent av alla fall med flyg- eller ytenhet då positionen är känd samt att vid efterforskning kunna påbörja en spaningsinsats i fastställt insatsområde. På internationellt vatten - inom den svenska sjöräddningsregionen - gäller 90 minuter.

Målsättningen inom flygräddningstjänst är att saknade luftfartyg med aktiverad ELT/PLB ska vara lokaliserade inom 90 minuter och utan aktiverad ELT/PLB inom 24 timmar efter fastställt nödläge i 90 procent av alla fall. Ambitionsnivån för undsättning är att denna ska kunna påbörjas omgående efter lokalisering.

Ansvarsområde

Genom avtal med grannländerna har gränserna för svensk sjöräddningsregion (SRR) fastställts. I stort följer den luftfartens ansvarsområde (FIR-gränsen), men runt Bornholm används ekonomisk zon.

När det gäller sjöräddning ansvarar sjö- och flygräddningscentralen för sjöräddningstjänst längs hela kusten ut till gränsen mot annat land, samt i Vänern, Vättern och Mälaren. Sjuktransporter från öar är landstingens ansvarsområde. Övriga insjöar är så kallat kommunalt vatten där den kommunala räddningstjänsten har ansvaret. Detta gäller också i av kommunerna deklarerade kommunala hamnområden.

Flygräddningen har i stort samma ansvarsområde som sjöräddningen; ansvarar för efterforskning, lokalisering och undsättning över det statliga vattnet.

Därutöver ansvarar flygräddningen för efterforskning och lokalisering över land. Ledningen av räddningsinsats över land överlämnas från sjö- och flygräddningscentralen till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänst, så snart haveriplatsen är lokaliserad. En haveriplats är lokaliserad när räddningsstyrka anländer till haveriplatsen eller då platsen observeras av flygtrafikledningpersonal.

Gränserna för ansvarsområdet gäller även om havet är fruset till is.

Områdena i bilden med treställiga förkortningar benämns SAR-områden. Dessa områden används för sjöräddningsstatistiken samt för den sjöräddningsadministrativa funktionen på regional nivå, kallad SAR-handläggare.

Frågor och svar om flygräddningstjänsten:

Vad innebär Sjöfartsverkets ansvar för flygräddningstjänst?
Sjöfartsverket ansvarar för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen. Sjöfartsverket ansvarar också för att följa upp och utveckla verksamheten sjö- och flygräddning.

Vad är Sjöfartsverkets övergripande målsättning för flygräddningstjänst?
Sjöfartsverkets målsättning är att lokalisera saknade luftfartyg med aktiverad nödsändare inom 90 minuter i 90 procent av fallen och utan aktiverad nödsändare inom 24 timmar i 90 procent av fallen.

Vilka enheter deltar i en flygräddningsinsats?
Vid ett befarat flyghaveri är det Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral som leder räddningsinsatsen. När räddningscentralen får in ett larm larmar räddningsledaren lämpliga räddningsenheter, för att därefter leda och koordinera räddningsinsatsen.

Räddningsenheterna kan vara Sjöfartsverkets egna resurser i form av helikoptrar, men det kan även vara resurser från andra myndigheter och organisationer eller våra grannländers resurser t ex helikoptrar. Sjöfartsverket har så kallade bilaterala räddningsavtal med Sveriges samtliga nio grannländer. Avtalen är individuella men huvudsyftet är densamma - att rädda liv i samverkan och hjälpa varandra med resurser.

 

Frågor och svar om sjöräddningstjänsten:

Vad innebär Sjöfartsverkets ansvar för sjöräddningstjänsten?
Sjöfartsverket ansvarar för insatser när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden. Sjöfartsverket ansvarar också för att följa upp och utveckla sjöräddningsverksamheten.

Vad är Sjöfartsverkets övergripande målsättning för sjöräddningstjänsten?
Vi har en sjöräddningstjänst som är dimensionerad för att, när positionen är känd, kunna undsätta inom 60 minuter i 90 procent av fallen på svenskt vatten och inom 90 minuter i 90 procent av fallen på internationellt vatten inom den svenska sjöräddningsregionen.

Dokument

Dela artikeln