Start > Sjöfart

Farledsavgiften är tvådelad där den ena delen tas ut på fartygets bruttodräktighet och den andra på lastat och lossat gods. För inrikes trafik tas den godsbaserade avgiften ut endast för lastat gods.

Antalet anlöp som avgiftsbeläggs är för den bruttobaserade delen av farledsavgiften maximalt fem respektive två per kalendermånad för passagerarfartyg respektive övriga fartyg.

Den godsbaserade avgiften tas ut med 2,97 kr per ton gods och med 1,08 kr för så kallat lågvärdigt gods. Gods som är att betrakta som lågvärdigt framgår av bilaga till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2016:2) om farledsavgift.

Den del av farledsavgiften som tas ut på fartygets bruttodräktighet tas ut med 2,43 kr för varje enhet av fartygets bruttodräktighet för passagerarfartyg och med 2,75 kr för övriga fartyg.

Kryssningsfartyg erlägger farledsavgift med 1,62 kr per enhet av fartygets bruttodräktighet och betalar bara för ett anlöp i svensk hamn under samma kryssning.

Miljödifferentiering

Fartyg som installerat utrustning för reduktion av utsläppen av kväveoxid erhåller en rabatt på den bruttodräktighetsbaserade farledsavgiften. Reduktionen startar vid en utsläppsnivå om 6 g/kWh och går ner till under 0,5 g/kWh där fartyg är helt befriade från bruttodräktighetsbaserad farledsavgift.