Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Sjökort > Referensnivåer

När  både sjökort och aktuellt vattenstånd refererar till nollplanet i RH 2000 är vattenståndet det enda man behöver hålla reda på för att räkna ut aktuellt djup.

Idag anges emellertid oftast aktuellt vattenstånd i förhållande till innevarande års medelvattenstånd (MV, även kallat medelvattenyta, MVY) men på sikt är tanken att även dessa uppgifter ska referera till RH 2000. Skillnaden mellan RH 2000 och medelvattenståndet varierar längs kusten och kommer att vara 17 cm eller mindre under de närmaste 10 åren. Det går att få tag på uppgifter om årets medelvattenstånd i förhållande till RH 2000 om man är i behov av en noggrannare omräkning till aktuellt djup. (se bl.a. pdf-dokument här intill).

Exempel: På ett grund i sjökortet står det 2,9 och aktuellt vattenstånd i området är -17 cm. Om sjökortet och vattenståndsuppgiften har samma referens blir det enkelt att beräkna det aktuella djupet (i meter):(2,9 - 0,17 = 2,73), se skissen nedan.

Det innebär att man inte bör räkna med att det aktuella djupet på grundet är mer än ca 2,7 m, förutsatt att sjökortsdjupet håller god kvalité. För de sjökort som redan idag (då vattenstånd oftast redovisas relativt medelvattenytan) har RH 2000 som referens, måste man fortfarande ta hänsyn till medelvattenståndet för året (2017 i den övre och nedre skissen). I exemplet nedan är det satt till +10 cm relaterat till nollplanet i RH 2000 och det aktuella vattenståndet i förhållande till denna nivå till -27 cm, vilket innebär att aktuellt djup blir 2,9 + 0,10 - 0,27 = 2,73 m.

 

Se länkar här intill för information och uppgifter om aktuellt vattenstånd och innevarande års medelvattenstånd. Här finns också fördjupad information om höjdsystem i allmänhet och RH 2000 i synnerhet.