Start > Sjöfart > Sjötrafikinformation
Fartygsbrygga i nattbelysning

Brådskande information av betydelse för sjösäkerheten.

Maritim SäkerhetsInformation (MSI)

Brådskande information av betydelse för sjösäkerheten benämns Maritim SäkerhetsInformation (MSI) och förmedlas till sjöfarten via radio. MSI kan uppdelas i navigationsvarningar och väder/is-information.

Rapportering viktig

Det är viktigt att den som iakttar en fara till sjöss rapporterar detta så att en navigationsvarning kan utfärdas och andra sjöfarare därmed varnas. Rapportering av iakttagelser sker lämpligen på telefon 0771-63 06 85 (h24) eller på VHF genom att anropa MSI SWEDEN eller STOCKHOLMRADIO på lämplig trafikkanal, se "Svensk Kustradiokarta" (länk till höger).

NAVTEX och VHF

I svenska farvatten sänds MSI på NAVTEX och/eller VHF.

NAVTEX når längst ut till sjöss och hela Östersjöområdet täcks av fyra sändare. På fartygen skriver Navtex-mottagaren ut varningarna på en pappersremsa eller visar texten på en bildskärm.

VHF är ett radiosystem som bygger på röstkommunikation. VHF når inte lika långt ut till sjöss som NAVTEX och därför åtgår ett stort antal sändare till att täcka svenska farvatten, se "Svensk Kustradiokarta" (länk till höger).

Important - Routine

Varningar av akut karaktär benämns important och sänds ut så fort som möjligt efter att information kommit Sjöfartsverket till kännedom. Varningen sänds därefter ut var 4:e timma, såväl på VHF som NAVTEX, så länge den är gällande. Mindre brådskande varningar benämns routine och sänds endast vid de schemalagda utsändningarna var 4:e timma.

Coastal - Local

Navigationsvarningar som berör farvatten utomskärs klassas som coastal och sänds både på VHF och NAVTEX. Varningar som endast berör farvatten inomskärs och närmast kusten betraktas som local och sänds i allmänhet bara på VHF.

Interna Länkar

Externa Länkar

Dela artikeln